Comentariul meu la poezia “Noua religie” a autorului  - Ruse Florian:

http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/noua-religie

şi la poeziile “Învierea timpului” şi “Rugă spre înviere” ale autorului Costel Zăgan

http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/nvierea-timpului

http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/rug-spre-nviere

 

 

Motto: Ştiinţa, care caută înţelesul acestor forme, cearcă a întoarce oamenii de unde-au plecat – deşi pe o cale foarte lungă." (Mihai Eminescu, Fragmentarium)… “Ca nişte scîntei care se lasă pe mirişte aşa vor fi” (Înţelepciunea lui Solomon 3.7), iar voi, domnule Ruse Florian şi Costel Zăgan, “în loc să spuneţi sau să gândiţi în formule de politeţe sau de ură, poezia v-a oferit cel mai adecvat limbaj de exprimare a unor stări neclare, către mine şi către alţi destinatari răuvoitori, grăbiţi, indiferenţi sau simpatici. Ca să scăpaţi de grija adaptării prin limbaj la lumea înconjurătoare aţi preferat poezia.” (Emil Hurezeanu – Poezia, când este destin, Revista de cultură HYPERION 1-2-3, 2017 - am adaptat citatul original la contextul acestor poezii)

………………………………..

Deoarece "Dormeau adânc sicriele de plumb" (Plumb - George Bacovia) şi  “El se îndură de cine vrea să se îndure şi are milă de cine vrea să aibă milă” (Exodul 33.19), noi oamenii nu avem altă scăpare decât să ne rugăm Lui să se deschidă ochii noştrii, deoarece a şaptea şi ultima candela divină, ştiinţa, fiind “săracă, oarbă şi goală” (Apocalipsa 3.17), a produs răul actual, un microb asemănător înţepăturii scorpiei (Apocalipsa cap. 9), preventiv răului suprem pe care s-ar putea să-l vedem la lucru în curând: omul făcut în vitro şi cu CIP în creier (John Craig Venter - https://www.edge.org/conversation/j_craig_venter-what-is-life-a-21s... şi Austen Heinz - http://www.ipscell.com/2015/01/cambrian/, adică “ucenicul” (Matei 23.15), deoarece oamenii de ştiinţă nu ştiu acum că "sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu!" (Luca 8.11) şi că "orice răsad pe care nu l-a sădit tatăl Meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină."(Matei 15.13)

……………………

Nu intru acum în amănunte… să lăsăm lucrurile aşa cum au fost ele expuse în Biblie… dar şi în evoluţia istorică, deoarece "ateismul se dezvoltă până la punctul în care o calamitate mondială va năpădi planeta. Atunci, omul răsuceşte comutatorul interior, şi înregistrează o mutaţie subită în plan spiritual. Din teamă, necredinţa redevine credinţă! Că doar ipocrizia şi duplicitatea ne sunt proverbiale, ce naiba!" (Simenon: 09.08.2013 - http://stiintasitehnica.com/stiri/religia-ar-putea-sa-dispara-din-t... | articol scris de Adrian Nicolae, dar a fost retras de pe net - eu l-am salvat în calculator în august 2013)

La întrebarea care se pune: ‘Există şi un risc pro moarte în actul medical contemporan?’, putem spune că există dacă luăm în considerare milioanele de avorturi anuale, la cerere, şi miile de cazuri eutanasiate, tot la cerere. Şi mai grav decât orice este o conlucrare tristă între lumea medicilor şi lumea pacienţilor, căci împreună şi-au dat legi conform cărora persoana umană poate fi omorâtă ‘absolut legal’. Această carte nu critică medicina, ci degradarea ei, şi nu are alt scop şi sens decât de a trage un semnal de alarmă pentru a deveni conştienţi de această realitate. În SUA şi Anglia a treia cauză principală de deces o reprezintă efectele iatrogene ale medicamentelor. Cu alte cuvinte – ca într-o tragicomedie – a treia cauză de mortalitate în aceste ţări este susţinută de Casa de Asigurări.” (prof. dr. Pavel Chirilă şi fizician Nicoleta Sturzu – Faţa tristă a medicinei, 2019) „Partea rea a medicinei este că oamenii se ocupă de trup mai mult decât de suflet.” (Lev Tolstoi, Despre Dumnezeu şi om)

Da, dar trebuie să ştim că “Dumnezeu nu va îngădui să fiţti ispitiţi mai mult decât vă stă’n putere, ci odată cu ispita vă va aduce şi calea de a ieşi din ea, ca s’o puteţi răbda… Nu le fiţi poticnire nici Iudeilor, nici Elinilor, nici Bisericii lui Dumnezeu, aşa cum şi eu tuturor le plac întru toate, necăutând folosul meu, ci pe al celor mulţi.” (Pavel 1 Corintieni 10.13-39) “Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh. Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea, şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare. Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii, Şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu.” (Pavel, Efesieni 6.11-17)

"I am very astonished that the scientific picture of the real world around me is very deficient. It gives us a lot of factual information, puts all of our experience in a magnificently consistent order but it is ghastly silent about all and sundry that is really near to our heart, that really matters to us. It cannot tell us a word about red and blue, bitter and sweet, physical pain and physical delight; it knows nothing of beautiful and ugly, good or bad, God and eternity. Science sometimes pretends to answer questions in these domains but the answers are very often silly that we are not inclined to take them seriously." (“Sunt foarte uimit că pictura ştiinţifică din jurul meu este foarte deficitară. Ea ne redă o mulţime de informaţii reale pe care le suprapunem experienţei noastre într-o ordine compatibilă, dar groaznic de tăcută despre alte diverse lucruri aflate lângă inima noastră, care contează cu adevărat. Ea nu poate să spună un cuvânt despre roşu şi albastru, despre amar şi dulce, despre durearea şi plăcerea fizică, ea nu ştie nimic despre frumos sau urât, bine sau rău, Dumnezeu şi eternitate. Uneori ştiinţa pretinde că răspunde la întrebări din aceste domenii dar răspunsurile sunt adesea atât de naive încât adesea nu le putem lua în serios.” - Erwin Schrodinger - Natura şi grecii, 1954) “Of course Biblically there is no problem in accepting divine constraints to divine option, if the Creator chooses to run the universe according to His stated and established laws. Divine tenacity to His own laws is, of course, the very essence of the Biblical God.” (“Din punct de vedere Biblic nu e nicio problemă în acceptarea constrângerilor divine din motiv ce Creatorul a ales ca Universul să funcţioneze conform legilor stabilite de El. Adevărata esenţă a lui Dumnezeu este tenacitatea legilor Lui.” - Henry F. Schaefer – “Stephen Hawking, the Big Bang, and God”) "Să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit." (Pavel, Romani 12.2) "God does not play dice." (“Dumnezeu nu joacă zaruri.” - Albert Einstein) If we find the answer to that, it would be the ultimate triumph of human reason - for then we would know the mind of God.” (“Dacă găsim răspuns la aceasta, el va însemna triumful raţiunii umane – pentru că atunci vom cunoaşte înţelepciunea lui Dumnezeu.” - Stephen Hawking - The Big Bang and God), dar… "progresul este lent, de teamă ca nu cumva intelectul tulburat de neprevăzutul şi bruscheţea schimbării să nu devină cumva descurajat şi dezgustat, ca urmare a faptului că a primit pentru o prea lungă perioadă de timp o hrană nocivă lui" (Pitagora), căci doar acum putem repeta ce-a spus Dumnezeu la Geneză: "Iată Adam s-a făcut ca unul dintre Noi, cunoscând binele şi răul. Şi acum nu cumva să-şi întindă mâna şi să ia roade din pomul vieţii, să mănânce şi să trăiască în veci!… a pus heruvimi şi sabie de flacără vâlvâitoare, să păzească drumul către pomul vieţii.” (Geneza 3.22-24)

"Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine." (Apocalipsa 3.20)

………………..

Deoarece cuvântul carantină provine din limba franceză medievală şi înseamnă 40 de zile, exact perioada dintre Răstignire şi Înălţare (oare este o coincidenţă?) “cu capul sus îmi fac semnul crucii, umilinţa care sălăşluieşte în cuvânt mă scoate din noaptea patimilor, din prăpastia înţelegerii şi din recunoaşterea orbirii… îmi fac semnul crucii în locul de ştiinţă fără Dumnezeu” (George Luca – Fizica umilinţei) şi aştept ca “Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer” (Faptele Sf. Apostoli 1.11), “Însuşi Domnul, întru poruncă, la glasul arhanghelului şi întru trîmbiţa lui Dumnezeu, se va pogorî din cer.” (I Corinteni 15, 52-53; I Tesaloniceni 4, 16). ca să deschidă ochii tuturor oamenilor.

………………..

"Eu, înţelepciunea, locuiesc împreună cu prevederea şi stăpânesc ştiinţa şi buna-chibzuială." (Pildele lui Solomon 8.12) "Mulţi prooroci şi drepţi au dorit să vadă cele ce priviţi voi, şi n-au văzut, şi să audă cele ce auziţi voi, şi n-au auzit." (Matei 13.17) "Oamenii politici se cuvine a fi religioşi în mod conştient" (Platon), deoarece “educaţia le permite copiilor să spere la o viaţǎ mai bunǎ… Mi-am exprimat o părere de neclintit, bazată pe credinţa mea în Dumnezeu.” (Barack Obama, Îndrăzneala de a spera)

Cine are urechi de auzit să audăDe aceea orice cărturar, care a învăţat ce trebuie despre Împărăţia cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi şi lucruri vechi. … Aţi înţeles voi toate aceste lucruri?” (Matei 13.51-52)

 

Epilog: "Pe toate le-a fǎcut Domnul fiecare cu ţelul sǎu, la fel şi pe nelegiuit pentru ziua nenorocirii." (Pildele lui Solomon 16.4) Ideea este un element al inteligenţei noastre şi inteligenţa noastră, ea însăşi, este un element al realităţii… Inteligenţa este aptitudinea de a face obiecte artificiale, în special unelte care fac alte unelte… Divinitatea este creatoare de creatori.” (citate - Henri-Louis Bergson) "Iar tu, Daniele, ţine ascunse cuvintele şi pecetluieşte cartea până la sfârşitul vremii. Mulţi vor cerceta-o cu de-amănuntul şi va creşte ştiinţa." (Daniel 12.4) "Acesta este aşezământul pe care îl voi întocmi cu ei, după acele zile - zice Domnul: Da-voi legile Mele în inimile lor şi le voi scrie în cugetele lor, şi adaugă: Iar de păcatele lor şi de fărădelegile lor nu-Mi voi mai aduce aminte." (Pavel, Evrei 10.16-17) “Doresc ca neamul meu să trăiască sub puterea protectoare a lui Dumnezeu”. (Petre Ţuţea - Între Dumnezeu şi Neamul meu)

Semnătură: “Cel ce ascultă cuvintele lui Dumnezeu, cel ce are ştiinţă de la Cel Preaînalt şi vede descoperirile lui Dumnezeu, ca în vis, dar ochii îi sunt deschişi.” (Numerii, 24.16)

Din coşciug închis aproape iese zbor de biruinţă…” (Lewki, Macedonski), deoarece “coşciugul este vehicolul ajungerii la Dumnezeu” (Mihai Eminescu – Fragmentarium)

"Măreţia şi bucuria activităţii mele ştiinţifice este completată de momentele ocazionale ale unor descoperiri noi care mă determină să spun: Iată cum a lucrat Dumnezeu! Scopul muncii mele este să înţeleg o mică părticică din planul lui Dumnezeu." (Henry Schaefer)

 

Notă: Îmi propusesem să tac 40 de zile, dar nu m-am putut abţine la astfel de poezii ce descriu foarte pe scurt evoluţia umanităţii de la “suficienţă la salvareprin “înviere”.

 

Vizualizări: 25

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară / la red literaria !

Alătură-te reţelei reţeaua literară / la red literaria

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor