INVAZIA ISLAMICĂ /Islamic invasion/: TERORISMUL ISLAMIC ASTĂZI /Islamic terrorism today/

Leonard Oprea:

TERORISMUL ISLAMIC ASTĂZI/ 3 întrebări şi cîteva precizări

(Islamic terrorism today - vezi mai jos English version)

(publicat septembrie 2004 pe Internet –  și articol din volumul „Theophil Magus Confesiuni 2004-2006”)

 ...Despre „uciderea pruncilor“ la Beslan... în Osetia de Nord, crimă comparabilă oricînd cu atrocităţile comise în lagărele naziste, sau în Gulagurile lumii ex-comuniste, ori pe cîmpiile Khmerilor roşii, sau crimele în masă săvîrşite cu sînge rece în „9-11“ la New York, ori „3-11“ la Madrid, pe scurt, despre o nouă şi aproape incredibilă crimă a terorismului actual – islamic, nu altul, aşa-zisul jihad anti-american şi anti-iudeo-creştin, în mod evident un război religios contemporan la scară planetară, vă propun să citiţi acest foarte scurt articol (conceput de mine practic imediat după 11 septembrie 2001, eseu publicat în primăvara acestui an 2004, atît în SUA cît şi România, dar şi pe Internet, text ce mi-a dus destui detractori...desigur, fie anti-americani, fie anti-semiţi).

Iată deci acest eseu:

Personal, deşi am mai citit cîte ceva despre şi din religia şi cultura arabă, inclusiv Coranul, nu sînt totuşi un specialist în islamism. Dar, trebuie admis faptul că, dintr-un bun început, nu am negat şi nu neg moştenirea valoroasă lăsată omenirii de această cultură, odată civilizaţie. Dimpotrivă. Şi recomand oricărui posibil interlocutor, privind un posibil dialog despre terorismul şi totalitarismul islamic astăzi, să nu uite că aceste valori sînt parte integrantă a tezaurului cunoaşterii umane. Pe de altă parte, ca adevărat creştin, nu pot să ascund sub covor toate „isprăvile“ de nefast renume ale Bisericii, care, începînd cu Marea Schismă, continuînd cu cruciadele şi mergînd pînă în zilele noastre cu scandalul preoţilor catolici pedofili din SUA, nu o dată a fost mai iezuită decît iezuiţii practicînd “Ad majorem Dei gloriam“ prin sentinţa „morală“ a lui G. Busenbaum (notoriu moralist iezuit): „Întrucît e permis scopul, sînt permise şi mijloacele.“ Apoi, să nu uităm sprijinul real acordat generos de către Biserica ortodoxă comuniştilor în Europa estică, nu-i aşa? Însă, în multe alte rele şi nenorociri ale lumii noastre, cum ar fi sclavia şi negoţul cu sclavi, traficul de prostituate, traficul de droguri, traficul de arme etc. unii „creştini“ şi unii „musulmani“ şi-au dat mîna tare prieteneşte şi au colaborat de minune… Şi sînt aceeaşi buni parteneri de afaceri şi astăzi.

Dar, să revenim la oile noastre.

Vorbind despre terorismul islamic manifestat cu precădere în ultima jumătate a sec. XX şi începutul acestui mileniu III, nu pot să mă gîndesc mereu că în trecut a existat o lume arabă musulmană a lui Harun Al-Rashid, Avicenna, a lui Omar Khayyam etc., că au existat un Damasc şi un Bagdad al splendo­rilor din O mie şi una de nopţi… E ca şi cum aş încerca să-mi reamintesc mereu că Bucureştiul a fost o dată „Micul Paris“, iar cultura româna era atunci… regală.

Trăiesc ASTĂZI şi văd ce se întîmplă ASTĂZI datorită terorismului şi totalitarismului islamic. Iar, pînă la urmă, că vrem sau nu vrem, TERORISMUL ISLAMIC ACTUAL ESTE PRODUSUL ACTUALELOR SOCIETĂŢI ISLAMICE. Ori, în acest context, toate consideraţiile subtile, toate nuanţările sofisticate, toate judecăţile de tip filosofic sau istoric privind deosebirile şi asemănările dintre terorismul islamic şi lumea arabă medievală îmi apar ca fiind simpliste paleative.

Astfel, am trei întrebări:

w În această lume modernă în care trăim astăzi, cîte sînt organizaţiile non-guvernamentale şi religioase islamice, naţionale şi internaţionale care au ca scop ajutorul umanitar privind sănătatea, drepturile omului, drepturile femeii, protecţia copilului, educaţia, cultura, prezervarea valorilor tezaurului cultural naţional şi mondial, prezervarea naturii vii, prezervarea păcii mondiale etc.? EXISTĂ ASEMENEA ORGANIZAŢII ISLAMICE? (căci nimeni nu poate nega că, datorită petrolului, ţările arabe evident sînt în topul ţărilor foarte bogate ale acestei lumi!)

w Tribunalele „Saria“ (legea islamică) care, în lumea arabă şi africană, AU ÎNCEPUT SĂ ÎNLOCUIASCĂ HOTARÎT justiţia societăţilor civile şi democratice, sînt sau nu ANTA­GONICE CU DREPTURILE OMULUI? (un exemplu… mărunt: în anumite cazuri pedeapsa cu moartea poate surveni prin simpla acuzaţie de încălcare a unei oarecare cutume religioase, dar poate fi comutată în libertate totală dacă familia celui condamnat poate plăti suma cerută de judecător ca urmare a negocierilor cu cei ofensaţi astfel…)

w Recent, în Palestina nu doar bărbaţii musulmani pot fi „soldaţi-bombă“, dar şi femeile musulmane palestiniene au primit oficial dreptul religios de a fi soldaţi sfinţi, mai precis, „femei-bombă“… Sacrificiul lor în acest jihad le va aduce dreptul de a izbăvi de păcat în faţa lui Allah, odată cu propriul lor suflet, încă două suflete pe care ea, femeia-bombă, are dreptul să le aleagă… O societate islamică tolerînd definirea, în numele Coranului, a dreptului bărbatului, dar şi al femeii să se sinucidă ca fiind aceasta o izbăvire nobilă şi generoasă (cînd în lumea islamică ortodoxă drepturile femeii sînt practic egale cu zero) este sau nu o societate religioasă propice terorismului ce pretinde ca fundament cartea sa sfîntă Coranul?

***

 (Astfel, islamismul conţine si războiul sfînt, Jihad-ul avînd scop misionar şi anume răspîndirea doctrinei mahomedane în lume, care se poate face şi prin violenţă, căci necredincioşii sînt urîţi de Allah, prin urmare uciderea unui necredincios NE-fiind definită ca o crimă. Citez astfel din Coran doar versetele (fiind destule altele): „ 002:178-179: [2.178] …retaliation is prescribed for you in the matter of the slain… [2.179] …there is life for you in (the law of) retaliation, O men of understanding, that you may guard yourselves. “ „ 002:190-191: [2.190] …fight in the way of Allah with those who fight with you…[2.191] And kill them wherever you find them, and drive them out from whence they drove you out, and persecution is severer than slaughter, and do not fight with them at the Sacred Mosque until they fight with you in it, but if they do fight you, then slay them; such is the recompense of the unbelievers. “ (Translation used:  M. H. Shakir, published by Tahrike Tarsile Qur’an, Inc., 1983, unless otherwise indicated.)*

***

Şi, deşi ar mai fi multe întrebări de pus, consider că acestea sînt suficiente să le genereze pe celelalte necuvîntate de mine aici.

Finalmente, în identitatea

           nazism=comunism=islamul terorist actual,

măcar atît se poate admite: existenţa acelui om-carne-de-tun drept-credincios care moare fericit la datorie indiferent de crima pe care o comite în mod terorist sau altfel, luînd viaţa unui om sau ucigînd cu aceeaşi senină convingere sute sau mii de oameni a căror vîrstă, sex, religie sau cetăţenie nu mai au nici o importanţă atîta timp cît ideologia/ credinţa cu care a fost inoculat, nazistă, comunistă sau islamică ,îl motivează sote­rio­logic perfect.

Din ceea ce ştim, Revoluţiile anti-comuniste care au dus la prăbuşirea comunismului est-european se datorează enorm creştinilor şi preoţilor creştini (amintiţi-vă de Polonia catolică în care, practic, a pornit totul…; iar în România, Timişoara lui 16 Decembrie 1989, unde s-a produs scînteia revoluţiei anti-comuniste, nu oare într-o biserică s-a produs, ştim bine asta, cînd o mînă de creştini…?).

Cît despre EGOCENTRISMUL IUDEO-CREŞTIN?

Ei bine, eu unul cred că în centrul Credinţei iudeo-creştine se află omul perfect concentric cu Dumnezeu.

Cît despre Biblie, iată o scurtă poveste:

Asaltat de întrebările reporterului binecunoscutului canal de televiziune american „Travel“, întrebări referitoare la Biblie şi la posibilele dovezi istorice privind prezenţa lui Iisus Christos în Tibet sau în Kaşmir, în perioada dintre vîrsta de 12 ani şi cea de 30 de ani, deci în perioada nedescrisă de Evangheliile sinoptice  – un tibetan, preot creştin (al unei singuratice capele aflate pe „acoperişul lumii“) îi zîmbeşte amabil insistentului interlocutor şi remarcă scurt: „Biblia conţine istorie, dar nu e o carte de istorie. Biblia conţine reţete culinare, dar nu e o carte de bucate. Biblia e o carte a Salvării.“

 Mă alătur imediat acestui tibetan preot creştin, dar precizez: Biblia, în totalitatea ei, este chiar Cartea Salvării. BIBLIA este cartea ireductibilă la realitatea existenţei umane. Fiind reductibilă doar la Dumnezeu, la „Cel care este“.

Iar El este Dumnezeu Unul care ne-a dat liberul-arbitru.

Ce s-a întîmplat cu neamul lui Ismail astăzi? – nu prea înţeleg.

Văd, trăiesc însă consecinţele existenţei terorismului isalmic astăzi, în mileniul III.

Şi mai ştiu că în unele ţări islamice, din nefericire, nu puţine, astăzi domină autoritar acel Coran  fanatic-ortodox în care nu există liber-arbitru…

Numesc astfel  lumea în care s-a născut (şi terorizează global astăzi) Al Queda.

Al Queda însumează, astăzi, nu doar definiţia terorismului global, ci chiar spiritul, mintea şi trupul terorismului global în plină acţiune, în plină expansiune.

Iar consecinţele sunt deja catastrofale – la nivel planetar…

Islamic terrorism today
Leonard OPREA

Three questions and a few clarifications

…About „the massacre of the children” from Beslan … in North Ossetia, murder comparable anytime to the atrocities committed in the Nazi camps, or in the Gulags of the ex-communist world, or on the fields of the Red Khmers or, on „9-11” at New York, or on „3-11” at Madrid, in short, about a new and almost incredible crime of nowadays terrorism – Islamic, no other, I suggest you read this very short article that I have published during the spring of 2004, in USA and in Romania, article who brought me quite a few detractors …

Here goes:

Personally, although I have read a bit about Arabic cultures and religion, including the Coran, I am not a specialist of Islamism. But one must admit from the beginning that I have never denied and I do not deny the valuable inheritance left to mankind by this culture, once a civilisation. On the contrary. And I do recommend it, to any possible interlocutor in a possible dialog on Islamic terrorism today, to always remember that these values are an integrated part in the treasure of human knowledge.

On the other hand, as a true Christian, I cannot overlook all the “achievements” of bad renown of the Church, which, starting with the Great Schism, continuing with the Crusades and up to our day’s scandal of the paedophile catholic priests in USA, has shown itself to be ‘more Jesuit than the Jesuits, practising “Ad majorem Dei gloriam ” through the “moral” sentence of G.Busenbaum ( famous Jesuit moralist) : “ If the purpose is permitted, the means towards it are also permitted.” Leastways let us not forget the real support generously given by the Orthodox Church to the communists in eastern Europe.

But, in achieving many evils and misfortunes of our world, like slavery and slave trade, prostitute, drugs and weapon trade some “Christians” and some “Muslims” have shaken hands friendly and have marvellously cooperated … And today, they are still partners in the same business.

But let us return to our subject.
Talking about the Islamic terrorism manifested especially during the last half of the XXth century and the beginning of this IIIrd millennium, I can’t keep thinking that in the past there existed the Muslim Arabic world of Harun Al-Rashid, of Avicenna, of Omar Khayyam etc. , that there existed a Damascus and a Baghdad of the splendours in “One thousand and one nights”… It is as difficult as trying to remember that Bucharest was once “The Little Paris”, and that Romanian culture was then … royal.

I live TODAY and I see what happens TODAY because of Islamic terrorism. And, in the end, whether we want it or not, TODAY’S ISLAMIC TERORISM IS THE PRODUCT OF TODAY’S ISLAMIC SOCIETIES. But in this context all subtle considerations, all sophisticated nuances, all philosophical or historical judgements regarding the differences and the similarities between Islamic terrorism and the middle-age Arabic world appear to me as simplistic and palliative.

Thus, I have three questions :

• In this modern world in which we live today, how many non-governmental and religious Islamic organizations, national and international, have as their purpose humanitarian help for the protection of: health , human rights, women’s rights, child protection, education, culture, the preservation of cultural treasures, national and universal, nature protection, World peace etc. ? ARE THERE ANY SUCH ISLAMIC ORGANISATIONS ? (for no-one can deny that, because of petrol, the Arabic countries are evidently in the top of the very rich countries of this world ! )

• The courts of “Sharya” ( Islamic law) wich, in the Arabic and African worlds, HAVE STARTED TO DECISIVELY REPLACE the justice of democratic civil societies, are they or not ANTAGONIC TO HUMAN RIGHTS ? (a small example: in some cases the death sentence can be given at the simple accusation of trespassing a certain religious custom, but it can be commuted into total freedom if the family of the accused can pay to the offended parts the sum requested by the judge after negotiation between the parties)

• Recently, in Palestine not only Muslim men can become “bomb soldiers”, but also Palestinian Muslim women have officially been granted the right to be holy soldiers, more precisely, “bomb-women”… Their sacrifice in this jihad will grant them the right to redeem from sins in front of Allah, along with their own soul, two more souls that she, the bomb-woman has the right to choose
… An Islamic society defining in the name of the Coran the rights of the men, but also of women to suicide to earn thus a noble and generous redemption (while in the orthodox Islamic world, women’s rights are practically nil) is this society or not a religious terrorist society having as fundament its holy book the Coran ?

Although there would be many more questions to ask, I consider that these three will be sufficient to generate others unmentioned here.

Finally, in the identification nazism=communism=present Islamic terrorism, At least this much can be admitted: the existence of that right-believer man-cannon-flesh who dies happily in the line of duty indifferent to the crimes he’s doing (in a terrorist way or otherwise), killing one man or thousands with the same serenity, regardless of their age, sex, religion or nationality, as long as the ideology/belief with which he has been imbued (Nazi, Communist or Islamic) is giving him a perfect motivation.

From what I know, the anti-communist revolutions which lead to the collapse of the East-European communism owe a lot to the Christians and to the Christian priests (remember catholic Poland where, practically it all stated; and in Romania, at Timisoara on the 16th of December 1989 where the first spark of the anti-communist revolution was produced, was it not produced in a church, as we know well, with a handful of Christians … ? ).

What about the JUDAEO-CHRISTIAN EGOCENTRISM?
Well, I for one, believe that at the centre of the Judaeo-Christian belief les the perfect human being, concentrically to God.

As for the Bible, here is a short story:
Assaulted by the questions of the reporter of the well-known American TV channel “Travel ”, questions relating to the Bible and to the possible historical proof concerning the presence of Jesus Christ in Tibet or in Kashmir, during the period between his 12th and 30th years of age, so the period not described by the synoptic Evangels – a Tibetan, Christian priest (of a lonely chapel situated on the “Roof of the World”) smiles amiably to his insistent interlocutor and remarks : “The Bible may contain history, yet it is not a history book.

The Bible may contain food recipes, yet it is not a cooking book. The Bible is a book of Salvation.” I agree with this Tibetan Christian priest, but I precise : The Bible, in its totality, is exactly the Book of Salvation. The BIBLE is the book irreducible to the reality of human existence. It is only reducible to God, to “The One that Is”.
And He is God the One who gave us the freedom to choose.
What happened to the nation of Ishmael today – I don’t quite understand ? But I see, and I am living surrounded by the consequences of the Islamic terrorism. And I also know that in today’s world of the fanatic-orthodox Coran there is not much freedom to choose … The same world in which was born and where lives today Al Queda.

Al Queda being today the definition of global terrorism.

( September, 2004, Boston )

Vizualizări: 266

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară / la red literaria !

Alătură-te reţelei reţeaua literară / la red literaria

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor