REALIZEZ EXECUT FAC RELIZAM LUCRARI DE DISERTATII LICENTE, REDACTAM LUCRARI LICENTA DISERTATII, lucrari de licenta neplagiate, scriu lucrari de licenta

Accesati http://www.lucraredelicenta.com/

echipa de specialisti, realizam la comanda lucrari de licenta disertatie originale din orice domeniu. Lucrarile sunt intocmite individual si au continut unic, fara plagiat, respectand intocmai cerintele dvs (tema, structura, bibliografie sau norme de redactare). Calitate maxima in timp util . Redactam lucrari si pentru alte orase, plata se face prin transfer bancar. Plata se va face esalonat pe capitole prin alimentare card nu inainte de a previzualiza capitolul in format PDF. si dupa plata in Word Toate detaliile pe site. Contact: licenteoriginale@yahoo.com

REALIZAM LUCRARI DIN ORICE DOMENIU Lucrari de Licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept,managementul resurselor umane, marketing bancar,managementul proiectelor,marketing in turism,finante banci,relatii publice,politehnica,comert,banci,contabilitate,turism,jurnalism,comunicare,psihologie,sociologie,snspa,contabilitate .

 

LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENŢĂ LA

PROGRAMUL DE STUDIU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Anul universitar 2018-2019

Analiza a doctrinei si a practicii judiciare in materia plasamentului

 1. Autoritatea parinteasca
 2. Analiza a doctrinei si a practicii judiciare in materia plasamentului
 3. Analiza a legislatiei si a practicii judiciare in materia tutelei

Timpul de muncă – element esențial al contractului individual de muncă

 1. Examen teoretic al practicii judiciare privind încetarea de drept a contractului

individual de muncă.

 1. Dreptul la concediu de odihnă
 2. Concedierea colectivă – reglementare internă și europeană
 3. Salarizarea în domeniul public. Actualități și perspective

Principiile sistemului de pensii publice

 1. Dreptul la pensie pentru limită de vârstă
 2. Dreptul la pensie de invaliditate
 3. Protecția socială a maternității
 4. Indemnizația de șomaj – aspecte normative și sociale

Codificarea normelor privind administrația publică

 1. Angajarea răspunderii Guvernului în dreptul românesc şi comparat
 2. Principii contemporane de organizare a administraţiei publice locale
 3. Legalitatea funcției publice
 4. Actele Guvernului României. Analiză comparativă cu alte state europene
 5. Atribuţiile Preşedintelui României. Abordare comparativă cu alte state europene
 6. Autorităţile administrative autonome centrale în România şi în alte state europene
 7. Autorităţile locale deliberative şi autorităţile locale executive în România
 8. Deontologia funcţionarilor publici. Aspecte de drept comparat
 9. Controlul administrative

Dreptul transporturilor, notiune si caracteristici

 1. Contractul de transport
 2. Cabotajul în legislația europeană.
 3. Obligaţiile izvorâte din contractul de transport rutier
 4. Participantii la contractul de transport
 5. Transportul rutier - conditii de acces in activitatea rutiera
 6. Contractul de expediţie de mărfuri
 7. Transporturile modale
 8. Licenţa de transport
 9. Transporturi efectuate de operatori de transport succesivi
 10. Marfa transportata
 11. Dreptul de retenție in dreptul comun și in contractul de transport
 12. Aquis-ul comunitar in domeniul transporturilor
 13. Privilegiile operatorului de transport
 14. Răspunderea operatorului de transport

Contractualizarea în materia protecției mediului

 1. Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos
 2. Dreptul de proprietate și protecţia mediului
 3. Aplicarea principiilor ecologice în desfășurarea diferitelor activități în așezările umane
 4. Infractiunile ecologice
 5. Protecția juridică a pădurilor
 6. Principiile care guvernează răspunderea juridică în dreptul mediului
 7. Protecția juridică a aerului înconjurător
 8. Răspunderea de mediu cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului
 9. Reglementarea și aplicarea practică a principiului precauției
 10. Sistemul procedural al evaluării și autorizării activităților cu impact asupra mediului
 11. Protecția juridică a patrimoniului natural
 12. Normele juridice unionale din domeniul gestionării deșeurilor
 13. Regimul substantelor, preparatelor chimice periculoase si al ingrasamintelor chimice
 14. Patrimoniul în dreptul mediului

Metodele cercetării ştiinţifice juridice

 1. Acţiunea in timp a normei juridice
 2. Acţiunea in spatiu si asupra persoanelor a normei juridice
 3. Cutuma - ca izvor de drept
 4. Faptul juridic- premisă a raportului juridic
 5. Raportul juridic
 6. Precedentul judiciar de interpretare in sistemul de drept românesc

Inspecţia fiscală

 1. Obligațiile fiscale directe ale persoanei fizice
 2. Instituții cu competență în execuția bugetară
 3. Ogligațiile fiscale directe ale persoanei juridice
 4. Procedura bugetară – execuția bugetelor locale
 5. Controlul execuției bugetare
 6. Răspunderea juridică în domeniul financiar

Organizaţia publică în context european

 1. Leadershipul în organizaţia publică
 2. Motivaţia între teorie şi practică
 3. Decizia în organizaţia publică
 4. Influenţa mediului extern asupra performanţei organizaţiei publice
 5. Recrutarea şi selecţia resurselor umane în administraţia publică
 6. Evaluarea resurselor umane în administraţia publică
 7. Modalităţi de perfecţionare a resurselor umane în administraţia public

Rolul managementului resurselor umane în societatea contemporană

 1. Resursa umană – resursă fundamentală a organizației moderne
 2. Resursele umane în organizaţia........ ...( se va personaliza cu organizația aleasă)
 3. Recrutarea şi selecţia resurselor umane în ...( se va personaliza cu organizația aleasă)
 4. Evaluarea resurselor umane în .... ...( se va personaliza cu organizația aleasă)
 5. Modalităţi de perfecţionare a resurselor umane

Modalităţi de eficientizare a serviciului public….(se va particulariza pentru oricare din

tipurile de servicii cunoscute

 1. Analiza proceselor de realizare şi furnizare de servicii publice de către instituţia publică în

care lucraţi şi propuneri de îmbunătăţire.

 1. Locul şi rolul serviciilor în dezvoltarea economico-socială a României
 2. Fenomenul non-calitate în servicii, cauze și prevenirea acestuia
 3. Rolul angajaților - garanția peroformanței în domeniul serviciilor
 4. Asigurarea satisfacției consumatorului de servicii

Răspunderea autorităţilor publice şi a persoanelor fizice pentru prejudiciile cauzate în

materia contenciosului administrativ

 1. Noţiunea şi rolul contenciosului administrativ în apărarea drepturilor fundamentale ale

omului şi cetăţeanului

 1. Excepţia de nelegalitate şi regimul juridic al excepţiei de nelegalitate a actului administrativ
 2. Procedura în materie de contencios administrative

 

 

 

LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENŢĂ

LA PROGRAMUL DE STUDIU

FINANȚE ȘI BĂNCI

ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Prof. univ. dr. habil. Gheorghe SĂVOIU - gheorghe.savoiu@upit.ro

 1. Rămân valabile legile lui Carlo Cippola într-o cercetare statistică a opiniilor studenților

în economie ?

Prof. univ. dr. Emilia UNGUREANU

 1. Evoluţia şi modificările structurale ale consumului în România
 2. Inflatia si somajul – dezechilibre macroeconomice fundamentale
 3. Absorbtia fondurilor structurale studii de caz la entitati teritoriale (comune, orase,

municipii, judete)

 1. Analiza ocupării şi şomajului în judeţul……

Prof. univ.dr. Luigi POPESCU –BĂDOI - luigi.popescu@upit.ro

 1. Aspecte privind rentabilitatea și profitabilitatea agenților economici
 2. Studii privind echilibrul financiar la agenții economici
 3. Bugetele întreprinderilor și previziunea trezoreriei
 4. Studii privind Fondul de Rulment la agenții economici
 5. Activele imobilizate și amortizarea imobilizărilor

Conf. univ. dr. habil. Daniela PÎRVU – daniela.pirvu@yahoo.com

 1. Fundamentarea şi execuţia veniturilor bugetelor locale (pe exemplul unei unităţi

administrativ-teritoriale)

 1. Autonomia financiară locală în România
 2. Sistemul fiscal în România
 3. Evoluția deficitul public în România

Conf.univ.dr.habil. Magdalena RĂDULESCU – magdalena.radulescu@upit.ro

 1. Zona euro si perspectivele sale
 2. Solvabilitatea bancilor comerciale
 3. Tarile Europei de Est si perspectivele adoptarii euro
 4. Riscurile bancare – evaluarea si modalitati de acoperire
 5. Inflatia si politicile antiinflationiste
 6. Bancile comerciale si creditarea economiei reale

Conf. univ. dr. Logica BĂNICĂ – olga.banica@upit.ro

Conf.univ.dr. Florentina Cristina BÂLDAN – cristina.baldan@upit.ro

 1. Mediul concurențial al băncii ......
 2. Evoluția concurenței în sectorul comerțului electronic
 3. Evoluția concurenței pe piața serviciilor de asistență medicală din România

Conf. univ. dr. Tiberiu AVRĂMESCU – tiberiu.avramescu@upit.ro

 1. Inflaţia în România – dimeniuni şi consecinţe
 2. Disparități socio-economice in economia romanesca
 3. Modalităţi de intervenţie a statului în economiile moderne
 4. Rolul resurselor de muncă şi a capitalului uman în procesul creşterii economice
 5. Absorbţia fondurilor comunitare în România

Conf.univ.dr Emilia CLIPICI – emilia.clipici@upit.ro

 1. Contribuţia brokerilor la dezvoltarea pieţei asigurărilor
 2. Asigurări de răspundere faţă de terţi
 3. Analiza Pilonului III
 4. Utilizarea Drepturilor Speciale de Tragere în tranzacţiile internaţionale
 5. Piaţa internaţională a creditelor
 6. Piaţa Lloyd’s
 7. Coordonatele actuale şi prospective ale pietei asigurarilor

Lect.univ.dr. Marinela BĂRBULESCU - marinela.barbulescu@upit.ro

 1. Mecanismul creditării bancare; principii si reguli generale privind activitatea de

creditare

 1. Servicii bancare electronice în România

Lect. univ.dr. Alina HAGIU – alina.hagiu@upit.ro

 1. Rolul Băncii Reglementelor Internaționale în promovarea cooperării monetare și

financiare

 1. Rolul băncilor centrale în criza financiară și economică
 2. Sistemul bancar din România – trecut, prezent și viitor

Lect. univ. dr. Luiza APOSTOL - luiza.apostol@upit.ro

 1. Studiu privind investirea prin fonduri de investiții
 2. Evoluția Bursei de Valori București în perioada 2015-2018
 3. Warrant-urile la Bursa de Valori București
 4. Selectarea proiectelor de investiţii – studiu de caz
 5. Rolul impozitelor indirecte în formarea resurselor financiare publice

Lect.univ. dr. Mariana BĂNUȚĂ – mariana.banuta@upit.ro

 1. Contabilitatea și analiza datoriilor de exploatare

Metode, tehnici și instrumente de îmbunătățire a calității organizației moderne Prof. univ. dr. Mihaela Diaconu

 1. Cadrul conceptual al politicii în domeniul calității în condițiile pieței concurențiale a afacerilor Prof. univ. dr. Mihaela Diaconu
 2. Soluţii eficiente de motivare a personalului în afacerile internaţionale. Studiu de caz la S.C.

.........

Conf. univ. dr. Mădălina Brutu

 1. Raţionalizarea activităţii de recrutare pe pieţele internaţionale. Studiu de caz la S.C. ......... Conf. univ. dr. Mădălina Brutu
 2. Cercetare de marketing pentru identificarea comportamentului consumatorilor pe piața

………….

Conf. univ. dr. Amalia Duțu

 1. Cercetare de marketing privind identificarea modului de formare a preferințelor consumatorilor

pentru anumite mărci pe piața ……..

Conf. univ. dr. Amalia Duțu

 1. Cercetare de marketing privind identificarea impactului imaginii de marcă asupra formării

preferințelor consumatorilor pe piața ………

Conf. univ. dr. Amalia Duțu

 1. Elaborarea programului de marketing pentru lansarea unui produs/ serviciu pe o piață

internațională. Conf. univ. dr. Amalia Duțu

 1. Diagnosticarea strategică a activității organizației în mediul său concurențial. Studiu de caz la

S.C. ............... Conf. univ. dr. Daniela Mihai

 1. Analiza sistemului de management implementat în cadrul S.C. .............. şi formularea de

propuneri privind raționalizarea sa Conf. univ. dr. Daniela Mihai

 1. Fundamentarea deciziei de constituire şi gestionare a principalelor categorii de stocuri la S.C.

..........................

Conf. univ. dr. Daniela Mihai

 1. Soluții de îmbunătățire a performanțelor comerciale ale S.C. ..................... prin raționalizarea

procesului/proceselor de aprovizionare şi/sau vânzare Conf. univ. dr. Daniela Mihai

 1. Analiza carierei profesionale la S.C. .................... Conf. univ. dr. Carmen Secară
 2. Analiza managementului resurselor umane la S.C. ................... Conf. univ. dr. Carmen Secară
 3. Strategia de resurse umane identificată la S.C. .......................... Conf. univ. dr. Carmen Secară
 4. Analiza performanțelor profesionale a resurselor umane în cadrul ............................ Conf. univ. dr. Carmen Secară
 5. Particularităţi ale internaţionalizării firmei .................. Conf. univ. dr. Flaviu Meghişan
 6. Propuneri pentru îmbunătăţirea comerţului exterior al României în spaţiul comunitar european Conf. univ. dr. Flaviu Meghişan
 7. Mediul de afaceri european şi comerţul la cei trei poli Conf. univ. dr. Flaviu Meghişan
 8. Analiza politicii de promovare la S.C. …………….. Lect. univ. dr. Cristina Micu
 9. Târgurile și expozițiile – instrumente de promovare utilizate de către S.C. ……………….. Lect. univ. dr. Cristina Micu
 10. Fuziunile şi achiziţiile - modalităţi de creştere şi dezvoltare a întreprinderilor. Studiu de caz Lect. univ. dr. Loredana Tuţă
 11. Studiu privind influenţa tehnicilor promoţionale asupra vânzărilor unui supermarket/hipermarket Lect. univ. dr. Loredana Tuţă
 12. Comportamentul consumatorului şi procesul de cumparare Lect. univ. dr. Elena Jianu
 13. Studiu privind efectele campaniilor publicitare asupra comportamentului consumatorului Lect. univ. dr. Elena Jianu
 14. Contribuţia negocierii la eficientizarea procesului încheierii şi derulării contractelor comerciale

ale S.C. ………….. Lect. univ. dr. Claudia Stanciu

 1. Analiza procesului de comunicare – internă şi externă – la S.C. ………….. Lect. univ. dr. Claudia Stanciu
 2. Analiza abordării procesuale a managementului riscurilor în scopul constituirii unui brand de

succes. Studiu de caz la …. Lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu

 1. Analiza metodelor de evaluare a performanțelor în managementul de proiect. Studiu de caz la

.......

Lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu

 1. Analiza interacțiunii dintre management şi responsabilitatea socială corporatistă. Studiu de caz

la …. Lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu

 1. Analiza soluțiilor de consolidare a brandului corporativ prin managementul riscurilor. Studiu de

caz la …. Lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu

Cultura organizațională, cultura calității în domeniul serviciilor și competitivitatea Prof. univ. dr. Mihaela Diaconu

 1. Fundamentarea strategiei de dezvoltare a unei organizații prestatoare de servicii Prof. univ. dr. Mihaela Diaconu
 2. Analiza impactului caracteristicilor serviciilor asupra administrării afacerii în domeniul serviciilor Prof. univ. dr. Mihaela Diaconu
 3. Gestionarea activității organizației prestatoare de servicii în condițiile pieței actuale a serviciilor Prof. univ. dr. Mihaela Diaconu
 4. Planificarea strategică a activităţii S.C. ........................... pe baza analizei de competitivitate a

firmei în mediul său concurenţial Conf. univ. dr. Daniela Mihai

 1. Căi de perfecționare a strategiei S.C. ........................... desprinse pe baza analizei diagnostic Conf. univ. dr. Daniela Mihai
 2. Demersul elaborării planului de aprovizionare. Studiu de caz la S.C. .......... Conf. univ. dr. Daniela Mihai
 3. Fundamentarea şi elaborarea strategiei comerciale. Studiu de caz la S.C. .......... Conf. univ. dr. Daniela Mihai
 4. Analiza strategiilor de integrare identificate în cadrul ....................... Conf. univ. dr. Carmen Secară
 5. Metode de recrutare și selecție a resurselor umane în cadrul S.C. ............... Conf. univ. dr. Carmen Secară
 6. Studiu privind calitatea resurselor umane angajate în turism Conf. univ. dr. Carmen Secară
 7. Evoluţii recente şi predicţii privind comerţul internaţional Conf. univ. dr. Flaviu Meghişan
 8. Comunicarea comercială la SC ................ Conf. univ. dr. Flaviu Meghişan
 9. Distribuţia comercială de produse alimentare la SC ............. Conf. univ. dr. Flaviu Meghişan
 10. Etica şi responsabilitatea socială în comercializarea produselor
 11. de către SC ................ Conf. univ. dr. Flaviu Meghişan
 12. Studiu privind sezonalitatea activităţii turistice în regiunea ……… Lect. univ. dr. Cristina Micu
 13. Tehnici şi operaţiuni de elaborare a pachetelor turistice în cadrul agenţiei de turism

………………..

Lect. univ. dr. Cristina Micu

 1. Studiu privind organizarea şi funcţionarea activităţii de alimentaţie publică în cadrul

…………………

Lect. univ. dr. Cristina Micu

 1. Analiza principalilor indicatori ai eficienţei economice în cadrul hotelului ………… Lect. univ. dr. Cristina Micu
 2. Dezvoltarea şi promovarea turismului în judeţul Argeş Lect. univ. dr. Cristina Micu
 3. Turismul rural în Pielachtal (Austria) – model de amenajare turistică a zonei rurale Lect. univ. dr. Smaranda Simoni
 4. Turismul de croazieră în Marea Mediterană Lect. univ. dr. Smaranda Simoni
 5. Turismul litoral în arhipelaguri exotice. Studiu de caz: Tahiti, Bali etc. Lect. univ. dr. Smaranda Simoni
 6. Potenţialul balneoclimateric al staţiunii ....... şi valorificarea acestuia Lect. univ. dr. Smaranda Simoni
 7. Turismul pentru afaceri şi cumpărături. Studiu de caz: Dubai Lect. univ. dr. Smaranda Simoni
 8. Turismul internaţional în calitate de componentă a comerţului internaţional Lect. univ. dr. Smaranda Simoni
 9. Analiza evoluţiei şi a factorilor determinanți ai dezvoltării turismului pe plan mondial în ultimii 10

ani Lect. univ. dr. Smaranda Simoni

 1. Analiza pieţei serviciilor de telefonie mobilă. Studiu de caz. Lect. univ. dr. Loredana Tuţă
 2. Analiză privind prestarea serviciilor medicale către populaţie la spitalul ........... Lect. univ. dr. Loredana Tuţă
 3. Strategii de îmbunătăţire a ofertei de servicii turistice la ........... Lect. univ. dr. Loredana Tuţă
 4. Evoluţia pieţei de produse electrice şi electrocasnice din România. Studiu de caz. Lect. univ. dr. Loredana Tuţă
 5. Analiza rolului managementului calităţii în elaborarea unei propuneri de proiect. Studiu de caz

la ........ Lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu

 1. Managementul proiectelor la nivelul unei pensiuni turistice/ agro-turistice. Studiu de caz la ...…. Lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu
 2. Strategii de marketing dezvoltate de societăţile responsabile social. Studiu de caz la ........… Lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu
 3. Analiza indicatorilor de performanţă utilizaţi în analiza diagnostic a unui serviciu public

descentralizat sau deconcentrat. Studiu de caz la .

Cultura organizațională și competitivitatea în condițiile economiei moderne – studiu de caz Prof. univ. dr. Mihaela Diaconu

 1. De la idei de afaceri la antreprenoriat de succes – studiu de caz Prof. univ. dr. Mihaela Diaconu
 2. Planul de afaceri, instrument de monitorizare a dezvoltării organizaționale Prof. univ. dr. Mihaela Diaconu
 3. Planul de afaceri, instrument de identificare a finanțării afacerii Prof. univ. dr. Mihaela Diaconu
 4. Strategia și politica de marketing, componente esențiale în fundamentarea afacerii Prof. univ. dr. Mihaela Diaconu
 5. Analiza sistemului decizional în cadrul companiei multinaţionale ………… Conf. univ. dr. Mădălina Brutu
 6. Sudiu comparativ privind organizarea structurală a două organizaţii din acelaşi domeniu de

activitate: una naţională şi cealaltă multinaţională Conf. univ. dr. Mădălina Brutu

 1. Soluţii de optimizare a strategiei la nivelul unei companii multinaţionale. Conf. univ. dr. Mădălina Brutu
 2. Analiza metodelor moderne de conducere la S.C. ….. Conf. univ. dr. Mădălina Brutu
 3. Analiza recrutării personalului în afacerile internaţionale. Studiu de caz la S.C. ….. Conf. univ. dr. Mădălina Brutu
 4. Soluţii de îmbunătăţire a motivării angajaţilor din vânzări. Studiu de caz la S.C. …. Conf. univ. dr. Mădălina Brutu
 5. Cercetare de marketing privind identificarea caracteristicilor managementului în companiile

internaționale. Conf. univ. dr. Amalia Duţu

 1. Analiza mediului de marketing al companiei ..... Conf. univ. dr. Amalia Duţu
 2. Cercetare de marketing privind identificarea managementului în companiile din industria ..... Conf. univ. dr. Amalia Duţu
 3. Analiza gradului de internaționalizare al companiei........... Conf. univ. dr. Amalia Duţu
 4. Elaborarea unui program de marketing pentru lansarea produsului ... pe piața ...... Conf. univ. dr. Amalia Duţu
 5. Analiza gradului de internaționalizare al companiei multinaționale ….. Cercetare de marketing

pentru măsurarea reactivității naționale. Conf. univ. dr. Amalia Duţu

 1. Managementul dezvoltării unui nou produs cu studiu de caz la SC........... Conf. univ. dr. Doruleţ Grădinaru
 2. Planificarea asigurării calității producției și a creșterii acesteia cu studiu de caz la SC................ Conf. univ. dr. Doruleţ Grădinaru
 3. Politici manageriale de inovare a producției întreprinderii prin mecanizare și automatizare cu

studiu la SC................. Conf. univ. dr. Doruleţ Grădinaru

 1. Politici manageriale de fundamentare și reducere a costurilor de producție cu studiu la

SC................. Conf. univ. dr. Doruleţ Grădinaru

 1. Politica întreprinderii de elaborare și punere în practică a sistemelor informatice pentru

elaborarea planului și programelor operative de producție cu studiu la SC................. Conf. univ. dr. Doruleţ Grădinaru

 1. Programarea producției de serie mare și de masă cu fabricația organizată în flux cu studiu la

SC................. Conf. univ. dr. Doruleţ Grădinaru

 1. Programarea producției de serie mică și individuală cu fabricația organizată pe comenzi cu

studiu la SC................. Conf. univ. dr. Doruleţ Grădinaru

 1. Conceperea, fundamentarea și implementarea unor soluții strategico – tactice de îmbunătățire

a viabilității economico – financiare și manageriale a firmei. Studiu de caz la S.C. ....... Conf. univ. dr. Puiu Grădinaru

 1. Metode și tehnici decizionale care facilitează alegerea variantei optime. Studiu de caz la S.C.

........

Conf. univ. dr. Puiu Grădinaru

 1. Managementul proceselor prin abordări de tip Forrester. Studiu de caz la S.C. ....... Conf. univ. dr. Puiu Grădinaru
 2. Modele structurale specifice managementului strategic fundamentate pe turbulența mediului.

Studiu de caz la S.C. ........ Conf. univ. dr. Puiu Grădinaru

 1. Managementul serviciilor de transport auto. Abordare din perspectiva teoriei sistemelor Conf. univ. dr. Puiu Grădinaru
 2. Optimizarea deciziilor economice din sfera serviciilor prin utilizarea studiului matematic al

sistemelor de așteptare Conf. univ. dr. Puiu Grădinaru

 1. Diagnosticul mediului concurențial. Studiu de caz la S.C. ........ Conf. univ. dr. Puiu Grădinaru
 2. Analiza motivării resurselor umane în cadrul .................... Conf. univ. dr. Carmen Secară
 3. Fluctuația forței de muncă în România în perioada 2014 – 2018 Conf. univ. dr. Carmen Secară
 4. Dinamica salariului mediu în România în perioada 2013 – 2018 Conf. univ. dr. Carmen Secară
 5. Evaluarea performanțelor profesionale în cadrul S.C. ............... Conf. univ. dr. Carmen Secară
 6. Modelele David Guest identificate în firmele românești Conf. univ. dr. Carmen Secară
 7. Analiză în scopul eficientizării procesului de asigurare a resurselor materiale la S.C. .......... Conf. univ. dr. Daniela Mihai
 8. Fundamentarea şi elaborarea de propuneri de raționalizare a strategiei comerciale a S.C. ….. Conf. univ. dr. Daniela Mihai
 9. Organizarea activităților logistice în cadrul unei companii Lect. univ. dr. Elena Jianu
 10. Expediția internațională (funcțiile expeditorului, formalități, documente și activități legate de

expediție) - studiu de caz Lect. univ. dr. Elena Jianu

 1. Particularități privind logistica şi distribuția mărfurilor produse de o societate comercială Lect. univ. dr. Elena Jianu
 2. Motivarea resurselor umane din Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Lect. univ. dr. Elena Jianu
 3. Cariera funcționarilor publici din România Lect. univ. dr. Elena Jianu
 4. Particularităţi ale managementului în diferite contexte naţionale şi culturale – abordare

comparativă. Lect. univ. dr. Eliza Antoniu

2

 1. Managementul în Uniunea Europeană. Lect. univ. dr. Eliza Antoniu
 2. Analiza managementului în Japonia. Studiu de caz. Lect. univ. dr. Eliza Antoniu
 3. Grupurile și munca în echipă. Studiu de caz. Lect. univ. dr. Eliza Antoniu
 4. Stresul organizațional și gestionarea acestuia Lect. univ. dr. Eliza Antoniu
 5. Managementul conflictelor în context organizațional Lect. univ. dr. Eliza Antoniu
 6. Planificarea și dezvoltarea carierei profesionale în cadrul S.C. … S.A. Lect. univ. dr. Eliza Antoniu
 7. Contribuția auditului intern ca instrument al conducerii organizației, la îmbunătățirea continuă a

sistemului de management în cadrul… Lect. univ. dr. Crenguţa Sinisi

 1. Eco-antreprenoriatul - tendință majoră în afaceri Lect. univ. dr. Crenguţa Sinisi
 2. Creativitatea - ca variabilă a antreprenoriatului în cadrul... Lect. univ. dr. Crenguţa Sinisi
 3. Metode de evaluare și de îmbunătățire a calității produselor și serviciilor oferite de către

organizația... Lect. univ. dr. Crenguţa Sinisi

 1. Studiu privind aplicarea unor tehnici și instrumente moderne ale managementului calității în

cadrul organizației… Lect. univ. dr. Crenguţa Sinisi

 1. Impactul globalizării asupra modelor de sisteme de management al calității în cadrul… Lect. univ. dr. Crenguţa Sinisi
 2. Strategii și politici inovative privind resursele umane în cadrul … Lect. univ. dr. Crenguţa Sinisi
 3. Strategii, tehnici şi tactici în procesul negocierii. Studiu de caz la ............ Lect. univ. dr. Claudia Stanciu
 4. Comunicarea şi negocierea factori cheie ai performanței în afaceri Lect. univ. dr. Claudia Stanciu
 5. Contribuția comunicării negocierii şi comerciale la creşterea cometitivității firmei. Studiu de caz

la ............ Lect. univ. dr. Claudia Stanciu

 1. Căi de eficientizarea a procesului comunicării la ............ Lect. univ. dr. Claudia Stanciu
 2. Analiza eticii în raport cu mixul de marketing. Studiu de caz la ...… Lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu
 3. Analiza implementării responsabilităţii sociale corporatiste în strategia de marketing a firmei.

Studiu de caz la ...… Lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu

 1. Studiu privind logistica aprovizionării cu mărfuri la S.C. ……. Lect. univ. dr. Loredana Tuţă
 2. Evaluarea şi selecţia furnizorilor la S.C. …

 

 

Vizualizări: 35

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară / la red literaria !

Alătură-te reţelei reţeaua literară / la red literaria

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

 • Adăugare fişiere video
 • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor