Conştientizarea este calea catre nemurire
Awareness is the path of immortality

Necesitatea prezentei constiente impartiale in procesul de trezire, de iluminare, de eliberare, de descoperire a adevaratei noastre identitati
The necessity for an impartial presence (awareness, mindfulness) in the process of awakening, enlightenment, liberation, in order to find our true identity
La nécessité de la presence consciente impartiale (mindfulness) dans le processus d'éveil, d'illumination, de la libération, pour trouver notre véritable identité

de Dan Mirahorian

Dacă veţi trece in revistă legendele, basmele şi tradiţiile, care leagă accesul la nemurire, de menţinerea stării de trezire, de veghere sau de prezenţă conştientă, veti descoperi o convergenţă, care nu poate fi datorată intâmplării.
Să ne reamintim că ştiind că zeii nu-i vor dărui nemurirea, Utnapistim ii sugerează lui Ghilgameş calea iniţiatică, pt a realiza nemurirea, transmutarea condiţiei umane:
"Vino, incearcă să nu te culci si să nu dormi şase zile şi şapte nopţi " (XI, 199).
Pentru a obţine merele de aur sau elixirul imortalităţii ("Apa vie") Prâslea cel voinic s-a folosit de mijloace externe pt. a nu adormi ( săgeţi; calea pilotarii este tot un mijloc auxiliar) .

Sau să ne reamintim că descoperirea ceaiului este atribuită călugărilor, care aveau nevoie de el, ca să-şi păstreze starea de veghe in cursul meditaţiei sau a rugăciunii.

Inţelegerea structurii reale a universului deschide accesul fiinţelor umane la eliberare ( accesul la propria lor identitate; in actuala situaţie fiinţele umane trăiesc separate de ele insele şi de realitate, prizoniere intr-o realitate secundă; degeaba bătem la uşa lor, că nu sunt prezente acolo; "prezenţi sunt absenţi"; "au ochi şi urechi dar nu văd şi nu aud"; Heraclit/ Heraclitus/ Héraclite: "Cei ( ce dorm in stare de veghe DK B1 BY 2 ) aud (ἀκούσαντες) şi nu inţeleg (ἀξύνετοι) seamănă (ἐοίκασι) cu surzii(κω­φοῖσιν);...ei sunt absenţi (ἀπεῖναι) când sunt prezenţi (παρ­εόντας)". /Those (who are fast asleep even while awake DK B1 BY 2) although they hear, are like the deaf;..whenever they are present they are absent"./ "(Ceux qui sont profondément endormis, même lorsqu'ils sont éveillés DK B1 BY 2), quand ils entendent, sont comme des sourds ;...ils sont absents quand ils sont présents" DK B34 BY 3; comunicarea directă/telepatică cu astfel de fiinţe nu este posibilă decât in câmpuri de inducere/simulare a coerenţei). O civilizaţie care inţelege structura reală a universului are acces la hiperspaţiu, la invulnerabilitate, teleportare, călătorie in timp (Teleportation; Hyperspace Travelling; Time Travel); ( vedeti: Dincolo de dualitate: Stiinta eliberarii/Beyond Duality: The Science of Transcendence Câmpul sursă şi calea orizontală şi verticală de cunoaştere şi de acţiune
Source field and the horizontal and the vertical path of knowledge and action
http://www.danmirahorian.ro/2LaoTzu.pdf
Toţi maeştrii spirituali pe care i-a avut omenirea s-au referit la trecerea la acest regim de funcţionare holografică sau divină sub diferite denumiri. Iisus s-a referit la unificarea ochilor (şi a celor două emisfere cerebrale), prin "intoarcere" (in lb. aramaică: teshuvah) şi prin "prezenţă conştientă" (in lb. greacă: ἁμαρτία), dar mesajul sau a incăput pe mâna celor care l-au deformat şi cenzurat.
Cuvântul grecesc hamartia ( ἁμαρτία), tradus in Noul Testament prin "păcat" ( pt a face posibilă manipularea prin culpabilizare şi comerţul cu iertări, indulgenţe), inseamnă in limba greacă clasică: lipsa prezenţei, lipsa conştienţei; absenţa; "a lipsi" (atenţia), "a rata ţinta (obiectivul)", "a pierde marca (nivelul cerut; starea de martor)".
Cum se afirmă in Dhammapada 2, "conştienţa ( prezenţa; atenţia) conduce la imortalitate; in timp ce aceia lipsiţi de conştienţă (prezenţă; atenţie) sunt deja morţi"
As stated in the Dhammapada, "awareness(attention) leads to immortality, while those deprived of awareness ( attention, consciousness) are already dead"
"Comme est indiqué dans le Dhammapada 2, «la présence ( l'attention) mène à l'immortalité, tandis que ceux qui n'ont pas conscience (présence; attention), ils sont déjà morts"
"Come indicato nel Dhammapada 2, "consapevolezza (presenza, l'attenzione) conduce all'immortalità, mentre quelli privi di coscienza (assenti; disattenti) sono come già morti"
[ Sanderson Beck , Dhammapada (The Path of Truth ) 2. Awareness English version by Sanderson Beck http://www.san.beck.org/Dhammapada.html
"Awareness is the path of immortality; thoughtlessness is the path of death.
Those who are aware do not die. The thoughtless are as if dead already"]
"Atenţia in Acum este poarta către Dumnezeu/Attention in the present is the doorway to God"
Atenţia in prezent nu este o aşteptare a lui Dumnezeu, ci o intrare in tăramul lui Dumnezeu
Attention in the present is not an expectation of God but an entering in the realm of God " (Mirahorian)
Iisus a utilizat, in expresia "Intoarceţi-vă (in loc de: "Pocăiţi-vă"), căci Impărăţia cerurilor este aproape(acum şi aici)" [Matei 3:1-2; 4:17], termenul aramaic teshuvah (lit. "reîntoarcere; a se intoarce inapoi"), care are aceeaşi semificaţie (literally means 'to return') in lb. ebraică (teshuvah הבושת) şi in lb.arabă (tawbah). Acest termen a fost tradus eronat drept "pocăinţă"(din lb. greacă: μετανοέω metanoeó), deşi rădăcina cuvântului grecesc pentru "pocăinţă" înseamnă "a merge dincolo"(μετα meta) de minte (νοέω noeó) sau de realitatea secundă, in care am căzut prizonieri"; observaţi conexiunea cu filmul Matrix unde eroul principal poartă acest nume (noeó) inainte de eliberare. (vedeţi continuarea in ultimul capitol despre Non-actiune (wu wei). Doar intoarcerea la lumea cauzala, din ratacirea in lumea secunda a proiectiilor (efectelor) sustine localizarea data de Iisus, atunci cand a raspuns la intrebarea : "unde se afla Imparatia lui Dumnezeu?. Iisus a spus ca Imparatia lui Dumnezeu se afla inlauntrul tau ?
"Impărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile. Nu se poate zice: Uite-o aici! sau: "Uite-o acolo!" Căci iată că Impărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru"» (Luca 17.20-21; Rom.144.17; Vers.23)].
Lao Tzu s-a referit in capitolul 1 la calea verticală [ "calea care poate fi parcursă (prin succesiune; in timp) nu este calea verticală(Tao)"] şi la eliminarea trăirii in viitor prin expectaţii ["Iată de ce, întotdeauna goliţi de dorinţe, vom vedea esenţa sa(realitatea sursa sau cauzala); Iar întotdeauna plini de dorinţe, îi vom vedea doar suprafaţa(periferia; afişarea; lumea efectelor)"].
In capitolul 2, a cărui traducere este redată mai jos, Lao Tzu se ocupă de transcederea dualităţii, de eliberarea din cercul vicios al contrariilor, atunci când a scris despre Non-actiune (wu wei), despre trăirea in acum, adică fără dorinţe, aşteptări, expectaţii. In cap. 4 şi 56 Lao Tzu se referă la ceea ce ne preocupă in acest articol (unificarea ochilor), atunci când spune "unifică luminile tale"(和其光, hé qí guāng). In lipsa unificarii/alinierii celor trei atenţii ramânem ancoraţi in realitatea tranzitorie a proiectiilor/efectelor/timpului. Fiindcă acolo unde iţi este comoara, se află şi inima (atenţia)
In aceeaşi direcţie vine şi mesajul lui Heraclit, un Buddha al Occidentului (de la termenul sanskrit "boddhi": trezit), care a vorbit despre identitatea dintre contrarii, despre transcederea dualităţii şi a luptei, despre trecerea dincolo de permanenta schimbare/transformare/curgere [Πάντα ῥεῖ (panta rhei) "Totul trece/curge/ se transformă).
Timp de milenii mesajul lui Heraclit a fost deformat, ridiculizat, amputat ( redus la maxime de genul: "totul curge"; lupta dintre contrarii/războiul este izvorul transformării/progresului; necesitatea este criteriul realitătii) şi ascuns (nu cunoaştem azi decât 139 fragmente, in care alţii citează din lucrarea lui Heraclit, care se găsesc la adresele din Bibliografie ) pentru a menţine instrăinarea şi dezrădăcinarea fiinţei umane de izvorul său, pentru a impiedica intoarcerea acasă(la starea de funcţionare divină).
Heraclit vorbeşte despre mai multe modalităţi de transcedere a dualităţii şi procesualităţii :
-conştientizarea identităţii polarităţilor şi a tot ce există ("totul este Unul şi Unul este tot"); aceasta este o problemă de reprogramare conceptuală, de conştientizare a definiţiilor pe care le-am dat proceselor.
Aplicăm inconştient o cale eronată de eliberare din procesualitate(curgere permanentă) prin ingheţarea a tot ce ne inconjoară (prin etichetare verbală transformăm procesele in lucruri imuabile, in realităţi permanente, deşi in fiecare clipă "un râu este altul", iar intregul univers se sfârşeşte şi incepe).
Acelaşi proces este compartimentat şi etichetat drept noapte şi zi, drept urcare şi coborâre ["Drumul (ὁδὸς) in sus (ἄνω) şi in jos (κάτω) este unul (μία) şi acelaşi(ὡυτή)"; Fragment DK B60 YB 69] ; "ziua şi noaptea sunt una" DK B57 BY 35 "Insă Heraclit zice că nici intunericul şi nici lumina, nici răul şi nici binele, nu sunt diferite, ci unul şi acelaşi lucru" Fragment DK58 BY 57,58; "Heraclit spune că pt Dumnezeu toate lucrurile sunt frumoase şi bune şi drepte, chiar dacă oamenii cred că unele sunt corecte, iar altele greşite( ca urmare a programării, dresării, condiţionării)"DK B 102 BY61 "Inceputul şi sfârşitul sunt una, intr-un parcurs la periferia unui cerc" DK B 103 BY70
Intre fericire şi suferinţă nu este decât o problemă de polarizare a aceleiaşi energii, care poate fi utilizată creativ(iubire, bucurie, regenerare) sau autodistructiv ( frică, mânie, ură).
Intre acţiune şi reacţiune nu este nici o deosebire. Acţiune este intrebarea, iar reacţiunea este răspunsul realităţii care se comportă ca o oglindă. Realitatea fenomenală care are consistenţa imaginilor dintr-o oglindă poate fi controlată dacă realizăm auto-controlul, controlul emisiilor noastre(acest lucru il comunică Bashar, un mesager al unei civilizatii extraterestre http://www.bashar.org/fundamentals.html ). Pe Lao Tzu nu-l interesează controlul, ci eliberarea,
inrădăcinarea in realitatea sursă, ieşirea din lumea oglinzilor, incetarea instrăinării. Tot ceea ce primim din realitate sunt răspunsuri la acţiunile/emisiile noastre grosiere şi subtile( concepţii, definiţii, credinţe, prejudecăţi, gânduri, emoţii). Plângem, când ne identificăm cu efemerul sau levităm când intrăm in starea eliberată(extaz mistic). Fie că ştim sau nu ştim suntem co-creatori ai realităţii in care trăim. La acest lucru s-a referit şi Heraclit cand a afirmat: "Chiar şi cei adormiţi sunt creatori a ceea ce se petrece in univers/Even sleepers are workers and collaborators in what goes on in the universe" DK B75 BY 90
Realizarea identităţii contrariilor permite accesul la egalitatea mentală (la atentia impartială) prin eliberarea din mintea care analizează, compartimentează şi ne menţine ancoraţi in realitatea secundă a umbrelor proiectate pe ecranul mental/ Identity of Contraries The Unity of Opposites DK B10 BY 59 BY 63 B10 | B15 | B50 | B57 | B88 | B99 | B106
-prin trăire in Acum, ceea ce inseamnă abandonarea dorinţelor, speranţelor şi aşteptărilor( eliminarea trăirii in viitor) ["Dacă (ἐὰν) tu nu (μὴ ) aştepţi (ἔλπηται) neaşteptatul (ἀνέλπιστον), tu nu vei (οὐκ) descoperi (ἐξευρήσει) ceasta(adevărul); fiindcă el este (ἐὸν) greu de găsit (ἀνεξερεύνη­τον) şi dificil (ἄπορον) de atins"; Fragment DK B18 BY 7]
-prin abandonarea luptei[ "războiul este izvorul tuturor lucrurilor (transformării; progresului; menţinerii dualităţii)"/ "all things come about by strife" DK B8 BY 46 ;Toate lucrurile au in ele acest război al contrarilor- existenţa lor depinde de această luptă/All things have this war of the opposites going on inside of them -- they depend on this strife for their existence. Fragment BY43; DK B 53 BY 44;
E nevoie să inţelegem că doar realitatea periferică (lumea efectelor; proiecţiilor) este prizonieră in dogma/tiparul luptei: "Trebuie să ştim că războiul este sursa comună a tuturor, că lupta inseamnă restabilirea echilibrului/justitiei, că toate lucrurile apar şi se distrug/dispar prin luptă"/ We must
know that war is common to all,.. and that all things come into being and pass away (necessarily) through strife. (John Burnet )/ Il faut savoir que la guerre est commune, ... que tout se fait et se détruit par discorde. DK B80 BY62 ; DK B51 BY 45, 56]
-prin impăcare şi liniştire ["liniştirea este izvorul transcendenţei (dizolvă şi duce dincolo de dualitate)"]; Ceea ce conduce duce spre naştere şi moarte se numeşte război şi ceartă [DK B80 BY62] iar ceea ce duce spre dizolvare (trecere dincolo de dualitate) se realizează prin înţelegere şi pacificare.
"Dintre contrarii, cel care duce spre naştere se numeşte război şi ceartă, iar
cel ce duce spre dizolvare prin foc se numeşte înţelegere şi pace". Diogenes Laertios, Despre vieţile şi doctrinele filosofilor IX, 8 [2]
"Parmi les contraires, ceux qui poussent à la production sont la guerre et la discorde; ceux qui produisent l'embrasement sont la concorde et la paix". Diogène Laërce, Vies des philosophes, IX, 8 [3]
"Of the opposites that which tends to birth or creation is called war and strife, and that which tends to dissolution by fire is called concord and peace. Diogenes Laërtius, ix. 8[4] [ Cf. Fr. 80 D., 62 B]
- prin acces la lumina permanentă a obscurului după stingerea umbrelor(in skrt.: "vrittis"). "Intunecând întunericul" (Nichita Stănescu) este calea către Lumina necreată.
- prin ascultare; Ascultarea sau scufundarea in tăcere era fundamentală pentru Heraclit. "Dacă nu sunt versaţi în ascultare/tăcere, ei nu ştiu nici să vorbească/ N’étant pas versés dans l’écoute, ils ne savent pas non plus parler/ "Not being versed in listening, they do not know about." Intâlnim golirea de efemer prin atitudinea de ascultare a răspunsului la o intrebare paradoxală (koan) in buddhismul zen sau in mesajul lui Iisus, dar nu in sens pasiv, ci ca arzătoare " vigilenţă a servitorului care-şi aşteaptă stăpânul să se intoarcă acasă"/ "vigilance du serviteur tendu vers le retour du maître".
O dezvăluire a mesajului lui Heraclit despre transcederea dualităţii o reprezintă cartea lui Osho: "Armonia ascunsă/ The Hidden Harmony /L'harmonie invisible" pe care o găsiţi in format pdf şi audio la adresele din Bibliografie

Buddha (de la termenul din lb. sanskrita: "bodhi"-trezitul) s-a referit la realizarea trezirii prin conştientizarea corpului, prin urmărirea gandurilor sau a procesului respirator (Anapana sati; Vipassana).

Iisus a cerut discipolilor să vegheze şi să fie treziti, "ca un servitor care aşteaptă întoarcerea stăpânului".
Iisus a vorbit despre femeile neglijente, care nu au mai avut ulei in lampa (conştienţă) si au pierdut venirea mirelui şi nunta in cer (venirea luminii necreate; iluminarea, trezirea). Aceste cinci femei se deosebesc de cele cinci femei înţelepte, care au avut suficient ulei (au rămas conştiente).

MATEI 25.1-13: "Atunci Impărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care luându-şi candelele, au ieşit în întâmpinarea mirelui. Şi cinci dintre ele erau chibzuite, şi cinci nechibzuitel. Cele nechibzuite şi-au luat candelele şi n-au luat untdelemn cu ele, dar cele chibzuite au luat untdelemn în vasele lor, odată cu candelele lor. Dar mirele întârziind, ele au aţipit toate şi au adormit. Dar la miezul nopţii a fost un strigăt: «Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare! » Atunci toate fecioarele acelea s-au ridicat şi şi-au* pregătit candelele. Şi cele nechibzuite au spus celor chibzuite:
«Daţi-ne din untdelemnul vostru, pentru că ni se sting candelele».
Dar cele chibzuite le-au răspuns, zicând: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă;
nmergeţi mai bine la cei care vând şi cumpăraţi-vă». Dar, pe când mergeau ele să cumpere, a venit mirele; şi cele care erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa a fost* închisă. După aceea au venit şi celelalte fecioare, spunând: «Doamne, Doamne, deschide-ne!» Dar el, răspunzând, a zis: «Adevărat vă spun, nu* vă cunosc». Vegheaţi* deci, pentru că nu ştiţi ziua, nici ceasul"

MATEI 25.13 "Vegheaţi deci, pentru că nu ştiţi ziua, nici ceasul[in care vine Fiul Omului] "

MATEI 24.42-48 "Vegheaţi deci, pentru că nu ştiţi în care ceas vine Domnul vostru. Dar să ştiţi aceasta că, dacă ar fi ştiut stăpânul casei la care strajă din noapte vine hoţul, ar fi vegheat şi n-ar fi lăsat să i se spargă casa. De aceea şi voi fiţi gata, pentru că în ceasul în care nu gândiţi ( in care ati golit/ linistit mintea ) vine Fiul Omului. Cine este atunci robul credincios şi chibzuit, pe care l-a pus stăpânul său peste servitorii săi, ca să le dea hrana la timp?
Fericit este robul acela pe care stăpânul lui, când va veni, îl va găsi făcând aşa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată averea lui.

MARCU 13:35-37 "Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă; pentru că nu ştiţi când este timpul: este ca un om care pleacă din ţară, îşi lasă casa şi dă robilor săi autoritate şi fiecăruia lucrarea lui; şi i-a poruncit portarului să vegheze. Vegheaţi* deci, pentru că nu ştiţi când vine stăpânul casei: seara, sau la miezul nopţii, sau la cântatul cocoşului, sau dimineaţa; ca nu cumva, venind pe neaşteptate, să vă găsească dormind. Iar ce vă spun vouă, spun tuturor: vegheaţi!"

LUCA 12:35-40: "Mijlocul să vă fie încins, şi făcliile (luminile) aprinse; şi voi fiţi asemenea oamenilor care-l aşteaptă pe stăpânul lor, oricând se va întoarce de la nuntă, ca, atunci când va veni şi va bate, să-i deschidă îndată. Ferice de robii aceia pe care, venind, stăpânul îi va găsi veghind. Adevărat vă spun că se va încinge şi îi va pune să stea la masă şi, apropiindu-se, le va sluji. Şi dacă va venid la a doua strajăd, şi dacă va veni la a treia strajă, şi îi va găsi astfel, fericiţi sunt robii aceia. Dar să ştiţi aceasta, că, dacă ar fi ştiut stăpânul casei în ce ceas vine hoţul, ar fi vegheat şi n-ar fi lăsat să i se spargă casa. Şi* voi deci fiţi gata, pentru că Fiul Omului vine în ceasul în care nu gândiţi". [pentru citate: Biblia - Traducere Literală, Dumitru Cornilescu 1931]

Nota DM: In aceasta analogie pe care Iisus o foloseşte pentru prezenţă se face referire la centrarea in hara ( manipura; ch'i hai; plexul solar) şi la aprinderea centrelor energetice subtile ( chakra in hinduism, tantien in taoism, "făclii; lumini" in creştinism).

"Mijlocul să vă fie încins, şi făcliile(luminile) aprinse";

"Be dressed ready for service and keep your lamps burning" (Luke 12:35)

Centrele energetice subtile in diferite traditii spirituale de pe Terra Chakra (roti), Tantien(in pinyin: Dāntián; Tan t'ien : 丹田; lit.: Campuri de Cinabru), Faclii, candele, lumini ( in Cuvantul lui Iisus), "Alam" ori "Latifa" (in islamism si sufism).

Centrele-energetice-subtile ( chakra, tantian; tanden) in-diferite-traditii-spirituale/Subtle energy centers in various spiritual traditions on Earth: Chakra, Tantien

http://www.scribd.com/doc/25708471/

http://www.danmirahorian.ro/Centre-Energetice-Subtile-Chakra-Tantie...

Despre energia Vitala(Chi, Qi, Ki, Prana, Mana, Orgon) in diferite traditii si cateva erori /Common errors on subtle vital energy Prana, Chi, Qi, Ki, Mana, Orgone

http://www.scribd.com/doc/25663614/

http://www.danmirahorian.ro/Energia-Vitala.pdf

"Trezeşte-te tu, care dormi, şi înviază dintre cei morţi şi Indumnezeirea [Hristos; gloria Domnului] va străluci peste tine" [EFESENI 6:14; *Is. 60.1: "Ridică-te, străluceşte*, pentru că lumina ta a venit şi gloria Domnului a răsărit peste tine!"; Rom.13.11,12; 1 Cor. 15.34; 1 Tes. 5.6; **Ioan 5.25: "Adevărat, adevărat vă spun că cine aude cuvântul Meu şi crede în Cel care M-a trimis are viaţă eternă şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. Adevărat, adevărat vă spun că vine un ceas şi acum este, când cei morţi* vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei care-l vor auzi vor trăi. Pentru că, după cum Tatăl are viaţă în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţă în Sine" ]

Pentru a testa gradul de prezenţă al discipolilor, unii maeştri Zen vin pe neaşteptate pe la spatele discipolilor, care meditează, şi îi lovesc cu un baston. Un şoc destul de mare! Dacă discipolul este total prezent şi în stare de vigilenţă, dacă îşi păstrează "cingătoarea incinsă şi lampa aprinsă", atunci îşi observă maestrul apropiindu-se pe la spate şi îl opreste sau se fereşte.

Dar dacă discipolul este lovit, însemnă că a fost adormit, cufundat în gânduri, adică absent, inconştient.

Atunci cand sfinţii si maeştrii spirituali spun : "treziţi-vă, desteptaţi-vă, " ei se referă la trezirea din somnul identificării realitaţii cu umbrele proiectate pe ecranul mental (peretele peşterii), la eliberarea din realitatea secundă (peştera despre care i-a vorbit Socrate lui Platon) in care oamenii am căzut prizonieri, la vindecarea orbirii ( trecerea de la "a privi" la "a vedea"; trecerea de la funcţionarea dualistă la cea nondualistă, divină, holografică), la invierea din morţi (oamenii netreziţi, care nu realizează "naşterea din nou" nu aparţin lumii celor vii, ci morţilor).

Orice cale spirituală autentică va urmări sa trezească, să facă oamenii mai constienţi, mai treziţi, să alunge vălurile, care acoperă lumina omniprezentă, să-i elibereze de lanţurile ( identificările, dogmele) si automatismele care-i ţin prizonieri. Să nu acţioneze ca niste roboţi, care au devenit sclavi ai dependenţelor, deprinderilor, obiceiurilor, a ceea ce cred că stiu, ci să acţioneze in mod constient. Orice rugăciune repetată mecanic nu conduce la trezire. Orice gest de inchinare sau de asezare a corpului intr-o anumită poziţie nu conduce la realizare, dacă nu este asistat de prezenţă constientă.

"Conştienţa/atenţia/prezenţa in cel mai inalt grad, este acelaşi lucru cu rugăciunea/ L’attention, à son plus haut degré, est la même chose que la prière"(Simone Weil, Œuvres, Gallimard, coll. « Quarto », 1999, VI-2, 297)
"Important nu este să crezi in Dumnezeu, ci doar să nu ne dăruim iubirea unor falşi zei/Il ne dépend pas de nous de croire en Dieu, mais seulement de ne pas accorder notre amour à de faux dieux/ It is not up to us to believe in God, but only to not grant our love to false gods (Simone Weil)
"Rugăciunea este făcută din atenţie. Este o orientare către Dumnezeu a intregii atenţii de care sufletul este capabil. Calitatea atenţiei determină calitatea rugăciunii. Căldura inimii nu o poate inlocui/La prière est faite d'attention. C'est l'orientation vers Dieu de toute l'attention dont l'âme est capable. La qualité de l'attention est pour beaucoup dans la qualité de la prière. La chaleur du coeur ne peut pas y suppléer/Prayer is made of attention. It is the direction towards God of all the attention that the soul is capable of. The quality of the attention makes for much of the quality of the prayer. It cannot be replaced by the heart's warmth".(Simone Weil)

Metoda de relaxare pilotată este una de asezare constientă in repaus, in neclintire. Fără asistare constientă oamenii adorm, in loc sa intre in starea paradoxală de veghe (o stare caracterizată de unde cerebrale specifice somnului, dar in care este prezentă constienţa; vedeţi diagrama yin-yang prezentată in manualul de relaxare pilotată, cu privire la cele patru stări de constiinţă)

Trezirea incepe urmărind ceea ce facem, ceea ce gandim, ceea ce simţim. Misticii sufi recomandă urmărirea mersului pe jos( dacă la un moment dat se pierde firul urmăririi constiente a fiecărui pas, se incepe din nou exerciţiul din locul de plecare).

Observaţi si in imaginea de mai jos că prezenţa constientă este un exerciţiu de aliniere a celor trei planuri (noetic, emoţonal, biotic) si atenţii(intelectuală, afectivă si instinctuală).

Dacă una dintre atenţii pleacă (se indreaptă către altceva: gand, amintire sugerată) se reiniţializează exerciţiul (se repetă mantra, cererea, rugăciunea, intrebarea paradoxală de tip koan sau cea recomandată de Ramana Maharishi; "Cine sunt eu?").

Pildele lui Iisus se referă la atenţia incoloră, detasată, lipsita de identificări străine căii : "unde iţi e comoara, acolo iţi va fi si inima (atenţia afectivă"). De ce este important sa fim constienţi?

Fiindcă altfel nu exista experienţa trezirii in momentul reintoarcerii acasă. Fără a fi cu ochii deschisi degeaba suntem inconjuraţi de lumină..degeaba intalnim Sinele Universal (Stăpanul Universului). Si in cursul somnului profund ne reintoarcem acasă, dar fiindcă facem acest lucru după ce am abandonat constienţa, nu vedem si nu experimentăm nimic. De fapt suntem obligaţi să abandonăm o constienţă nerafinată, colorată de dualitate, care aparţine egoului, minţii..

De aceea este necesară starea de martor imparţial, rafinarea prezenţei, clarificarea "ochilor" prin care vedem realitatea, detasarea de ochii minţii, care privesc doar umbrele proiectate pe ecranul mental ( peretele pesterii).

Imaginea de mai jos subliniază importanta prezentei constiente, a vegherii

In loc de versurile lui Charles Reade (1814-1884) sau ale lui Frank Outlaw, unde este surprinsa calea constientizarii, decrisa de Buddha:

"Urmareste-ti gandurile; fiindca ele devin cuvinte/"Watch your thoughts; they become words.
Urmareste-ti cuvintele; fiindca ele devin fapte(actiuni)/Watch your words; they become actions.
Urmareste-ti faptele; fiindca ele devin obiceiuri/Watch your actions; they become habits.
Urmareste-ti obiceiurile; fiindca ele devin caracter/Watch your habits; they become character.
Urmareste-ti caracterul; fiindca el devine destinul tau"/Watch your character; it becomes your destiny"

Am intalnit fraza eronata de mai jos:
"Ai grija de gandurile tale....caci ele se vor transforma in cuvinte!/ "Take care of your thoughts; they become words".
Citatul gresit mentionat mai sus ignora calea de trezire, care este prin urmarire/observare/constienta in stare de prezenta constienta impartiala
Bucuria de observa, de a urmari (watch) este tranformata intr-o grija suplimentara de catre niste traducatori care nu stiu despre ce este vorba.
Cine sa aibe grija ? A cui este aceasta grija? Daca aceasta se face de catre sau cu implicarea egoului, atunci s-a terminat cu trezirea (descoperirea adevaratei noastre identitati), fiindca se intareste identificarea cu falsa identitate (ego, corp, nume, profesie), care ne-a fost implantata, ca sa uitam cine suntem
Credintele tale devin ganduri, cuvinte (vorbe), fapte(actiuni), caracter si destin
gandurile noastre sunt rezultatul programarii conceptuale(credintelor implantate)
Mahatma Gandhi spunea:

"Credintele tale devin ganduri" / "Your beliefs become your thoughts,
Gandurile tale devin cuvinte /Your thoughts become your words,
Cuvintele tale devin actiuni/Your words become your actions,
Actiunile tale devin obiceiuri/Your actions become your habits,
Obiceiurile tale devin valori/Your habits become your values,
Valorile tale devin destin"/Your values become your destiny."
"Sa fim schimbarea pe care dorim sa o vedem in lume

"Gandul se manifesta sub forma cuvantului/The thought manifests as the word;
Cuvantul se manifesta sub forma faptei/ The word manifests as the deed;
Fapta se manifesta sub forma obiceiului/The deed develops into habit;
Iar obiceiul se cristalizeaza sub forma caracterului/And habit hardens into character;
Asa ca urmareste cu grija gandul si caile sale /So watch the thought and its ways with care,
Si lasa-l sa izvoreasca din iubire/And let it spring from love
Nascut din grija pt toate fiintele/Born out of concern for all beings…
Asa cum umbra urmeaza corpul/As the shadow follows the body,
Asa cum gandim, asa devenim/As we think, so we become.

Buddha a indicat constienta drept calea de eliberare din acest cerc vicios sau lant al inrobirii in Dhammapada (Calea Adevarului). Dhammapada (Pāli; Prakrit: Dhamapada; Sanskrit: Dharmapada) este forma versificata a scripturii Buddhiste, atribuita in mod traditional lui Buddha insusi. Acesta este cel mai cunoscut text din canonul Theravada canon. Titlul, Dhammapada, este un termen compus din dhamma ("doctrina" lui Buddha; "adevar etern" "dreptatea, radacina" tuturor "fenomenelor") si pada ( "picior" si prin extensie "piedestal", "platforma", "temelie", "carare", "cale" sau "vers" ).
O prezentare a Dhammapada se afla pe situl de mai jos:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dhammapada

Vizualizări: 953

Răspunsuri la Aceste Discuţii

Za Moksha Calea Trezirii sau Eliberarii/ Moksha the Way of Awakening and Liberation
http://reteaualiterara.ning.com/group/caleaeliberarii
http://zamoksha.blogspot.com/The Dhammapada Part I
http://www.youtube.com/watch?v=MIx5B2XiDt0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=hHcK3FN_-Fo&feature=player_embedded
Dhammapada , Chapter 1 Twin verses

Dhammapada , Chapter II Vigilenta/Mindfulness (Appamdavagga)
http://www.youtube.com/watch?v=l6OSBpGL-2M&feature=related

Enya-Boadicea(fundal sonor)
http://www.youtube.com/watch?v=IIiBLM46ls8&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=GIKzo_6CHhA


Primele doua capitole din Dhammapada
1. Dhammapada , Capitolul I. Versurile gemene/Twin Verses (Yamaka-vaggo)

1.1. Ceea ce suntem este rezultatul a ceea ce am gândit, este construit pe gândurile noastre, este alcatuit din gândurile noastre. Dacă cineva vorbeşte sau acţionează cu un gând impur, suferinţa urmează, asa cum roata urmează piciorul boului, care trage carul./ What we are is the result of what we have thought, is built by our thoughts, is made up of our thoughts. If one speaks or acts with an impure thought, suffering follows one, like the wheel of the cart follows the foot of the ox.
1.2. Ceea ce suntem este rezultatul a ceea ce am gândit, este construit cu gândurile noastre, este format din gândurile noastre. Dacă cineva vorbeşte sau actioneaza cu un gând curat, fericirea urmează, asa ca o umbră, care niciodată nu ne părăseşte./ What we are is the result of what we have thought, is built by our thoughts, is made up of our thoughts. If one speaks or acts with a pure thought, happiness follows one, like a shadow that never leaves.
1.3. Niciodată ura nu este invinsă de ura(intunericul nu este invins niciodata de intuneric). Ura este invinsă de iubire(intunericul este invins doar de lumina). Aceasta este o lege eternă. Mulţi nu-şi dau seama că noi trebuie să-i punem capăt astfel; doar cei care realizeaza acest lucru, inceteaza certurile lor imediat(nu putem sa amplificam constientizarea si impacarea cu noi insine daca ramanem ancorati in conflicte din afara)./ For hate is never conquered by hate. Hate is conquered by love. This is an eternal law. Many do not realize that we must all come to an end here; but those who do realize this, end their quarrels at once.
1.4. Oricine trăieşte numai pentru placeri, cu simţurile necontrolate, nemăsurat în alimentaţie, leneş, şi slab, va fi doborat de Mara, ca vântul care răstoarnă un copac putred/ Whoever lives only for pleasures, with senses uncontrolled, immoderate in eating, lazy, and weak, will be overthrown by Mara, like the wind throws down a weak tree.
1.5. Oricine nu trăieşte pentru placeri, cu simţurile bine stapanite, moderat în alimentaţie, realizează credinţa(ancorarea in vijnanamaya kosha) şi puterea virtuţii, nu va fi răsturnat de Mara, tot asa cum niciun vânt nu doboară un munte stancos./ Whoever lives not for pleasures, with senses well controlled, moderate in eating, has faith and the power of virtue, will not be overthrown by Mara, any more than the wind throws down a rocky mountain.
1.6. Oricine si-ar pune roba galbena fără sa-si curăţe impurităţile, fără a ţine seama de auto-control şi de adevăr, nu este demn de haina galbenă./ Whoever would put on the yellow robe without having cleansed oneself from impurity, disregarding self-control and truth, is not deserving of the yellow robe.
1.7. Iar cine s-a curăţat pe sine de impuritati, este bine întemeiat în toate virtuţile, şi este posedat de auto-control şi adevăr, este demn de haina galbenă.But whoever has cleansed oneself from impurity, is well grounded in all the virtues, and is possessed of self-control and truth, is deserving of the yellow robe.
1.8. Cei care-si imaginează adevărul în neadevăr şi văd neadevăr în adevăr nu ajung niciodată la adevăr, ci doar urmează dorintele efemere. (a folosi mintea pt a ajunge la adevar, la vedere, la cunoasterea directa este o eroare). Cei care ştiu adevărul ca adevăr şi neadevărul ca neadevăr ajung la adevăr şi urmează adevăratele dorinte(care conduc la eliberare)./Those who imagine truth in untruth and see untruth in truth never arrive at truth but follow vain desires. Those who know truth as truth and untruth as untruth arrive at truth and follow true desires.
1.9. Aşa cum ploaia işi face drum într-o casă cu acoperişul stricat, tot aşa pasiunea isi croieşte drum într-o minte care nu este urmarită. Ca şi ploaia care nu işi poate face drum într-o casă bine acoperită, tot astfel pasiunea nu işi poate face drum într-o minte care este supusă conştientizarii./ As rain makes its way into a badly roofed house, so passion makes its way into an unreflecting mind. As rain does not make its way into a well roofed house, so passion does not make its way into a reflecting mind.
1.10. Cei ce fac fapte greşite sunt întristaţi în această lume, şi sunt întristaţi în viitoarea; ei sunt întristaţi în ambele. Ei jelesc şi sunt afectaţi atunci când văd răul pe care l-au făcut./ Wrong-doers grieve in this world, and they grieve in the next; they grieve in both. They grieve and are afflicted when they see the wrong they have done.
1.11. Cei virtuosi găsesc bucurie în această lume, şi vor găsi bucurie în cea viitoare; ei vor găsi bucurie în ambele. Ei găsesc bucurie şi sunt bucurosi cand văd binele pe care l-au făcut./The virtuous find joy in this world, and they find joy in the next; they find joy in both. They find joy and are glad when they see the good they have done.
1.12.Cei ce fac fapte greşite suferă în această lume, şi au de suferit în următoarea; ei suferă în ambele. Ei suferă atunci când se gandesc la greşelile pe care le-au făcut. Ei suferă chiar mai mult, atunci când merg pe o cale greşită./ Wrong-doers suffer in this world, and they suffer in the next; they suffer in both. They suffer when they think of the wrong they have done. They suffer even more when going on the wrong path.
1.13. Cei virtuosi sunt fericiţi în această lume, şi sunt fericiţi în viitoarea; ei sunt fericiţi în ambele. Ei sunt fericiţi cand se gandesc la binele pe care le-au făcut. Ei sunt chiar mai fericiţi, atunci când merg pe drumul bun./ The virtuous are happy in this world, and they are happy in the next; they are happy in both. They are happy when they think of the good they have done. They are even happier when going on the good path.
1.14. Chiar dacă cel neatent recita multe din scripturi, dacă nu acţioneaza în conformitate cu acestea, el nu traieste o viata sfanta, ci este ca un cioban care număra vacile din cireada altora. /Even if the thoughtless can recite many of the scriptures, if they do not act accordingly,
they are not living the holy life, but are like a cowherd counting the cows of others.
1.15.Chiar dacă cel credincios recită doar câteva dintre scripturi, în cazul în care acţionează în conformitate cu acestea, renuntand la pasiuni, ură, şi nebunie, fiind posedat de adevărata cunoaştere şi de seninătatea mintii, nedorind nimic din această lume sau din următoarea, el trăieste o viaţă sfântă./ Even if the faithful can recite only a few of the scriptures, if they act accordingly, having given up passion, hate, and folly, being possessed of true knowledge and serenity of mind,
craving nothing in this world or the next, they are living the holy life.
2. Dhammapada , Capitolul II Conştientizarea; Vigilenta/ Awareness; Mindfulness (Appamāda-vaggo)
Conştientizarea este calea catre nemurire;/Awareness is the path of immortality;
Neatenţia/neglijenta este calea morţii./ Thoughtlessness is the path of death.
Cei care sunt conştienţi nu vor muri./Those who are aware do not die.
Cei care sunt neatenţi/neglijenti sunt deja morţi./The thoughtless are as if dead already.
Cel inţelepţi care au inteles cu claritate acest lucru,/The wise having clearly understood this,
se bucura in prezentă conştientă/ delight in awareness
şi descoperă bucuria în cunoaşterea(directa) a celor eliberati/and find joy in the knowledge of the noble ones.
Acesti inţelepţi, meditativi, perseverenti,/ These wise ones, meditative, persevering,
folosind întotdeauna staruinta intensă(lipsită de luptă), /always using noneffort,
ating Nirvana(stingerea gandurilor si karma; eliberarea), pacea şi fericirea supremă./attain nirvana, the supreme peace and happiness.

Dacă o persoană este trează, conştientă, atentă, pură, grijulie, /If a person is awake, aware, mindful, pure, considerate,
stapana pe sine( isi controleaza impusurile), şi trăieşte în conformitate cu datoria (menirea fiintei umane), /self-restrained, and lives according to duty,
slava acelei persoane va creşte./ that person's glory will increase.
Prin trezire, prin conştientizare, prin reţinere şi control,/By awakening, by awareness, by restraint and control,
inţeleptul poate face pentru sine /the wise may make for oneself
o insula pe care nici un potop nu o poate inunda(coplesi; distruge)./an island which no flood can overwhelm.
Proştii aleargă după faimă, sunt ignoranti si fără atentie(grijă)../Fools follow after vanity, are ignorant and careless.
Inţeleptul păstrează conştientizarea drept cea mai mare comoară a lui /The wise keep awareness as their best treasure.
Nu aleargaţi după faimă (nume, pozitie; avere)/ Do not follow after vanity
si nici după placeri senzoriale, si nici pt satisfacerea poftelor./nor after sensual pleasure nor lust.
Oricine mediteaza folosind constientizarea obţine marea bucurie(fericirea neconditionata; ananda). /Whoever meditates with awareness obtains great joy.
Când înţeleptul cucereste starea fara de ganduri prin constienta, /When the wise conquer thoughtlessness by awareness,
el urcă pe înaltele terase ale înţelepciunii(cunoasterii nemijlocite), /climbing the terraced heights of wisdom
si este eliberat de tristetea vederii mulţimii triste situate mai jos,/free from sadness viewing the sad crowd below,
ei privesc la nebuni, ca asa cum cei aflati pe un vârf de munte,/ they gaze upon the fools, like one on the mountain peak
privesc pe cei ce stau pe campie./gazes upon those standing on the plain.
Conştient printre cei lipsiti de constienta, treaz printre cei adormiti, /Aware among the thoughtless, awake among the sleepy,
inţeleptul avanseaza, ca un cal de curse care lasa in urma pe cei lenti. /the wise advances, like a racehorse leaves behind the slow.
Prin conştientizare Indra s-a ridicat si a devenit şeful zeilor;/By awareness Indra rose to become chief of the gods;
Oamenii lauda conştientizarea, iar neatenţia este intotdeauna blamata./People praise awareness; thoughtlessness is always blamed.
Un cerşetor care gaseste bucurie în conştientizare, /A mendicant who finds joy in awareness,
se uită cu teamă la cei lipsiti de constienta, /who looks with fear on thoughtlessness,
care se miscă precum focul, /moves about like fire,
arzand ca un incendiu toate restrictiile, mici sau mari./ burning all restrictions, small or large.
Un cerşetor care gaseste bucurie în conştientizare, /A mendicant who finds joy in awareness,
care se uită cu teamă la cei lipsiti de constienta,/who looks with fear on thoughtlessness,
nu poate cadea, ci este aproape de Nirvana(stingerea suferintelor; eliberare; trezire)./cannot fall away, but is close to nirvana."

Vedeti si alte variante de traducere in limba engleza a textului din Dhammapada (Path of Truth) Sanderson Beck:
http://www.san.beck.org/Dhammapada.html
Max Müller: http://www.sacred-texts.com/bud/sbe10/index.htm

Acest articol raspunde la urmatoarele intrebari:

- Care este adevarata rugaciune ?

- Care este singurul pacat ?

- Care este calea de eliberare, ascensiune, indumnezeire ?


In articolul "Ultima religie: Constienta – Calatoria Inimii" de Horia Ţurcanu

http://www.calatoriainimii.net/2012/01/ultima-religie-constienta

o sa observati o eroare facuta de autor si de Stanislav Grof, in afirmatia care la prima vedere pare corecta:

"Spiritualitatea nu este o chestiune de credinta, ci de experienta".

Daca veti cititi articolul "Realitatea separata" (http://www.danmirahorian.ro/REALITATE-SEPARATA.pdf), atunci veti observa ca eroarea nu consta intr-o simpla omisiune a termenului "direct" sau "nemijlocit", ci intr-o captivitate in modelul actual, care considera ca ar fi vorba despre o experienta senzoriala ( adica de mentinerea captivitatii in realitatea secunda).

In realitate nu se poate vorbi despre spiritualitate, daca nu se realizeaza retragerea simturilor.

In concluzie formularea corecta este:
"Spiritualitatea nu este o chestiune de credinta, ci de experienta directa"

vedeti si articolul:

Cineva m-a intrebat: Ce parere am despre "respiratia holotropica" a lui Stanislav Grof ?
http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/cineva-m-a-intrebat-...puteti citi articolul la adresa de mai jos:

http://www.calatoriainimii.net/2012/01/ultima-religie-constienta

Reproducerea articolului

Noua Conştiinţă, Sfârşitul Timpurilor, Revoluţia Conştiinţei, Noua Eră a Umanităţi, A doua venire a Lui Cristos, Noua Paradigmă, Timpul Înălţării Spiritului, Noua Umanitate…

Ce înseamnă de fapt aceste lucruri? Momentul Acum, singura poartă către Fiinţa Integrală. Practicarea Prezenţei, Calea către Sine. Toate acestea nu sunt decât moduri de a exprima un singur lucru: Conştienţa. A deveni o fiinţă conştientă, aceasta este direcţia fundamentală a timpurilor transformării. Cuvântul magic al secolului 21 şi mai ales al anului 2012. Conştienţa este marea Cheia către Sine.

Dar ce este până la urmă Conştienţa? Vrei s-o înţelegi. Dar ea nu poate fi decât trăită. Este o Experienţă, nu un concept.

În lumea bulversată a anului 2012 pare că toate noile căi spirituale se reduc la acest cuvânt care se referă la viaţa în ansamblu sau la felii ale ei. A deveni conştient de adevărata natură a universului, a timpului, a iubirii, conştient de adevărata anvergură a fiinţei omeneşti, de natura corpului, a energiei, a emoţiei şi mai ales a minţii, conştient de natura ego-ului, vorbim despre alimentaţie conştientă şi iubire conştientă, despre politici conştiente şi afaceri în care conştienţa schimbă totul. Sfârşitul lumii vechi pare legat de apariţia unei noi lumi, conştiente. Aceasta este trezirea anunţată de profeţi cu milenii în urmă, ce naşte o nouă paradigmă. Adică o nouă perspectivă asupra noastră şi a întregii Creaţii. Astfel, trăim acum momente în care întreaga lume este în căutarea Conştienţei.

Întreaga lume aşa cum o trăim acum, aflată în transformare, este articulată pe modul liniar, raţional de percepţie asupra realităţii. Pentru umanitatea de până acum, conştienţă a însemnat înţelegere a lumii. De aceea, ştiinţa a fost aceea care dictat expansiunea, tehnologia a fost aceea care dus înainte progresul. Cogito ergo sum, cuget, deci exist. Mintea deci şi incredibilul său copil, Ego, au fost aspectele umane care au creat realitatea pe care o trăim. Conştienţă a însemnat raţiune.

Marile minţi ale umanităţii, geniile, au ajuns în punctul în care au perceput ceea ce misticii tuturor timpurilor au trăit dintotdeauna: dincolo de raţiune mai e ceva. Ceva mult mai mare, mai larg, mai cuprinzător. Raţiunea nu numai că nu putea explica totul, dar părea mereu învinsă de acel Ceva iraţional şi aleator, pe care misticii îl numeau Spirit, Dumnezeu, Sine şi în multe alte feluri. Psihologia occidentală care s-a exclusiv de minte şi de ego, numea acea zonă necunoscută a psihicului inconştient. Un alt nume, mai "ştiinţific" pentru adâncimile necunoscute ale fiinţei. Un spaţiu în care păreau să se află toate cheile. Funcţiile corpului omenesc, legile necunoscute care articulau curgerea vieţii, naşterea şi moartea, toate păreau să aibă o legătură cu inconştientul. Cei mai geniali inventatori, artişti, creatori, cei mai mai de seamă oameni de ştiinţă păreau să aibă o relaţie specială cu acest inconştient în care ascundea divinitatea însăşi. Perspectiva asupra acestuia era uneori atât de terifiantă, încât Carl Gustav Jung, unul dintre exploratorii cei mai de seamă ai acestor teritorii obscure, spunea că inconştientul nu va putea fi niciodată adus complet în conştienţă totală, cel puţin nu atâta vreme cât ne aflăm aici, în aceste corpuri, în această experienţă umană. De ce spunea acest lucru? Pentru că inconştientul era una cu iraţionalul, iar conştienţa egală cu raţiunea.

Carl Gustav Jung s-a înşelat. Acum trăim timpurile în care spaţiile inconştiente ale fiinţei devin accesibile fiinţei umane câtă vreme se află în corp, în plină experienţă a încarnării. Doar că, pentru ca acest lucru să fie posibil trebuie redefinită conştienţa. Conştienţă nu înseamnă raţiune liniară, ci mult mai mult decât atât.

A deveni conştient de mai mult este egal cu a percepe mai mult. Din univers şi din sine. Oricine a trăit vreodată fie şi un singur moment de conştiinţă lărgită ştie că percepţia, asupra sinelui şi a lumii se petrece fără aportul gândirii. Poţi simţi fără să gândeşti despre ceea ce simţi. În mod paradoxal, abia atunci când poţi linişti fluxul mental al gândirii, abia atunci începi să simţi adevăratele dimensiuni ale realităţii. Timpul şi spaţiul se modifică, spre spaima raţiunii, tot ceea ce ai crezut că ştii despre realitate se dovedeşte prea mic, prea puţin faţă de adâncimea trăirii. Prezenţa integrală în Acum deschide porţile percepţiei şi, de fapt ale inconştientului personal şi colectiv. Ceea ce părea ascus pentru totdeauna de "lumina raţiunii" survine brusc în realitate. Devii conştient de ceea ce părea pentru totdeauna ascuns în inconştient. Adevăratele dimensiuni ale propriei fiinţe şi ale lumii încept să se arate aşa cum sunt: de o profunzime şi o splendoare de necuprins pentru raţiune.

Aşadar, Conştienţa nu este o aducere a conţinuturilor adânci în raţional, ci o aducere în percepţie, în simţire. Conştienţa nu înseamnă raţionalizare, mentalizare sau înţelegere, ci experienţă,. Se conjugă cu verbul a simţi, nu a gândi. Noua eră, noua conştiinţă, noua "religie" a umanităţii, dincolo de orice formalizare este o aducere în Conştienţă a ceea ce părea scufundat pentru totdeauna în bezna inconştientului. Aceasta este marea transformare pe care o trăim. A recunoaşte profunzimile propriei noastre fiinţe acum, în timpul în care suntem în experienţa umană, în încarnare, a ne aminti adevărata noastră natură, a redescoperi conştienţa Îngerului. Dar nu mentalul este acela care poate face această recunoaştere. El este modul de articulare al vechii lumi, al vechii paradigme. Noua lume se naşte la nivelul inimii, din A SIMŢI, mai curând decât a judeca realitatea.

De aceea orice încercare de a înţelege Noua Conştiinţă, Sfârşitul Timpurilor sau oricum ai vrea să numeşti această transformare este o capcană in se, care duce la spiritual bypassing, sau şuntare spirituală. Este o păcăleală. Stările de conştiinţă extinsă sunt despre experienţă, despre a simţi lumea, despre a simţi propriile adâncuri şi astfel de a le aduce în adevărata lumină, care nu este raţională, ci sensibilă. De aceea tot ceea ce facem în Călătoria Inimii se referă la a experimenta, a simţi, la Acum, la Prezenţă, la Respiraţia Conştientă, căci toate acestea sunt moduri de expansiune. Înţelegerea este succesivă experienţei, nu invers. Mai întâi trăieşti experienţa Sinelui, abia apoi o înţelegi. Niciodată invers. Dacă încerci mai intâi s-o înţelegi, nu vei ajunge niciodată la Sine, care aparţine deocamdată Inconştientului.

Aceasta este tema, dragă exploratorule al conştiinţei, a Evenimentului excepţional Călătoria Inimii care se va petrece între 16 şi 19 februarie la Bucureşti şi al cărui animator va fi doctorul, psihoterapeutul, shamanul, muzicianul şi astrologul germano-american Mark Seelig: "Dincolo de vălul Inconştientului Colectiv". Subsemnatul Horia Ţurcanu voi fi acolo, şi împreună cu Elena Francisc voi deschide acest eveniment excepţional la care te invităm să iei parte. Va fi o experienţă complexă, şi un pas important către Conştienţă.

Aceasta este tema, de fapt, a acestor timpuri ale Transformării de Conştiinţă: a deveni fiinţe conştiente. Aceasta este singura practică spirituală posibilă, singurul drum, singura abordare. Implicaţiile ei sunt enorme, căci o nouă Conştiinţă înseamnă de fapt, o nouă lume ai cărei arhitecţi suntem chiar noi, Acum, Aici. (Horia Ţurcanu)

Filmul (http://www.youtube.com/watch?v=UrU_OC5lQWA&feature=player_embedded)
este un fragment din David Lynch: Consciousness, Creativity and the Brain ( Constienta, Creativitatea si creierul ) tradus eronat in lb. romana prin "Constiinta, creativitatea si creierul" . Pentru a ne da seama de sensul in care este utilizat termenul "Consciousness" vedeti exemplele: lumina care alunga intunericul, largimea constientei (awareness).

http://www.youtube.com/watch?v=V8TFcLgu5Ow

Oare...de ce ar fi o necesitate vegherea?
http://reteaualiterara.ning.com/group/caleaeliberarii/forum/topics/...
▶ Răspuns
Legătură Răspunsul dat de REINTOARCEREA ACASA cu 1 secundă în urmă

o asemenea intrebare imi indica faptul ca sunteti f. aproape de trezire:

fiindca fara prezenta constienta, degeaba ne intoarcem acasa; daca suntem absenti degeaba ne intalnim cu realitatea sursa...;
in cursul somnului profund fiecare fiinta umana se intoarce acasa, dar nu observa acest lucru, fiindca nu este prezenta, fiindca este ocupata de un tip de impuls ( in lb. sanskrita: Nidra vrittis). Acest tip de impuls are drept functie stergerea constientei egoului, centrata pe urmarirea umbrelor ( de pe peretele pesterii din alegoria lui Platon), adica a celorlalte impulsuri proiectate pe ecranul mental: pramana vrittis ( impulsuri generate de portile senzoriale; impulsuri directoare de castrare, implantate in cursul programarii sau conditionarii: credinte; impulsuri obtinute in cursul procesarii logice si analogice a informatiilor), viparyaya vrittis (impulsuri care apar prin superpozitie: iluzia ), vikalpaḥ vrittis ( impulsuri introgenerate: halucinatia, conceptualizarea; imaginatia, visul; fantezia.. ) si smṛti vrittis (impulsuri stocate in cursul experentelor anterioare: memoria);
o rugaciune lipsita de prezenta constienta este moarta; Cuvântul grecesc hamartia (ἁμαρτία), tradus in Noul Testament prin "păcat" ( pt a face posibilă manipularea prin culpabilizare şi comerţul cu iertări, indulgenţe), inseamnă in limba greacă clasică: lipsa prezenţei, lipsa conştienţei; absenţa; "a lipsi"(atenţia), "a rata ţinta(obiectivul)", "a pierde marca (nivelul cerut; starea de martor)".
In Dhammapada se afirmă: "Conştienţa ( prezenţa; atenţia) conduce la imortalitate; in timp ce aceia lipsiţi de conştienţă (prezenţă; atenţie) sunt deja morţi"... vedeti mai mult pe: http://reteaualiterara.ning.com/group/caleaeliberarii

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor