INTERVIU CU MIHAI EMINESCU. "Vom avea de-acum înainte dominaţia banului internaţional, impusă de străini" Eminescu nu a fost doar poet şi gânditor, ci şi un mare jurnalist român (cel mai mare) şi, în această calitate, primul analist economic şi politic din istoria României. “Diagnosticele”, avertismentele, analizele şi soluţiile sale, bazate pe o profundă cunoaştere a realităţilor româneşti, a istoriei şi a contextului european, sunt valabile şi astăzi. Citindu-i textele publicistice, ai senzaţia halucinantă că sunt scrise aici şi acum.
Pornind de la această realitate culturală care, deşi publică, este necunoscută publicului (căci Eminescu este mai mult citat decât citit), ne-am gândit să-l “confruntăm” cu situaţia din prezentul imediat, printr-un interviu virtual. De fapt, virtuală este proiecţia în prezent, pentru că răspunsurile “intervievatului” sunt, de fapt, extrase din textele sale apărute în publicaţiile Federaţiunea, Convorbiri Literare, Curierul de Iaşi (1869-1877), Timpul (1877-1883), România Liberă (1889) - şi din manuscrisele publicate postum.


Domnule Eminescu, aţi putea descrie, în câteva cuvinte, cam cum arată România de astăzi, în perspectivă socială şi politică?

Plebea de sus face politică, poporul de jos sărăceşte şi se stinge din zi în zi de mulţimea greutăţilor ce are de purtat pe umerii lui, de greul acestui aparat reprezentativ şi administrativ care nu se potriveşte deloc cu trebuinţele lui simple şi care formează numai mii de pretexte pentru înfiinţare de posturi şi paraposturi, de primari, notari şi paranotari, toţi aceştia platiţi cu bani peşin din munca lui, pe care trebuie să şi-o vânză pe zeci de ani înainte pentru a susţine netrebnicia statului român. Cea mai superficială socoteală din lume ar dovedi, îndestul, că puterea productivă a naţiei româneşti n-a crescut, n-a putut să crească în raport cu groaza de cheltuieli pe care le-au impus formele de civilizaţie străină, introduse cu grămada în ţara noastră… Clasele productive au dat îndărăt; proprietarii mari şi ţăranii au sărăcit; industria de casă şi meşteşugurile s-au stins cu desăvârşire – iar clasele improductive, oamenii ce încurcă două buchi pe hârtie şi aspiră a deveni deputaţi şi miniştri, advocaţii, s-au înmulţit cu asupră de măsură, dau tonul, conduc opinia publică.

Care credeţi că este cauza acestei situaţii?

Am admis legi străine în toată puterea cuvântului, care substituie, pretutindenea şi pururea, în locul noţiunilor naţie, ţară, român, noţiunea om, pe aceea de cetăţean al universului… Am creat o atmosferă publică pentru plante exotice, de care planta autohtonă moare… Azi avem cele mai înaintate instituţii liberale: control, suveranitatea poporului, consilii judeţene şi comunale. Stăm mai bine pentru aceasta? Nu, de zece ori mai rău, căci instituţiile noi nu se potriveau cu starea noastră de cultură, cu suma puterilor muncitoare de care dispunem, cu calitatea muncii noastre, încât trebuie să le sleim pe acestea pentru a întreţine aparatul costisitor al statului modern.

Aţi definit, în editorialele de la TIMPUL, aceste legi de import ca fiind “legi ale demagogiei”. Ce sunt acestea şi cum ar trebui să arate nişte legi… “nedemagogice”?

Legile demagogiei sunt factice, traduse de pe texte străine, supte din deget, pe când ele ar trebui să fie, dacă nu codificarea datinei juridice, cel puţin dictate şi născute din necesităţi reale, imperios cerute de spiritul de echitate al poporului; nu reforme introduse în mod clandestin, necerute de nimenea sau vulgarizate ca o marfă nouă sau ca un nou spectacol.

Cum s-a ajuns la acest import necondiţionat?

Spiritul public nu e copt… Această copilarie a spiritului nostru public se arată de la începutul dezvoltării noastre moderne, din zilele în care cei dintâi tineri, rău sau deloc preparaţi, s-au întors din Paris, unde, uimiţi de efectele strălucite ale unei vieţi istorice de o mie şi mai bine de ani şi uitând că pădurea cea urieşească de averi, ştiinţă şi industrie au un trecut foarte lung în urma-i, au socotit a introduce aceeaşi stare la noi, introducând formulele scrise ale vieţii publice de acolo.

Deci îi învinuiţi de superficialitate…

E o zicală veche că, de-ai sta să numeri foile din placintă, nu mai ajungi s-o mănânci. Drept că e aşa, dar cu toate acestea acele foi există. Şi dacă n-ar exista n-ar fi placintă. Asemănarea e cam vulgară, dar are meritul de a fi potrivită. Condiţiile plăcintei noastre constituţionale, a libertăţilor publice, de care radicalii se bucură atâta, sunt economice; temelia liberalismului adevărat este o clasa de mijloc care produce ceva, care, puind mâna pe o bucata de piatră, îi dă o valoare înzecită şi însutită de cum o avea, care face din marmură statua, din in pânzatură fină, din fier maşine, din lână postavuri. Este clasa noastră de mijloc în aceste condiţii? Poate ea vorbi de interesele ei?

După părerea Dumneavoastră, ce prevalează – sau ce ar trebui să prevaleze – în viaţa unui stat: politicul sau economicul?

De când lumea nu s-a văzut ca un popor să stea politiceşte sus şi economiceşte jos; amândouă ordinele de lucruri stau într-o legătură strânsă; civilizaţia economică e muma celei politice… Cestiunea economică la noi nu e numai o cestiune a mişcării bunurilor; ea e mai adâncă, e socială şi morală. Fără muncă şi fără capitalizarea ei, adică fără economie, nu există libertate. Celui care n-are nimic şi nu ştie să se apuce de nici un meşteşug dă-i toate libertăţile posibile, tot rob e, robul nevoilor lui, robul celui dintâi care ţine o bucată de pâine în mână. Nu există alt izvor de avuţie decât sau munca, fie actuală, fie capitalizată, sau sustragerea, furtul. Când vedem milionari făcând avere fără muncă şi fără capital nu mai e îndoială că ceea ce au ei, a pierdut cineva.

Am avut de curând alegeri locale unde, conform unui nărav devenit tradiţie, mita electorală a fost la loc de cinste. Se pare că mita este una dintre bolile societăţii româneşti. Cât de corozivă credeţi că este această racilă?

Mita e-n stare să pătrunză orişiunde în ţara aceasta; pentru mită capetele cele mai de sus ale administraţiei vând sângele şi averea unei generaţii… Oameni care au comis crime grave se plimbă pe strade, ocupă funcţiuni înalte, în loc de a-şi petrece viaţa la puşcărie… Funcţiunile publice sunt, adesea, în mâinile unor oameni stricaţi, loviţi de sentinţe judecătoreşti. Acei ce compun grosul acestei armate de flibustieri politici sunt bugetofagii, gheşeftarii de toată mâna, care, în schimbul foloaselor lor individuale, dau conducătorilor lor o supunere mai mult decât oarbă. Elemente economice nesănătoase, jucători la bursă şi întreprinzători şarlatani, se urcă, cu repejune, în clasele superioare ale societăţii omeneşti…

Dar Justiţia ce păzeşte?

Justiţia, subordonată politicii, a devenit o ficţiune. Spre exemplu: un om e implicat într-o mare afacere pe cât se poate de scandaloasă, care se denunţă. Acest om este menţinut în funcţie, dirijază însuşi cercetările făcute contra sa; partidul ţine morţiş a-l reabilita, alegându-l în Senat. Partidele, la noi, nu sunt partide de principii, ci de interese personale care calcă făgăduielile făcute naţiei în ajunul alegerilor şi trec, totuşi, drept reprezentanţi ai voinţei legale şi sincere a ţării… Cauza acestei organizări stricte e interesul bănesc, nu comunitatea de idei, organizare egală cu aceea a partidei ilustre Mafia şi Camorra, care miroase de departe a puşcărie.

Daţi-mi un indiciu din care să se poate vedea că tot sistemul administrativ este direcţionat împotriva populaţiei, nu în sprijinul ei.

Oare nu e caracteristic pentru tratamentul de care se bucură populaţiile noastre din partea administraţiei şi a fiscului când constatăm că, în acelaşi timp în care zeci de mii de străini imigrează în fiece an, românii, din contră, părăsesc ţara lor, ca şoarecii o corabie care arde, şi că emigrează? La noi mizeria e produsă, în mod artificial, prin introducerea unei organizaţii şi a unor legi străine, nepotrivite cu stadiul de dezvoltare economică a ţării, organizaţie care costă prea scump şi nu produce nimic.

Cum aţi caracteriza actuala clasă politică?

Uzurpatori, demagogi, capete deşarte, leneşi care trăiesc din sudoarea poporului, fără a o compensa prin nimic, ciocoi boieroşi şi fudui, mult mai înfumuraţi decât coborâtorii din neamurile cele mai vechi ale ţării. De acolo pizma cumplită pe care o nutresc aceste nulităţi pentru orice scânteie de merit adevărat şi goana înverşunată asupra elementelor intelectuale sănătoase ale ţării, pentru ca, în momentul în care s-ar desmetici din beţia lor de cuvinte, s-ar mântui cu domnia demagogilor.

Partidul Conservator, cu care aveţi o legătură strânsă, fără a fi devenit membru al său, şi-a construit doctrina după editorialele Dumneavoastră din TIMPUL. Sunteţi susţinătorul unei teorii, al unui model de stat pe care nici mass-media, nici sociologii nu-l cunosc sau se fac că nu-l cunosc: STATUL ORGANIC. Sunteţi amabil să-l prezentaţi în rezumat, sau măcar în bazele de plecare?

Viaţa noastră modernă pare a se apropia de povârnişul fatal, pe care istoricii latini îl presupun, fără cuvânt, a fi existat înaintea constituirii statelor, adecă acea stare de vecinică vrajbă, însemnată cu vorbele bellum ominium contra omnes, răsboiul tuturor contra tuturor.
Dar, precum în roiul de albine sau în muşinoiul de furnici nu există legi scrise şi facultăţi de drept, deşi toate fiinţele, câte compun un roiu, trăesc într'o rânduială stabilită prin instincte înăscute, tot astfel omul primitiv trăeşte din cele dintâi momente în societate. Când începe a-şi da seamă şi a căuta să explice modul de convieţuire şi de conlucrare, se nasc religiile, care stabilesc adevăruri morale, sub forme adevărat că dogmatice sau mitologice, religii care sunt totodată şi codice.
Astfel, s'ar putea spune că întreaga luptă între taberele opuse, numite una liberală - care ajunge la comunism, alta conservatoare - care poate ajunge într'adevăr la osifiearea statului, e pe de o parte lupta pentru drepturi, pe de alta lupta pentru datorii.
Conservatismul luptă pentru datorii. Pentru el, împlinirea datoriilor către semenii săi, solidaritatea de bună voie sau impusă prin legi a cetăţenilor unui stat, o organizare strictă, în care individul e numai mijloc pentru întreţinerea şi înflorirea colectivităţii, cruţarea economică a tuturor claselor, pe care le priveşte ca organe vii ale societăţii, cu un cuvânt organizarea naturală, înţeleasă de toţi, moştenită adesea prin tradiţie, prin obiceiul pământului, recunoscută de toţi fără legi scrise chiar, iată starea de lucruri la care aspiră conservatismul extrem.
Dar şi ceastă direcţie are primejdiile ei. Vecinica tutelă, exercitată asupra claselor de jos, le dă într'adevăr pânea de toate zilele, dar le lipseşte de energie individuală, le face indolente.
Pe de altă parte sistemul libertăţii, totodată al individualismului, cuprinde primejdii şi mai mari. El preface viaţa într'o luptă de exploatare reciprocă, care poate ajunge la disoluţiunea completă a statului. Şi într'acolo tind ideile comuniste internaţionale de azi.
Între aceste două extreme e poate meşteşugul adevăratei politice.

Atitudinea dumneavoastră intransigentă la adresa evreilor imigranţi v-a atras antipatia acestora şi, implicit, reputaţia de antisemit. Imaginea este contrafăcută şi se bazează pe necunoaşterea publicisticii Dumneavoastră. De aceea, v-aş ruga să vă nuanţaţi atitudinea în chestiunea evreiască. În primul rând, această chestiune este reală?...

Da, este. La orice popor drepturile publice şi private au fost rezultatul unei munci seculare şi a unor sacrificii însemnate. Dacă exista aristocraţia, cu prerogative deosebite, acestea erau compenzaţia muncii războinice; dacă ţăranii, cari pretutindenea au fost aserviţi, au izbutit în urmă a se vedea stăpâni pe bucăţile lor de pământ, aceasta a fost oarecum răsplata pentru că în vremi trecute ei singuri au purtat greutatea instituţiilor: dacă partea clerică s-a bucurat de prerogative, ea a şi împlinit o sarcină de cultură, pe care, în împrejurările date ale evului mediu, nu le putea îndeplini o clasă de raţionalişti. Evreii singuri, cu totul deosebiţi şi având tendenţe deosebite de popor, nu compensează întru nimic munca poporului care-i susţine. Evreul nu cere, ca clasa de mijloc din secolul al XVII-lea, libertatea muncii productive, ci libertatea traficului. El e vecinic consumator, niciodată producător şi desigur că numai cu foarte rară escepţie se va găsi într-adevăr câte un evreu care să producă.

Există discriminări  juridice sau de altă natură împotriva evreilor?

Restricţiuni juridice au existat pentru ei totdeauna, dar nu din cauza religiei. Ştefan-Vodă cel Mare întăreşte câtorva evrei, veniţi din Polonia, libertatea confesiei, dreptul de a-şi clădi sinagoge, un drept pe care turcii, aşa-numiţii noştri suverani, nu l-au avut niciodată, deşi confesia mozaică e pentru spiritul ascetic şi îngăduitor al religiei creştine tot atât de străină ca şi cea mahometană. Afară de aceea aveau dreptul liberei negustorii cu manufacturi străine - dar aicea se mărginea totul şi aşa ar fi trebuit să rămâie. Meseriaşi şi proprietari nu puteau fi, căci proprietatea emana de la domnie şi era strâns legată cu contribuţia de sânge, la care nimeni nu i-a poftit, nicicând, şi de la care, chiar când îi pofteşti, ştiu a se sustrage, făcându-se sudiţi austrieceşti, deşi sânt născuţi în România din supuşi ruseşti şi n-au văzut Austria cu ochii. Prin ce muncă sau sacrificii şi-a câştigat dreptul de a aspira la egalitate cu cetăţenii statului român? Ei au luptat cu turcii, tatarii, polonii şi ungurii? Lor li-au pus turcii, când au înfrânt tractatele vechi, capul în poale? Prin munca lor s-a ridicat vaza acestei ţări, s-au dizgropat din învăluirile trecutului această limbă? Prin unul din ei şi-au câştigat neamul românesc un loc la soare?

Toţi evreii sunt aşa cum îi descrieţi?

Nu. Şi ni pare rău de acei puţini evrei cari, prin valoarea lor personală, merită a forma o escepţie, chiar dacă s-ar compune din 2-3.000, cari s-au identificat cu această ţară. Dar fiecare poate pricepe că, într-o armie străină care se apropie de noi, nimeni nu va căuta să deosebească pe puţinii amici, ce i-ar putea avea în acea armie. Şi evreii sunt o armie economică, o rasă de asociaţi naturali contra a tot ce nu e evreu.

Facem parte din Uniunea Europeană. În ce condiţii ne-ar fi favorabilă această apartenenţă?

În condiţiile în care existenţa statului e asigurată prin cârma puternică şi prevăzătoare a tot ce poate produce naţia mai viguros, mai onest şi mai intelligent. Suntem însă, din contra, avizaţi de-a aştepta siguranţa acestei existenţe de la pomana împrejurărilor externe, care să postuleze fiinţa statului român ca pe un fel de necesitate internaţională. Acea necesitate internaţională n-are nevoie de-a ţine seama de sentimentele noastre intime, ci numai de existenţa unui petec de pământ cvasineutru lângă Dunăre.

Ce credeţi că ne aşteaptă în următorii ani?

Vom avea de-acum înainte dominaţia banului internaţional, impusă de străini; libertatea de muncă şi tranzacţiuni; teoria de luptă pe picior în aparenţă egal, în realitate inegal. Şi, în această luptă învinge cel pentru care orice mijloc de câştig e bun. Urmare ei, capitalul, care ar trebui să fie şi să rămână ceea ce este prin natura lui, adică un rezultat al muncii şi, totodată, un instrument al ei, e, adesea, ca posesiune individuală, rezultatul unor uneltiri vinovate, a exploatării publicului prin întreprinderi hazardate şi fără trăinicie, a jocului de bursă, a minciunii.

Situaţia dezastruoasă pe care aţi creionat-o se regăseşte în vreun fel în evoluţia generală a societăţii omeneşti?

Peste tot credinţele vechi mor, un materialism brutal le ia locul, cultura secolului, mână-n mână cu sărăcia claselor lucrătoare, ameninţă toată clădirea măreaţă a civilizaţiei creştine. Shakespeare cedează în faţa bufoneriilor şi dramelor de incest şi adulteriu, cancanul alungă pe Beethoven, ideile mari asfinţesc, zeii mor.

Sursă: certitudinea.ro

Vizualizări: 1215

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară / la red literaria !

Alătură-te reţelei reţeaua literară / la red literaria

Comentariu publicat de Marcel Vişa pe Septembrie 16, 2012 la 8:09pm
cata dreptate avea/ are!
Comentariu publicat de Andrei A. RADU pe Iulie 28, 2012 la 6:46pm

„Blestem de om sărac”, prezentat fragmentar mai jos, ....îmi aparține, l-am scris în noiembrie 2010 și văd că este mereu actual.

Cu stimă,

A. Radu

Comentariu publicat de TRAIAN TANASA pe Iulie 24, 2012 la 11:25pm

 

 

                                      http://www.youtube.com/watch?v=P50nG42zh7E 

 

 

Comentariu publicat de Miron Manega pe Iulie 24, 2012 la 10:31pm

Cu  cea mai mare plăcere. Mulţumesc pentru aprecieri.

Comentariu publicat de Mariana Cristescu pe Iulie 24, 2012 la 9:53pm

Domnule Manega, felicitari! Este remarcabil interviul Dvs. imaginar cu marele jurnalist Eminescu. Ar trebui cuprins intr-un manual de jurnalism pentru copii destepti, care mai deschid cate o carte, macar din cand in cand. A fost o reala placere sa-l citesc si l-as prelua si la noi, daca imi dati voie.

Comentariu publicat de Ioan-Mircea Popovici pe Iulie 23, 2012 la 10:09pm

asta-i sa fie
spre o lume mai buna

doarme lumea in papuci
ceasul meu are trei cuci
unu-i cucul nucului
ceilalti ii vedeti si voi
daca marti
miercuri si joi
va uitati la carul mare
cand e ziua
si e soare

am glumit
va dau o tura
din galop
pe aratura

http://agonia.ro/index.php/poetry/14011495/din_dor_rebel_

Comentariu publicat de Elena Zamfir pe Iulie 23, 2012 la 9:48pm

,,Peste tot credinţele vechi mor, un materialism brutal le ia locul, cultura secolului, mână-n mână cu sărăcia claselor lucrătoare, ameninţă toată clădirea măreaţă a civilizaţiei creştine. Shakespeare cedează în faţa bufoneriilor şi dramelor de incest şi adulteriu, cancanul alungă pe Beethoven, ideile mari asfinţesc, zeii mor.''

Zeii precum Eminescu, chiar daca mor, ne vorbesc de dincolo, noi nu avem urechi sa-i auzim.

Comentariu publicat de TRAIAN TANASA pe Iulie 23, 2012 la 8:27pm
Comentariu publicat de Stefan Ghioc pe Iulie 23, 2012 la 3:35pm

În total de acord cu dv. d-le Alexandru.

Interviul cu EMINESCU ne arată cât de înapoiați suntem.

Ba încă putem spune mai înapoiați dar și mult mai săraci decât am fost în vremea lui.

Două tezaure pierdute și o generație de elită ridicată cu eforturi susținute de Casa Regală și oamenii de frunte ai țării înainte de primul război au pierit ca fumul datorită bolșevicilor și comuniștilor, iar acum, urmașii acestora vor să ne prostească iarăși cu matraprazlâcuri dospite în Camerele, așa zise SUVERANE ale LEGISLATIVULUI. Cine le-a dat legitimitate?  Alegerile au fost cu totul altceva decât această coaliție interesată doar de ciolan, indiferentă la rezultatul economic al acțiunilor ei. Sărăcirea clasei care muncește nu îi interesează nici cât negru sub unghie, cum nu-i interesează nici îndatorarea țării pentru vecie.

Dacă suntem creștini trebuie să procedăm așa cum afirmați și să-i lăsăm să-și vadă singuri păcatul.

Deși mi-e teamă că sunt prea împietriți în orgoliul și orbirea lor.

SG

Comentariu publicat de Alexandru Boris Cosciug pe Iulie 22, 2012 la 2:18am

Eu cred că "meşteşugul adevăratei politice" va fi bazat pe "Capitalismul Creştin", pe care m-am apucat să-l schiţez şi am să-l expun pe larg în viitoarea mea carte cu acest titlu (Capitalismul Creştin - ISBN 978-606-93240-5-9). Dacă vreţi, va fi un fel de: "Daţi deci Cezarului cele ce sunt ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu!" (Matei 22.21) sau, cu alte cuvinte, va fi un capitalism bazat pe raţiune (IQ - dar fără plagiat), simţuri de adaptabilitate la mediu în condiţii de calitate necesare şi suficiente tuturor organismelor vii (EQ - vedeţi influenţa microbiomului uman asupra microbiomului planetar şi asupra microbioamelor celorlalte organisme vii) şi conformanţa cu "cenzura cosmică" (noţiune introdusă de Stephen Hawking în cartea sa Scurtă istorie a timpului), definită de mine ca fiind un nou factor în luarea deciziilor umane "CQ = confiance coefficient" bazat pe încrederea în Dumnezeu şi în regulile impuse de El acestei creaţii perfecte, bazată pe reacţia inversă a ei la gândul, cuvântul şi fapta omului. Capitalismul Creştin va fi o replică necesară pentru a stopa Capitalismul Evoluţionist, bazat pe principiul de bază al Evoluţiei speciilor, excelent determinat de Charles Darwin şi anume: "specularea oportunităţilor numai în interes propriu, fără a se asuma riscuri, fără a ţine cont de consecinţele pe termen scurt, mediu şi lung şi fără a ţine cont de evoluţia semenului".

 

 

În ceea ce priveşte inadaptabilitatea structurării aparatului administrativ pe baza normativelor occidentale, extrase din funcţionarea sistemelor mecanice dotate cu "duhul fiarelor" (softul de funcţionare programată sau prestabilită), cred că cel mai bine a descris Lucian Blaga în cartea sa Luntrea lui Caron: “Acum când materia a înnebunit, dorind să pună stăpânire pe tot ce există, Leonte ar vrea să dea dovadă că materia nu l-a învins. Brodnicii continuă să facă un fel de frondă instinctivă faţă de situaţie. Le repugnă, desigur, orice adaptare la lumea, zisă nouă, ce se înjghebează, siluind în tipare anapoda, toate sectoarele vieţii. Dar brodnicii se comportă necerebral. Fronda lor se istoveşte, rapsodic, în reacţii organice, negândite.”

Manifestaţiile sociale ce vor cuprinde în curând întreaga lume sunt generate de utilizarea unor structuri administrative inadecvate omului dotat cu "liberul arbitru" şi cu "inimă de om" (Daniel 7.4 - cea mai scurtă şi elocventă descriere a Evoluţiei Speciilor)).

Văd cum în urmă cu o mie de veacuri au existat strămoşii mei oameni, iar înaintea lor au fost strămoşii-animale şi strămoşii animalelor.” (Lev Tolstoi, Despre Dumnezeu şi om)

 

 

În legătură cu evreii, voi utiliza două citate ce întăresc vorbele lui Eminescu:

"Evreii nu se îndepărtau de Iahve pentru că ar fi avut îndoieli religioase, nu deveneau atei, liber-gânditori, sceptici, agnostici, etc., adică nu realizau nici una din formele moderne ale despărţirii de Dumnezeu. Ei, pur şi simplu, schimbau pe Dumnezeu: abandonau pe Iahve şi se reîntorceau la credinţele protoistoriei semite şi orientale, la Baali şi Ashtartee, reactualizând prostituţia sacră şi sacrificiul întâilor născuţi, dansurile orgiastice şi ceremoniile de fertilitatea agrară, revalorificând religios senzualitatea, libertăţile regelui-zeu, îndestularea poftelor telurice ale omului în măsura în care ele se omologau normelor cosmice, etc. ... Pentru că, am văzut, numai când istoria devenea ameninţătoare, poporul ales se întorcea la credinţa stămoşească, se pocăia şi-şi strămuta nădejdea în puterea lui Dumnezeu. Îndată ce trecea ameninţarea catastrofei iminente, evreii sucombau ispitei de a trăi în prezent, adică de a participa la istoria profană a Orientului. ... Pentru că iudeii, chiar atunci când nu păcătuiesc prin adorarea Baalilor şi Ashtarteelor, păcătuiesc prin puţina lor credinţă, prin sterpul ritualism la care au redus legăturile cu Iahve. ... Şi nu încape nici o îndoială că, dacă n-ar fi existat profeţii, dacă Ilie, şi Ozia, şi Amos, şi Isaia, şi toţi ceilalţi n-ar fi prevestit de două veacuri pedeapsa Domnului pentru nelegiuirile poporului ales - captivitatea acestuia ar fi fost dezastruoasă. Cum ar fi fost soarta lui Israil dacă n-ar fi avut pe profeţi, care să justifice catastrofa, să o valorifice spiritual, să dea un sens mistic de ordin istoric? Sau, într-un sens şi mai larg, care ar fi fost soarta lui dacă nu interveneau aceste catastrofe, dacă istoria nu valida toate aceste glasuri ameninţătoare? Fără îndoială că Israil s-ar fi reîntors la Baali şi Ashtartee, s-ar fi mulţumit să trăiască în momentele istorice ale întregului Orient şi s-ar fi transformat şi el împreună cu celelalte neamuri. Mântuirea i-a venit din dezastrele lui. Profeţii au salvat Israilul pentru că istoria a fost catastrofală şi catastrofa a apropiat poporul ales de adevăratul Dumnezeu." (Mircea Eliade, Catastrofă şi Mesianism, 1952)

 “Scopul principal al civilizaţiei actuale e scăderea volumului de muncă şi creşterea plăcerilor trândăviei (civilizaţia iudaică: inactivitatea este o condiţie a raiului), în timp ce principalul bine al omului în plan material ar trebui să facă astfel încât munca să devină mai plăcută. Muncitorii, în general săracii, nu sunt mai buni, ci mai răi decât bogaţii, îi judecă şi îi invidiază. Pentru asta sunt vrednici de milă mai mult decât pentru sărăcia lor. Bogaţii sunt întotdeauna mai imorali decât săracii, profită de munca lor, trăiesc în trândăvie, şi mai ales pentru asta sunt vrednici de milă....Nu spun că orânduirea statală e bună sau rea şi că trebuie sau nu trebuie să faci politică, spun doar că, înainte să se ocupe de politică, fiecare trebuie să se ocupe de viaţa lui, de sufletul lui, şi că cele mai înţelepte măsuri politice într-un stat cu 100 milioane de locuitori au mai puţin efect decât îndreptarea morală şi religioasă a vieţii unui singur om din aceste 100 milioane.” (Lev Tolstoi, Despre Dumnezeu şi om)

 

În ceea ce priveşte necesitatea schimbării clasei politice, pentru a nu sări din lac în puţ, vă propun, pentru referendum, un comportament creştin, cu ajutorul căruia noi, poporul român, nu vom legifera acum pe niciunul din liderii combatanţi, care se vor spăla pe mâini de păcatele lor cu votul nostru ce ar urma să-i certifice în funcţii, fie pe unul, fie pe celălalt, dar niciunul din ei "fără de păcat":

"Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi VOTUL (piatra) asupra lor (ei)." (Ioan 8.7)

 

Puneţi-vă nădejdea în Dumnezeu şi faptele care vor urma după referendum "vor deschide ochii noştri" (Matei 20) pentru "a judeca bine" la alegerile parlamentare ce vor urma curând.

Să nu ne grăbim să le legiferăm cu votul nostru STARTUL la bătaia de joc pe care o practică de 44 + 22 ani faţă de popor, căci nu mai e mult până la alegeri, când oricum, cred ei, vor fi aleşi cei ce vor ei.

 

Lipsa noastră la vot, chiar dacă pare acum o susţinere a lui Băsescu, pe termen lung va fi un VOT DE BLAM dat de POPOR acestei adunături politice imorale şi indiferentă la nevoile noastre, indiferent de culoarea lor politică.

"Părintele Meu, de este cu putinţă, treacă de la Mine paharul acesta! Însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti." (Matei 26.39)

 

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor