NICOALE DABIJA, UN EXPONENT DE MARE PRESTIGIU AL LITERATURII ROMÂNE DIN BASARABIA
Prof. univ. Dr. Vasile Burlui
Acad. Constantin Marinescu
Prof.univ.asoc.Pompiliu Comşa

Autorii acestui eseu l-au cunoscut pe Acad. Nicoale Dabija, mai mult de pe pozițiile de intelectual multivalent, de patriot învederat și militant neînfricat pentru salvgardarea Cauzei românilor basarabeni, a intereselor naționale perene ale românilor de pretutindeni.
I-am urmărit cu admirație ampla și valoroasa creație literară, cutezătoarea sa activitate social-politică, mai cu seamă, din ultimele trei decenii, pusă în slujba românismului basarabean, a ideii de Unitate națională cu frații de pe malul drept al Prutului.
Nicolae Dabija s-a manifestat încă din anii studenției, ca un exponent al promovării și afirmării valorilor naționale, fiind exmatriculat din cadrul Facultății de Jurnalistică, de regimul communist, pentru activitate naționalistă, ceea ce l-a determinat să se înscrie, în anul următor, la Facultatea de Filologie a Universității de Stat din Chișinău, pe care o absolvă cu rezultate deosebite. După absolvirea studiilor universitare, a ocupat funcția de redactor la postul de televiziune din Chișinău, în perioada 1972-1975. Ulterior a îmbrățișat activitatea de gazetar, care constituia pasiunea și vocația sa, motiv pentru care, ab initio, a dat admitere la o facultate cu acest profil, dar, așa cum am relevat, a fost exmatriculat fără drept de apel, pentru atitudinea sa de „bun român”. În perioada 1988-1990 este unul dintre liderii Mișcării Naționale pentru autodeterminare și independența Republicii Moldova, alături de intelectuali patrioți, în frunte cu Mihai Cimpoi, Valeriu Matei și mulți alții. După ce Republica Moldova dobândește independența, neatârnarea, s-a implicat cu tot talentul și energia sa în viața politică, dobândind calitatea de deputat al Parlamentului, între anii 1990-1994 și 1998-2001, fiind ales și Vicepreședinte al Partidului Forțelor Democratice, care a avut un rol proeminent în formarea conștiinței unității naționale și apărarea drepturilor fundamentale ale românilor basarabeni.
Reputatul scriitor Nicolae Dabija este fondatorul și Președintele executiv al Partidului Forumul Democratic al Românilor, care desfășoară o amplă și cutezătoare activitate social-politică, pentru promovarea valorilor istoriei și culturii românești, pentru formarea și consolidarea conștiinței unității de Neam, pentru apărarea drepturilor și libertăților civice ale românilor din Basarabia, în confruntarea cu forțele politice pseudo-democratice, antiromânești și antinaționale. Ca lider al acestui partid de „cuget și simțire românească”, Acad. Nicolae Dabija a fost victima unor denigrări, acuzații nefondate și chiar a unor acte de violență, de molestare fizică, în plină stradă, sau la locuința sa, de amenințare cu suprimarea vieții etc.
Toate acestea sunt și o consecință a modului în care s-a implicat în apărarea marelui poet Grigore Vieru, în combaterea detractorilor și calomniatorilor, în final a asasinilor săi.
În calitate de cel mai bun prieten și colaborator al poetului patriot, Grigore Vieru, Nicolae Dabija a transformat gazeta sa „Literatura și Arta” într-o tribună de apărare a celui mai valoros poet basarabean din perioada postbelică.
Posteritatea va trebui să nu uite acest gest de solidaritate și salvgardare morală a talentatului poet și neînfricatului patriot Grigore Vieru. Ca și Adrian Păunescu, confratele său, Grigore Vieru, avea să plătească cu viața, cu inima lui care a cedat, în urma atacurilor furibunde, nesăbuite ale elementelor antinaționale, antiromânești de la Chișinău, unii pretinși gazetari. Voi, tineri condeieri, nu uitați niciodată, de ce și cum am pierdut două valori inestimabile ale Spiritualității românești, pe Adrian Păunescu și Grigore Vieru, și faceți zid în jurul Acad. Nicolae Dabija, apărați-l de mari primejdii, vicisitudini și opreliști, cu care se confruntă, pentru interesele românismului.
Academicianul Nicolae Dabija derulează o activitate cultural-patriotică, națională, științifică și educațională și pe meleagurile României, în calitate de Membru de Onoare al Academiei Române, de Vicepreședinte al „Ligii Culturale Pentru Unitatea Românilor De Pretutindeni” și al Congresului Spiritualității Românești, de la Alba Iulia.
Este prezent cu lucrări de certă valoare la numeroase sesiuni științifice, congrese, lansări de cărți, aniversări și comemorări de personalități din principalele centre academice și universitare din România, contribuind, astfel, la intensificarea relațiilor româno-române și, mai ales, la spiritualizarea granițelor dintre cele două state românești. Acad. Nicolae Dabija este colaborator activ, onorabil al Universității „Apollonia”, în calitate de Membru de Onoare al Senatului și al Consiliului științific al Institutului de Cercetări „Acad. Ion Haulică”. De asemenea, este nelipsit din paginile revistelor lieterare și de Cultură din România, cu studii și articole remarcabile, îndeosebi în revista „Flacăra lui Adrian Păunescu”.
Cuvântările Acad. Nicolae Dabija rostite la Congresele de la Alba Iulia, ale Spiritualității Naționale, sunt apreciate în mod cu totul deosebit, nu numai prin erudiția conținutului, ci, mai ales, prin spiritual lor analitic, mobilizator și creator de proiecte, menite să determine materializarea idealurilor și aspirațiilor naționale perene, în condițiile societății contemporane, globalizate.
* *
*
Dimensiunea primordială, esențială a personalității Acad. Nicolae Dabija rămâne opera sa literară, creația sa poetică și proza, care-l plasează printre cei mai prolifici, valoroși poeți și scriitori contemporani din Republica Moldova și România. Numele său se leagă indisolubil de săptămânalul „Literatură și Artă”, pe care îl păstorește cu excepțională competență și dăruire, din anul 1986. Această publicație și-a câștigat un prestigiu de excepție și prin faptul că, sub bagheta Acad. Nicolae Dabija, a susținut lupta pentru Renaștere națională în Basarabia.
O dovadă elocventă a răsunetului pe care-l are această revistă, în conștiința publică, este tirajul său, care ajunge azi, la 180 000 de exemplare. „Literatura și Arta” nu este doar o revistă a intelectualității, ea a pătruns în toate mediile, straturile sociale din Republica Moldova, având o largă solicitare și răspândire, difuzare, în multe țări vecine și, mai cu seamă, în rândurile intelectualității, a scriitorilor și publiciștilor din România. Este meritul incontestabil al Acad. Nicolae Dabija, Directorul neobosit al acestei publicații, cu profil nu numai literar, ci multidisciplinar, social-politic și cultural. Nicolae Dabija este unul dintre cei mai productivi și valoroși poeți și scriitori români contemporani. Implicarea cu toată capacitatea și energia sa în viața social-politică, națională și culturală nu a diminuat cu nimic consacrarea sa pe „Altarul Spiritului”, aportul său creator în domeniul Literaturii.
L-am asemăna, din acest punct de vedere, cu poetul național nepereche, Mihai Eminescu, care, deși trudea până la epuizare, în conducerea ziarului „Timpul”, de atitudine politică fermă, nu a făcut niciodată „rabat” creației literare, nu a prejudiciat sau minimalizat aportul său, în acest domeniu primordial, definitoriu. Dovada considerațiunilor noastre este aceea că poetul Nicolae Dabija este autorul a peste 50 de volume de versuri, eseuri, critică literară publicistică, manuale, traduceri etc. Numai la Fundația craioveană „Scrisul Românesc”, în colecția „Români uniți”, ciclul „Harta noastră care sângerează”, Acad. Nicolae Dabija a editat 12 volume de publicistică, de o valoare literară și psihologică, istorică, excepțională.
Asupra poetului și scriitorului basarabean au fost publicate zeci de exegeze, recenzii de către exponenți emblematici ai Literaturii Române. Astfel, celebrul eminescolog Mihai Cimpoi consemna într-un capitol al lucrării sale, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, apărută în anul 1996, la Editura „Arc”, că Nicolae Dabija este „un lider de genearție, animator al „Renașterii basarabene”, ceea ce și noi am relevat cu pregnanță. De asemenea, ilustrul critic și istoric literar, referindu-se la calitatea domnului Acad. Nicolae Dabija de redactor șef al revistei „Literatură și Artă”, sublinia că meritul primordial al acesteia constă în faptul că „a impus o conștiință națională”, a contribuit la conștientizarea populației românești din Basarabia, asupra originii sale daco-romane, a latinității limbii, culturii și a legitimității idealului secular de unitate național-statală.
O contribuție remarcabilă asupra cunoașterii operei literare, îndeosebi a prozei Acad. Nicolae Dabija, a adus recent tot neobositul literat Mihai Cimpoi, într-un studiu intitulat Nuvelistica lui Nicolae Dabija: jocurile frumuseții și sfințeniei, publicat în revista „Literatură și Artă” din Chișinău.
„Nicolae Dabija – apreciază ilustrul savant al literaturii române – își scrie și nuvelele cu dezinvoltură, cu fantezie și umor suculent, înțesând narațiunea cu semnificații adânci, parabolice și prezentându-ne efecte relevante, jocurile copilăriei mai prejos de «nivelul vieții serioase» sau deasupra acesteia, jucând cu grație și cu gravitate jocurile frumuseții și sfințeniei. El aduce în fața ochilor noștri împăienjeniți de grijile zilei, îngerii, alături de cei loviți de destin și reconfigurează imaginea sfântă a Mântuitorului, pentru a ne reaminti unele sfaturi biblice, conturează oameni și întâmplări care i-au luminat sau care i-au umbrit copilăria.”
O exegeză de valoare inestimabilă, asupra vieții și operei Acad. Nicolae Dabija, intitulată O mârșavă și repetată calomnie, a întreprins recent, reputatul scriitor și publicist craiovean Tudor Nedelcea, în revista „Flacăra lui Adrian Păunescu” (21-27 iunie 2013).
Meritul autorului constă, înainte de toate, în dezavuarea calomniilor, denigrărilor la adresa Acad. Nicolae Dabija, emise de asasini morali, de calomniatori de profesie, care fac jocul, servesc interesele unor forțe oculte, antiromânești, antinaționale. Replica, argumentarea distinsului, valorosului scriitor craiovean este imbatabilă, incontestabilă. Nicolae Dabija este atacat de către unii pseudoziariști, sub pretextul că ar fi fost un colaborator al regimului sovietic și comunist, când, în realitate, el a fost o victimă a acestuia, fiind exmatriculat din facultate pentru concepțiile și atitudinile sale naționaliste, pro românești. Nu în ultimul rând, se cuvine să remarcăm aportul scriitorului Tudor Nedelcea la semnalarea particularităților, a valorilor autentice ale operei literare, aparținând scriitorului, savantului Nicolae Dabija.
În semn de apreciere a operei literare și publicistice, Academicianul Nicolae Dabija a fost onorat cu numeroase ordine și medalii, premii, titluri științifice de membru al unor academii de prestigiu din Republica Moldova și de peste hotare, de Doctor Honoris Causa ș.a. Din multitudinea acestor distincții menționăm pe cele mai importante, semnificative: Premiul Boris Galvan (1977), Marele premiu „Nichita Stănescu” (1992), Premiul de Stat (1988), Premiul „Eminescu” al Academiei Române (1995), premiul Fundaţiei „Scrisul Românesc” (1997), Premiul Asociaţiei Jurnaliștilor din România (2001), Marele Premiu „Sf. Gheorghe” de la Uzdin-Serbia (2006), „Ordinul Republicii” (1996), Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de comandor etc. Este Preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Știintă şi Artă din Republica Moldova, Vicepreşedintele „Ligii Culturale pentru Unitatea Romanilor de Pretutindeni”. Din 21 iulie 2003 este membru de onoare al Academiei Române (vezi şi Dorina N. Rusu, Dicționarul membrilor Academiei Romane, ediţia a IV-a, Bucureşti, 2010, p. 281). Toate aceste ordine și medalii, premii, titluri științifice, academice constituie o amplă recunoaștere valorică a contribuției scriitorului, publicistului, academicianului Nicolae Dabija, la îmbogățirea și afirmarea Literaturii, Culturii românești, atât în spațiul național, cât și european, universal.
La împlinirea frumoasei vârste de 65 de ani, Comunitatea Academică din România, îndeosebi cea de la Iași, respectiv de la Universitatea „Apollonia”, transmite Omagii fraterne distinsului scriitor, gazetar și om de cultură basarabean, însoțite de urări sincere, cordiale de sănătate și noi izbânzi în nobila sa activitate, pusă în slujba Spiritualității românești de pretutindeni.

Vizualizări: 383

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară !

Alătură-te reţelei reţeaua literară

Comentariu publicat de Moldovan V. Dorin pe Iulie 5, 2013 la 2:43pm

Multumim.

Lipsesc emisiunile culturale cu valorile noastre.

Respect Dlui Dabija.

Comentariu publicat de Mircea Draganescu pe Iulie 1, 2013 la 2:30pm

Plecăciune marelui poet și patriot...!!!!!!!!!!!!

Comentariu publicat de FLORENTINA PRICOPE pe Iulie 1, 2013 la 9:49am

Multumesc...! aceleasi sincere felicitari de sanatate si succese in continuarea pe mai departe a activitatii sale...!

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor