Realizez lucrari de licenta, lucrari de disertatie proiecte,referate,studii de caz ID licenteoriginale

Universitatea Spiru Haret                                               EMAIL licenteoriginale@yahoo.com

Facultatea de Management din Brasov

Specializarea Management

TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENTA

Sesiunea vară

Metode managerial e de dezvoltare economică  AplicaTie la SC……………

Rolul investiTiilor în managementul cresterii economice AplicaTie la SC……………

Metode managerial de redresare econimică a firmelor mici prin investiTii  AplicaTie la SC……

Managementul investiTiilor -pârghie de iesire din criza economică a Romîniei AplicaTie la SC……

Surse ale managementului de finanTare a investiTiilor AplicaTie la SC……

Incertitudinea si riscul în managementul investiTiilor AplicaTie la SC……

Procesul decisional în managementul investiTiilor AplicaTie la SC……

Ciclul de investiTii în managementul investiTiilor AplicaTie la SC……

Procesul managerial al investiTiilor AplicaTie la SC……

Controlul managerial al investiTiilor AplicaTie la SC……

Procesul managerial al deyinvestiTiilor AplicaTie la SC……

Politica managerială de investiTii AplicaTie la SC……

Procesul managerial de investiTii în piaTa de capital AplicaTie la SC……

AutofinanTarea în procesul managerial de investiTii AplicaTie la SC……

Managementul proiectelor de investiTii finanTate din fonduri nerambursabile AplicaTie la

SC……

Leasing-ul în managementul investiTiilor AplicaTie la SC……

Factori de crestere a eficienTei economice a investiTiilor din perspectiva managementului AplicaTie la SC……

Riscul în procesul investiTional din perspectiva managementului AplicaTie la SC……

Criterii economice de analiză a riscurilor în proiectele de investiTii din perspective managementului AplicaTie la SC……

Fundamanetarea deciziei manageriale de investiTii AplicaTie la SC……

Avantaje si limite în managementul investiTiilor AplicaTie la SC……

Bugetul de investiTii-instrument în managementul investiTiilor AplicaTie la SC……

Analiza de senzitivitate în managementul proiectelor de investiTii AplicaTie la SC……

Decizia managerială de investiTii în echipamente de producTie  AplicaTie la SC……

Decizia managerială de investiTii într-un obiectiv de construcTii AplicaTie la SC……

Strategia managerială a firmei pe baza modelului Arthur D Little AplicaTie la SC……

Decizia managerială de investiTii în marketing AplicaTie la SC……

Decizia managerială de investiTii financiare AplicaTie la SC……

Utilizarea studiilor de prefezabilitate în managementul investtiTiilor Decizia managerial de investiTii financiare AplicaTie la SC……

Decizia managerială de investiTii în resurse umane AplicaTie la SC……

Utilizarea studiilor de fezabilitate în managementul investtiTiilor Decizia managerială de investiTii financiare AplicaTie la SC……

Caietul de sarcini-instrument în managementul investiTiilor

Analiza oportunităTii deciziei manageriale de investiTii în canale de distribuTie AplicaTie la SC……

Deteminarea capacităTii optime de producTie în managementul investiTiilor AplicaTie la SC……

ComparaTia eficienTei investiTiei între momentul luării deciziei manageriale de investiTii si momentul scoaterii din funcTiune a investiTiei AplicaTie la SC……

Strategia managerială a firmei pe baza modelului Boston Consulting Group AplicaTie la

SC……

 Analiza inflaTiei în managementul investiTiilor AplicaTie la SC……

Metode si modele de evaluare a strategiilor manageriale în mediul concurenTial AplicaTie la SC……

Strategia managerială a firmei pe baza Royal Duch-Shell AplicaTie la SC……

Analiza resurselor si capabilităTilor în managementul strategic AplicaTie la SC……

Selectarea strategiilor managerial AplicaTie la SC……

Implementarea strategiei manageriale bazată pe schimbarea structurii organizaTionale AplicaTie la SC……

Proiectarea unei strategii managerial AplicaTie la SC……

Modele de analiză a avantajului competitive în managementul strategic AplicaTie la SC……

Strategia managerială a firmei pe baza modelului General Electric-McKinsey AplicaTie la SC……

Alegerea strategică în management Decizia managerială de investiTii în resurse umane AplicaTie la SC……

Analiza lanTului valorii în deciziile managerial strategice Decizia managerială de investiTii în resurse umane AplicaTie la SC……

Matricea Ansoff-instrument în decizia strategică pentru susTinerea avantajului competitiv

Decizia managerială de investiTii în resurse umane AplicaTie la SC……

Analiza avantajului competitiv în managementul strategic pe baza modelului Prahalad si

Hamel Decizia managerială de investiTii în resurse umane AplicaTie la SC……

Restructurarea unei întreprinderi- strategie managerial de eficientizare a activităTii AplicaTie la SC……

 Managementul performanTelor bancare si căi de optimizare Studiu de caz…

 Managementul produselor si serviciilor bancare Studiu de caz…

 Managementul bancar si prevenirea riscului în activitatea bancară Studiu de caz…

 Managementului resurselor umane Studiu de caz…

 Managementul activitatii de creditare Studiu de caz…

 Etica in managementul afacerilor Studiu de caz…

 Strategii manageriale cu aplicaTie la banca…

 Responsabilitatea socială a firmei în managementul afacerilor Studiu de caz…

 Etica managerială in firma moderna Studiu de caz…

 Rolul culturii manageriale în dezvoltarea afacerilor Studiu de caz…

 Factori provocatori si modalităTi de reducere a stresului în managementul afacerilor Studiu de caz…

 Sistemul informaTional-decizional în managementul firmei Studiu de caz…

 Rolul managerului în organizaTia modernă Studiu de caz…

 ImplicaTiile culturii organizaTionale asupra succesului în afaceri Studiu de caz…

 Etica managerială – expresie a calităTii mediului de afaceri Studiu de caz…

 Relația cultură organizațională si cultură managerială în firma modernă Studiu de caz…

 Rolul culturi organizationale in asigurarea unui management performant Studiu de caz…

 Modele de comunicare în managementul firmei Studiu de caz…

 Bariere si disfuncTionalităTi ale procesului de comunicare în managementul afacerilor

Studiu de caz…

 Strategiile si tehnicile de negociere în afaceri Studiu de caz…

 Diversitatea culturala si stilurile de negociere în managementul afacerilor Studiu de caz…

 Riscul si managementul riscului în afaceri Studiu de caz…

 Problematica comunicării manageriale în organizaTiile modene Studiu de caz…

 Calitatea si managementul calităTii Studiu de caz…

 Strategii privind politica de motivare a personalului organizaTiei Studiu de caz…

 Dimensiunile culturale în managementul european Studiu de caz la

 Optimizarea climatului organizational ca element esential al performantei manageriale Studiu de caz la

 Stresul managerial Factori generatori si masuri de gestionare efoicienta a acestora Studiu de caz la

 Implementarea strategiilor de intervenTie pentru reducerea stresului socio-ocupational la managerii si angajatii din cadrul organizatiei Studiu de caz la

 Managerul performant in firma sec XXI Studiu de caz la

 Problematica managementului activitatii de marketing Studiu de ca la

 Managementul promovarii produsului turistic Studiu de caz la

 Rolul culturii organizationale in asigurarea unui management performant Studiu de caz la

 Managementul proiectelor de dezvoltare regională Studiu de caz

 Abordări moderne în managementul resurselor umane Studiu de caz

 OrganizaTia si managementul bazat pe cunoastere Studiu de caz

 InfluenTa comportamentului managerial asupra performanTelor în organizaTia cunoasterii Studiu de caz

 Particularitati ale managementului organizatiilor europene Studiu de caz

 Stiluri de management in organizatiile europene Studiu de caz la SC

Riscul si managementul riscurilor in afaceri Studiu de caz la SC

Rolul managementului aprovizionării în înfăptuirea obiectivelor specifice procesului de producTie a SC……

Managementul urmăririi si evoluTiei stocurilor de producTie la SC…

Managementul reducerii efectelor negative ale variaTiei evoluTiei stocurilor la SC…

Managementul asigurării cu resurse materiale a secTiilor consumatoare în cadrul SC…

Managementul asigurării cu piese de schimb si accesorii a structurilor specializate în

reparaTii cu aplicaTie la SC…

Managementul strategic al activităTii de aprovizionare la SC…

Analiza diagnostic-metodă managerială utilizată de către firme în managementul acestora cu aplicaTie la SC…

Fundamentarea planului de aprovizionare cu resurse materiale-metodă managerială cu influenTe decizionale-studiu de caz la SC…

Managementul transporturilor destinate aprovizionării în cadrul SC…

Managementul calităTii produselor achiziTionate si destinate desfacerii cu aplicaTie la SC…

Managementul calităTii serviciilor prestate în cadrul SC…

Managementul calităTii produselor si costurile sale-studiu de caz la SC…

Strategii folosite de echipa managerială în aprovizionarea cu resurse materiale la SC…

Căi de crestere a eficienTei managementului aprovizionării în cadrul SC…

Managementul acoperirii necesităTilor de consum ale SC…

ModalităTi de manifestare a strategiilor de aprovizionare materială în cadrul SC…

Managementul negocierilor în scopul asigurării cu resurse materiale la SC…

Diagnosticarea activităTii de producTie si comercializare-metodă managerială adoptată în

cadrul SC…

Managementul costurilor de aprovizionare în cadrul SC…

Managementul desfacerii produselor la SC…în raport cu sistemul economic actual

Managementul desfacerii produselor de către unităTile en-gros cu aplicaTii la SC…

Managementul stocurilor de desfacere în cadrul SC…

Managementul indicatorilor de consum si valorificare în cadrul SC…

Managementul costurilor specifice desfacerii în cadrul SC…

Strategii manageriale de desfacere a produselor adoptate de către SC…

Managementul logisticii la SC…

Managementul distribuTiei produselor la SC…

Managementul folosirii eficiente a spaTiilor de depozitare a produselor la SC…

Managementul activităTii de cercetare-dezvoltare cu aplicaTie la SC…

Managementul promovării produselor în cadrul SC…

Cultura în procesul managerialStudiu de caz la SC

Managementul bazat pe principii Studiu de caz la SC

MotivaTia si comportamentul managerului Studiu de caz la SC

Modul de lucru al managerului cu echipa managerială Studiu de caz la SC

Evitarea conflictelor în exercitarea profesiei de manager Studiu de caz la SC

Cultura si specificitate culturală în management Studiu de caz la SC

Cadre culturale de referinTă în managementul organizatiei-valori si limite Studiu de caz la SC

Sisteme informaTionale si decizionale ale managementului Studiu de caz la SC

Raportul naTional-internaTional în decizia structurilor manageriale Studiu de caz la SC

Decizii în condiTii de asimetrie informaTională Studiu de caz la SC

Valoarea cognitivă a deciziilor organizaTionale Studiu de caz la SC

Metode moderne de management utilizate în marketingul organizaTiilor Studiu de caz la SC

Factorii de risc în practica managerială Studiu de caz la SC

Decizia, controlul si evaluarea în managementul logisticii Studiu de caz la SC

Metode si tehnici folosite în managementul logisticii într-o organizaTie Studiu de caz la SC

CerinTe actuale de dezvoltare a infrastructurilor logistice Studiu de caz la SC

SoluTii si structuri logistice în faTa noilor provocări europene Studiu de caz la SC

TendinTe în concepTia de folosire a structurilor logistice Studiu de caz la SC

Proiectarea, raTionalizarea si optimizarea sistemului informaTional logistic Studiu de caz la SC

TendinTe de modernizare a organizării logisticii în condiTiile dezvoltării pieTei globale Studiu de caz la SC

Aptitudinile individuale de a putea îndeplini diferite sarcini în cadrul unui post sau a unei

funcTii din sectorul serviciilor Studiu de caz la SC

Managementul resurselor materiale din sectorul serviciilor Studiu de caz la SC

Managementul resurselor financiare din sectorul serviciilor Studiu de caz la SC

Sistemul informaTional specific managementului serviciilor Studiu de caz la SC

Analiza mediului extern al firmei prestatoare de servicii Studiu de caz la SC

FuncTiile managementului serviciilor Studiu de caz la SC

Stilurile de conducere în managementul serviciilor Studiu de caz la SC

Conducerea serviciilor într-un mediu dinamic Studiu de caz la SC

Analiza managerială a cererii de servicii Studiu de caz la SC

Analiza managerială a ofertei de servicii Studiu de caz la SC

Managementul calităTii serviciilor Studiu de caz la SC

Managementul activităTii de internaTionalizare a serviciilor Studiu de caz la SC

Rolul managementului aprovizionării în înfăptuirea obiectivelor specifice procesului de producTie a SC……

Managementul urmăririi si evoluTiei stocurilor de producTie la SC…

Managementul reducerii efectelor negative ale variaTiei evoluTiei stocurilor la SC…

Managementul asigurării cu resurse materiale a secTiilor consumatoare în cadrul SC…

Managementul asigurării cu piese de schimb si accesorii a structurilor specializate în reparaTii cu aplicaTie la SC…

Managementul strategic al activităTii de aprovizionare la SC…

Analiza diagnostic-metodă managerială utilizată de către firme în managementul acestora cu aplicaTie la SC…

Fundamentarea planului de aprovizionare cu resurse materiale-metodă managerială cu influenTe decizionale-studiu de caz la SC…

Managementul transporturilor destinate aprovizionării în cadrul SC…

Managementul calităTii produselor achiziTionate si destinate desfacerii cu aplicaTie la SC…

Managementul calităTii serviciilor prestate în cadrul SC…

Managementul calităTii produselor si costurile sale-studiu de caz la SC…

Strategii folosite de echipa managerială în aprovizionarea cu resurse materiale la SC…

Căi de crestere a eficienTei managementului aprovizionării în cadrul SC…

Managementul acoperirii necesităTilor de consum ale SC…

ModalităTi de manifestare a strategiilor de aprovizionare materială în cadrul SC…

Managementul negocierilor în scopul asigurării cu resurse materiale la SC…

Diagnosticarea activităTii de producTie si comercializare-metodă managerială adoptată în cadrul

SC…

Managementul costurilor de aprovizionare în cadrul SC…

Managementul desfacerii produselor la SC…în raport cu sistemul economic actual

Managementul desfacerii produselor de către unităTile en-gros cu aplicaTii la SC…

Managementul stocurilor de desfacere în cadrul SC…

Managementul indicatorilor de consum si valorificare în cadrul SC…

Managementul costurilor specifice desfacerii în cadrul SC…

Strategii manageriale de desfacere a produselor adoptate de către SC…

Managementul logisticii la SC…

Managementul distribuTiei produselor la SC…

Managementul folosirii eficiente a spaTiilor de depozitare a produselor la SC…

Managementul activităTii de cercetare-dezvoltare cu aplicaTie la SC…

Managementul promovării produselor în cadrul SC…

Cultura în procesul managerialStudiu de caz la SC

Managementul bazat pe principii Studiu de caz la SC

MotivaTia si comportamentul managerului Studiu de caz la SC

Modul de lucru al managerului cu echipa managerială Studiu de caz la SC

Evitarea conflictelor în exercitarea profesiei de manager Studiu de caz la SC

Cultura si specificitate culturală în management Studiu de caz la SC

Cadre culturale de referinTă în managementul organizatiei-valori si limite Studiu de caz la SC

Sisteme informaTionale si decizionale ale managementului Studiu de caz la SC

Raportul naTional-internaTional în decizia structurilor manageriale Studiu de caz la SC

Decizii în condiTii de asimetrie informaTională Studiu de caz la SC

Valoarea cognitivă a deciziilor organizaTionale Studiu de caz la SC

Metode moderne de management utilizate în marketingul organizaTiilor Studiu de caz la SC

Factorii de risc în practica managerială Studiu de caz la SC

Decizia, controlul si evaluarea în managementul logisticii Studiu de caz la SC

Metode si tehnici folosite în managementul logisticii într-o organizaTie Studiu de caz la SC

CerinTe actuale de dezvoltare a infrastructurilor logistice Studiu de caz la SC

SoluTii si structuri logistice în faTa noilor provocări europene Studiu de caz la SC

TendinTe în concepTia de folosire a structurilor logistice Studiu de caz la SC

Proiectarea, raTionalizarea si optimizarea sistemului informaTional logistic Studiu de caz la SC

TendinTe de modernizare a organizării logisticii în condiTiile dezvoltării pieTei globale Studiu de caz la SC

Aptitudinile individuale de a putea îndeplini diferite sarcini în cadrul unui post sau a unei funcTii din sectorul serviciilor Studiu de caz la SC

Managementul resurselor materiale din sectorul serviciilor Studiu de caz la SC

Managementul resurselor financiare din sectorul serviciilor Studiu de caz la SC

Sistemul informaTional specific managementului serviciilor Studiu de caz la SC

Analiza mediului extern al firmei prestatoare de servicii Studiu de caz la SC

FuncTiile managementului serviciilor Studiu de caz la SC

Stilurile de conducere în managementul serviciilor Studiu de caz la SC

Conducerea serviciilor într-un mediu dinamic Studiu de caz la SC

Analiza managerială a cererii de servicii Studiu de caz la SC

Analiza managerială a ofertei de servicii Studiu de caz la SC

Managementul calităTii serviciilor Studiu de caz la SC

 Managementul activităTii de internaTionalizare a serviciilor Studiu de caz la SC

Managerul - factor activ în organizarea, planificarea si desfăsurarea activităTilor organizaTiei Studiu de caz la SC

 Managementul structurilor organizaTionale Studiu de caz la SC

Sisteme informaTionale si decizionale ale managementului-baza performanTelor în activitatea social – economică Studiu de caz la SC

Structura si arhitectura sistemelor suport de decizie, premisă a eficienTei sociale, economice, tehnologice si ecologice Studiu de caz la SC

Modelarea sistemelor support de decizie în societatea informaTională sau a cunoasterii Studiu de caz la SC

Paradigme ale metodologiei decizionale în societatea bazată pe dezvoltarea durabilă Studiu de caz la SC

Raportul naTional-internaTional în decizia structurilor specifice globalizării Studiu de caz la SC

Structurile multicriteriale ale deciziilor individuale si de grup-cerinTă a ritmurilor rapide specifice dezvoltării contemporane Studiu de caz la SC

Decizii în condiTii de asimetrie informaTională Studiu de caz la SC

IntelignTa artificială si eficienTa procesului decisional multicriterial Studiu de caz la SC

Valoarea cognitivă a deciziilor organizaTionale si feed-back-ul praxiologic al părTilor componente ale acestuia Studiu de caz la SC

Preocupări manageriale referitoare la responsabilitatea socială în SC

Aspectul economic si mediul ambiant Studii de caz la SC

 Procesul managerial, conceput si realizat la SC

 Strategia si managementul strategic al firmei

 Organizarea managerială Studii de caz la SC

 Sistemul informaTional al managementului SC

 Sistemul decizional în managementul SC

 Metode, tehnici si instrumente utilizate în managementul SC

 Controlul în activitatea managerială a SC

 Managementul activităTii de cercetare-dezvoltare la SC

 ÎmbunătăTirea calităTii produselor, ca preocupare majoră a managerului SC

 Managementul activităTilor auxiliare si de resurse la SC

 Preocupări de marketing în managementul SC

 Abordare managerială a pieTei SC

 Organizarea managementului financiar la SC

 Organizarea managementului personalului la SC

Managementul selecTiei, pregătirii si promovării personalului Studiu de caz la SC

 Problemele carierelor profesionale în managementul personalului SC Aspecte comparative privitoare la manageri, întreprinzători si lideri în SC

 Managerii si etica în afacerile SC

 Managementul operaTional al producTiei Studiu de caz la SC

 Echipa managerială în cadrul unei întreprinderi de producTie Studiu de caz la SC

 Planificarea - factor important în aplicarea strategiei si a politicilor manageriale Studiu de caz la SC

 Fundamentarea pe baze stiinTifice a activităTilor – garanTia succesului în afaceri Studiu de caz la SC

 Politici manageriale moderne de asigurare a calităTii Studiu de caz la SC

 Politici manageriale moderne de înnoire si diversificare a nomenclatorului de produse al unei întreprinderi Studiu de caz la SC

 Managementul automatizării, robotizării si informatizării proceselor de producTie Studiu de caz la SC

 Managementul sistemelor moderne de organizare în timp a producTiei întreprinderilor Studiu de caz la SC

 Metode manageriale performante care contribuie la realizarea excelenTei în procesul de organizare a producTiei Studiu de caz la SC

 Folosirea sistemelor expert în managementul firmelor Studiu de caz la SC

 Metode manageriale moderne de proiectare a firmelor industriale Studiu de caz la SC

 Managementul strategic al producTiei industriale Studiu de caz la SC

 Managementul cercetării stiinTifice în societăTile de producTie Studiu de caz la SC

Structura si arhitectura sistemelor suport de decizie, premisă a eficienTei sociale, economice, tehnologice si ecologice Studiu de caz:

Modelarea sistemelor support de decizie în societatea informaTională sau a cunoasterii Studiu

Raportul naTional-internaTional în decizia structurilor specifice globalizării Studiu de caz: …

Structurile multicriteriale ale deciziilor individuale si de grup-cerinTă a ritmurilor rapide specifice dezvoltării contemporane Studiu de caz:

Bazele raTionale, logice ale deciziilor în condiTii vagi, specifice tranziTiilor economice si sociale Studiu de caz: ………………

EficienTa sistemului decisional în tranziTia spre statul de drept Studiu de caz:

InteligenTa artificială si eficienTa procesului decisional multicriterial Studiu de caz:

Managementul performant si strategia operaTională Componentele strategiei operaTionaleStudiu de caz la

Managementul dezvoltării unui nou produsStudiu de caz la

Programarea producTiei de serie mare si masă în cadrul secTiilorStudiu de caz la

Avantajele planificării materialelor prin metode actuale de management - metoda Just in time Studiu de caz la

Metode moderne de management Impactul sistemului Just-in-Time (JIT) asupra calităTii produselor si producTiei Studiu de caz la

Managementul schimbării si îmbunătăTirea performanTei operaTiunilorStudiu de caz la

Principalii factori care influenTează procesul de producTie si organizarea acestuia Studiu de caz la

Metode si tehnici de organizare spaTială a producTiei – atribut al managementului producTiei Studiu de caz la

Politici manageriale privind capacitatea de producTie Studiu de caz la…

Căi de reducere a costului producTiei – deziderat determinant al politicilor managerial de producTieStudiu de caz la

Tehnici statistice de control al calităTiiStudiu de caz la

Tehnici de îmbunătăTire a calităTii produselor si operaTiunilor – obiectiv al managementului producTieiStudiu de caz la

Sisteme de organizare procesuală a producTiei întreprinderii Studiu de caz la

Principalele categorii de costuri ale calităTii – variabile determinante în adoptarea unei politici manageriale de asigurare a calităTii produselor  Studiu de caz la

Metode de amplasare a organizaTiilor producătoare de bunuri sau prestatoare de servicii Studiu de caz la…………

Factorii care afectează deciziile de amplasare a organizaTiilor producătoare de bunuri sau prestatoare de servicii Studiu de caz la…

DiferenTe între gestiunea convenTională a stocurilor si metoda JIT – metodă modernă de management Studiu de caz la…

Standarde interne si externe de performanTă ale întreprinderiiStudiu de caz la…

Managementul schimbării si schimbarea în salturi în vederea îmbunătăTirii performanTelor operaTiunilorStudiu de caz la…

Managementul schimbării si schimbarea continuă în vederea îmbunătăTirii performanTelor operaTiunilorStudiu de caz la…

Managementul dezvoltării unui nou produs si asimilarea în fabricaTie a noilor produse Studiu de caz la…

Structura pe elemente de cheltuieli a costului tehnologic de producTie Studiu de caz la…

Politici manageriale privind capacitatea de producTie - căi de acTiune pentru materializarea folosirii extensive si intensive a capacităTii de producTieStudiu de caz la…

ImportanTa economică a reducerii costurilor de producTie – obiectiv al managementului producieiStudiu de caz la…………

Principiile esenTiale avute în vedere la determinarea mărimii costului de producTie Studiu de caz la……

Politicile manageriale de retehnologizare a întreprinderii – modalităTi de crestere a competitivităTii întreprinderii, Studiu de caz la……

Managementul dezvoltării unui nou produs Studiu de caz la

Cresterea competitivităTii activităTii prin implementarea unui sistem de asigurare a calităTii la SC…

Analiza si managementul costurilor de producTie la SC…

Reducerea costurilor – modalitate de crestere a competitivităTii firmeiStudiu de caz la…

ImplicaTiile opTiunilor strategice ale managementului asupra performanTelor întreprinderii Studiu de caz la…

Metoda specifică de management - analiza diagnostic a activităTii de producTie Studiu de caz la SC…

Implementarea unui sistem de asigurare a calităTii la SC

Analiza costurilor de producTie si a modalităTilor de reducere a acestora – atribut al managementului producTiei Studiu de caz la…

Necesitatea perfecTionării producTiei prin restructurare si modernizare la SC

Cresterea potenTialului sistemelor de management al producTiei prin folosirea unor metode performante Studiu de caz la

Politici manageriale de asigurare a calitătii productiei întreprinderii Studiu de caz la

Cresterea eficienTei economice a activitătii productive în conditiile folosirii automatizării flexibile Studiu de caz la

Impactul automatizării asupra organizării procesuale a producTiei întreprinderii Studiu de caz la

Politica managerială de inovare a productiei prin prin automatizare si impactul acesteia asupra organizării productiei Studiu de caz la

Politica managerială de inovare a productiei prin prin automatizare si impactul acesteia asupra performantelor întreprinderii Studiu de caz la

Factorii care influenTează procesul de producTie si organizarea lui Studiu de caz la

Performanta întreprinderii- obiectiv al managementului productiei Forme de măsurare a acesteia Studiu de caz la……

Politici manageriale de inovare a producTiei Studiu de caz la……

Competitivitatea în producTie a întreprinderii si modalităTile de realizare a acesteia – obiectiv al managementului productiei Studiu de caz la

Politici manageriale de reducere a costurilor de productie Studiu de caz la

Politici manageriale de asigurare a calităTii producTiei întreprinderii Studiu de caz la

Politici manageriale de înnoire si diversificare a nomenclatorului de produse al întreprinderii Studiu de caz la

Procesul de retehnologizare a întreprinderii Studiu de caz la

Căi de îmbunătăTire a folosirii capacitătii de producTie Studiu de caz la

InterdependenTa dintre managementul resurselor umane si eficienTă Studiu de caz la SC

Managementul personalului ca profesiune Studiu de caz la SC

Resursele umane - element esential în dezvoltarea managementului performant al firmelor Studiu de caz la SC

Locul si rolul prognozei si planificării personalului în managementul resurselor umane Studiu de caz la SC

Conceptele de planificare, prognoză și management previzional al personalului Studiu de caz la SC

Căi si modalități de depășire a obstacolelor în asigurarea unei planificări eficiente a personalului organizației Studiu de caz la SC

Diagnoza și analiza în procesul de stabilire a necesarului de personal Studiu de caz la SC

Elemente previzionale în interrelația dintre modernizarea organizației și utilizarea eficientă a personalului Studiu de caz la SC

Orientarea profesională – calea spre integrarea profesională a individului Studiu de caz la SC

Dezvoltări si perspective europene în orientarea profesională Studiu de caz la SC

Procesul de asigurare cu personal în managementul personalului din cadrul SC

Recrutarea – activitate de bază a managementului resurselor umane în procesul de asigurare cu personal a organizatiei Studiu de caz la SC

Asigurarea si selectia personalului în cadrul managementului resurselor umane modern Studiu de caz la SC

Rolul strategiilor de personal în managementul resurselor umane Studiu de caz la SC

 

Strategiile de selectare a resurselor umane cu aplicatii în cadrul departamentului de resurse umane SC

Rolul și necesitatea procesului de recrutare și selecție în asigurarea cu personal a organizației Studiu de caz la SC

Rolul integrării profesionale în managementul resurselor umane Studiu de caz la SC

Necesitatea si utilitatea procesului de integrare profesională în managementul personalului organizatiei Studiu de caz la SC

Rolul formării si perfectionării profesionale în obtinerea succesului organizaTiei Studiu de caz la SC

Importanta formării profesionale în managementul personalului organizatiei Studiu de caz la SC

Managementul procesului de formare continuă Studiu de caz la SC

Evaluarea performantelor angajatilor în managementul resurselor umane modern Studiu de caz la SC

Motivatia – factor de succes în obTinerea performantelor profesionale Studiu de caz la SC

Comportamentul uman si factorii de influenTă în procesul de evaluare a performanTelor manageriale Studiu de caz la SC

Locul si rolul evaluării performantelor în managementul strategic al resurselor umane Studiu de caz la SC

Managementul performantei – o abordare integratoare a evaluării performanTei manageriale Studiu de caz la SC

PerformanTă si succes – criterii de promovare profesională managerială Studiu de caz la SC

Principii, criterii și metode manageriale de promovare a personalului organizatiei Studiu de caz la SC

Validarea normelor si valorilor personale în sustinerea promovării managerilor Studiu de caz la SC

Procedee si metodologii manageriale de promovare a personalului organizatiei Studiu de caz la SC

ImportanTa si rolul promovării profesionale în managementul personalului organizaTiei

Studiu de caz la SC

Rolul si importanTa sistemul de salarizare în managementul personalului organizaTiei Studiu de caz la SC

Componenta salarială si performanta managerială în cadrul companiilor multinationale Studiu de caz la SC

Managementul conflictelor – parte a managementului resurselor umane Studiu de caz la SC

Comunicarea managerială în dialogul social Studiu de caz la SC

Rolul comunicării manageriale în managementul resurselor umane Studiu de caz la SC

Rolul si importanta  dialogului social si al responsabilității sociale în managementul firmei europene Studiu de caz la SC

Rolul si necesitatea dreptului muncii în managementul resurselor umane Studiu de caz la SC

Managementul raporturilor de muncă Studiu de caz la SC

Managementul asigurărilor sociale, al protecției sociale și al protecției speciale Studiu de caz la SC

Modalităti de comunicare în activitatea de recrutare si selectionare a resurselor umane Studiu de caz la SC

 Comunicarea si managementul resurselor umane Studiu de caz la SC

 Aspecte specifice privind recrutarea funcționarilor publici la …(institutia/domeniul)

 Strategii și politici de asigurare cu resurse umane în domeniul ……

De la recrutarea on-line a resurselor umane la e-managementul carierei Studiu de caz la

SC

Rolul factorilor motivationali în obtinerea performantei manageriale Studiu de caz la SC

Salariul – principala pârghie de motivare a resurselor umane Studiu de caz la SC

Managementul resurselor umane în perioade de criza Studiu de caz la SC

Sistemul de comunicare managerială și propunerile salariaților Studiu de caz la SC

Stiluri de conducere manageriale și productivitatea muncii Studiu de caz la SC

Modelul informational pentru managementul contractelor cu furnizorii si clientii Studiu de caz la SC

Sistem informatic integrat la nivelul societatii comerciale în era INTERNET Studiu de caz

Sisteme informatice pentru managementul relatiei cu clientii (Customer Relation

Managment) Studiu de caz

Sisteme informatice pentru gestiunea reurselor intreprinderii (Enterprise Resource Planing) Studiu de caz

Sisteme informatice pentru managementul resurselor umane Studiu de caz

Impactul noilor tehnologii asupra sistemelor de management a relatiei cu clientii (eCRM) studiu de caz

Tehnologii informatice in domeniul sistemelor de plăTi electronice Studiu de caz

 Semnătura digitală

Analiza indicatorilor economico-financiari utilizând tehnologii moderne de modelare informatică Studiu de caz

 Proiectarea unui sistem informatic privind managementul capitalului uman al

întreprinderii Studiu de caz

Sisteme informatice pentru inteligenta afacerii (Business Inteligence) Utilizare la nivel de firme/companii/domenii Studii de caz

Modelarea informationala a activitatilor de aprovizionare si livrare dintr-o societate economicaStrudiu de caz

Statul informational : caracteristici, mod de organizare-functionare, Societatea Internet,

e-government,e-participare, implementari financiar-contabile Studiu de caz

Managementul informatiilor in cadrul organizatiilor Societatea Informationala -

Societatea Cunoasterii : semantica, vectori, elemente si trasaturi definitorii

Analiza performantelor întreprinderii prin modele informatice de asistare a deciziei Studiu de caz

Efectele tehnologiilor informationale asupra organizarii si functionarii sistemului informational al unei organizatiiStudiu de caz

Analiza sistemelor Enterprise Resource Planing ale unor firme Module utilizate Studii de caz

Sisteme informatice utilizate în managementul firmelor Studii de caz

Studiu comparativ privind sistemele informatice de asistare a deciziei la nivel managerial, utilizate în firme/companii

Utilizarea instrumentelor MS-Excel în modelarea deciziei managerialeStudiu de caz

Utilizarea instrumentelor MS-Excel pentru simularea unor fenomene economice

Utilizarea MS-Excel în previzionarea economică Studiu de caz

Promovarea pe Internet utilizând site-uri webStudiu de caz

Managementul plătilor electronice Studiu de caz

Modele de achizitii „online” (licitatii electronice) Strudiu de caz

Sisteme informatice pentru automatizarea lantului de aprovizionare (Suply Chain

Management)Studiu de caz

Managementul serviciilor bacare online Studiu de caz

Sisteme informatice pentru management

Sistemul decizional informatizat si aplicarea lui în managementul firmeiStudiu de caz

Sistem informatic pentru optimizarea ofertelor pachetelor de produse în magazinele de tip hypermarket

Implementarea informatica a modelelor de previziune a vânzarilor în cadrul unei companii Studiu la SC…

Sistem informatic pentru managementul unei firme antreprenoriale

 Sisteme suport de decizie Impactul acestora asupra performantelor firme

Magazinul Virtual- Management Modern Studiu de caz

Instrumente de promovare pe internet Studiu de caz

Instrumente de plata online utilizate in romaniaComparatii TendinTe

Tehnici de realizare a profililului consumatorului online din Romania

Solutii software de inteligentă în afaceri (Business Intelligence) Utilizare la nivel de firme/companii/domenii Studii de caz

Studiu comparativ privind sistemele informatice de asistare a deciziei la nivel managerial, utilizate în firme/companii

Solutii software utilizate în simularea activităTilor bursiere digitale (stock exchange online simulation) Studiu Comparatii

Utilizarea instrumentelor digitale pentru analiza activităTilor desfăsurate online

Sisteme informatice pentru gestiunea documentelor intr-o organizatie Studiu de caz

Studiu comparativ asupra sistemelor pentru managementul documentelor

Solutii moderne pentru managementul documentelor intr-o organizatie

Solutii ERP pentru eficientizarea activitatilor economice in cadrul organizatiei

Platforme colaborative pentru managementul documentelor Studiu de caz la

Optimizarea circuitului documentelor in vederea obtinerii unui management electronic eficace al documentelor  studio de caz la …

SoluTii software moderne pentru managementul proiectelor

Arhivarea documentelor si a evidentelor în format clasic comparativ cu forma electronica cu studiu de caz la firma …

 Fluxul informatiilor financiar-contabile pe suport clasic si migrarea spre e_document cu studiu de caz la firma …

Riscurile in procesul creditării si gestionarea lor de către banca Studiu de caz

Implicatiile Basel II asupra gestionării riscurilor bancare Studiu de caz

Metode si tehnici de gestionare a riscurilor bancare Studiu de caz

Managementul depozitelor bancare si modalităti de asigurare si reasigurare a acestora la banca

 Managementul riscurilor asociate activităTilor bancare cu carduri si bani electronici la banca

Gestiunea eficientă a operatiunilor active la banca

 Previzionarea si gestionarea crizelor bancare Studiu de caz la

 Managementul riscurilor asociate relatiilor interbancare Studiu de caz

 Gestiunea instrumentelor si modalitătilor de plată Studiu de caz

 Managementul riscului de credit Studiu de caz

 Rolul băncilor centrale in managementul crizelor bancare Studiu de caz la

 Strategii manageriale de marketing aplicate de banca

 ModalităTi de îmbunătăTire a produselor si serviciilor bancare în vederea cresterii profitabilităTii băncii Studiu de caz

 Strategii manageriale de promovare a produselor si serviciilor bancare Studiu de caz la

Politica concurentială bancară Studiu de caz

 Politica de produs la banca

 Strategii manageriale bancare Analiză comparativă la

 Rolul marketingului bancar în managementul activitatii bancare Studiu de caz la

 Analiza metodologiei de creditare bancară a activităTii curente si fundamentarea

acordării de credite unei întreprinderi Studiu de caz la

Managementul dobanzii si implicaTiile ei asupra economiei Studiu de caz la

Gestionarea riscului de creditare – premisă a unei activităti bancare eficiente Studiu de caz la

 Politici de gestionare a riscurilor în activitatea bancară Studiu de caz la

 Managementul operatiunilor pasive in banca Studiu de caz la

 Managementul operatiunilor active in banca Studiu de caz la

 Procese manageriale integrate in mediul bancar Studiu de caz la

 Perspective strategice privind evolutia managementului bancar Studiu de caz la

 Managementul performantelor bancare Studiu de caz la

 Managementul organizarii si functionarii bancilor Studiu de caz la

 Managementul ratei dobanzii Studiu de caz la

 Manageri si stiluri de management in organizatiile bancare Studiu de caz la…

Modele de preventie si gestionare a stresului socio-profesional la angajatii bancari Studiu de caz

 Fundamentarea strategiei de piata intr-o societate bancara Studiu de caz la

 Modalitati de diagnosticare si evaluare in managementul riscului bancar Studiu de caz

 Managementul performantelor bancare

 Stresul managerului bancar Factori generatori si modalitati de reducere Studiu de caz

Modele de preventie si gestionare a stresului socio-profesional la angajatii bancari Studiu de caz

Evolutia cadrului conceptual si teoretico – metodologic al analizei economico -financiare in Romania ; particularitatile analizei economico - financiare in perioadele de criza economica  Studiu de caz SC

Analiza comparata a aplicarii metodelor analizei cantitative la SC

Analiza dinamicii si structurii cifrei de afaceri la SC

Analiza factoriala a cifrei de afaceri la SC

Analiza comparata a utilizarii modelelor de analiza factoriala a cifrei de afaceri la SC

Analiza cifrei de afaceri in corelatie cu capacitatea de productie si cererea de produse la SC

Analiza previzionala a cifrei de afaceri la SC

Analiza dinamicii si structurii valorii adaugate la SC

Analiza factoriala a valorii adaugate la SC

Analiza influentei modificarii valorii adaugate asupra performantelor economico – financiare ale SC

Aplicarea metodelor de cercetare deterministe in analiza economico - financiara  Studiu de caz pentru SC

Aplicarea metodelor de cercetare probabiliste in analiza economico – financiara  Studiu de caz pentru SC

Aplicarea metodelor simulative in analiza economico – financiara Studiu de caz pentru SC

Analiza implicatiilor economico – financiare ale modificarii calitatii produselor la SC

Analiza dignostic a cheltuielilor fixe si variabile la SC

Reflectarea modificarilor costului pe produs asupra indicatorilor de performanta economico – financiara ai fiemei Studiu de caz pentru SC

Analiza gestiunii resurselor umane la SC

Analiza comparata a gestiunii resurselor umane la SC  din domeniul productiei si la

SC  din sectorul comert / turism

Analiza gestiunii resurselor materiale la SC

Modele de analiza factoriala a performantelor firmei pe baza rentabilitatii  Studiu de caz pentru SC

Analiza eficientei activitatii SC  pe baza ratelor de rentabilitate

Analiza structurii patrimoniale a firmei  Studiu de caz pentru SC

Analiza indicatorilor de eficienta ai activelor circulante  Studiu de caz pentru SC

Analiza fluxurilor de trezorerie  Studiu de caz pentru SC

Analiza economica pe baza bilantului contabil si a bugetului de venituri si cheltuieli Studiu de caz pentru SC

Analiza economico – financiara a structurii activelor corporale si necorporale Studiu de caz pentru SC

Analiza fluxurilor financiare si monetare Elaborarea tabloului de finantare Studiu de caz pentru SC

Analiza echilibrului financiar al SC

Analiza riscului economic si financiar Studiu de caz pentru SC

Analiza riscului de faliment  Studiu de caz pentru SC

Analiza comparata a modelelor de analiza discriminanta in predictia falimentului

Studiu de caz pentru SC

Particularitati ale analizei riscului economic , riscului financiar si riscului de faliment in firmele din comert Studiu de caz pentru SC

Particularitati ale analizei riscului economic , riscului financiar si riscului de faliment in firmele din turism Studiu de caz pentru SC

Particularitati ale modelelor de analiza economico - financiara a exploatatiilor agricole  Studiu de caz pentru SC

Particularitati ale analizei riscului economic , riscului financiar si riscului de faliment in exploatatiile agricole  Studiu de caz pentru SC

Management strategic-strategii de pret Studiu de caz la SC:

Managementul canalelor de distributie Studiu de caz la SC

Actiuni de management intreprinse în vederea optimizării forTei de vânzari Studiu de caz la SC

Managementul activitătilor de marketing Studiu de caz la SC

Managementul activitătii de promovarea vânzărilor Studiu de caz la SC

Elaborarea programului de marketing la SC:

Management strategic- modele strategice moderne Studiu de caz la SC

Managementul marketingului promotional Studiu de caz la SC…………………

Managementul mediului concurential pe piata serviciilor de asigurare Studiu de caz la

SC

 Managementul mixului de marketing Studiu de caz la SC

Managementul serviciilor Studiu privind satisfactia clientilor pe piata serviciilor Studiu de caz la SC

 Rolul managementului în elaborarea planului de afaceri Studiu de caz la SC ………

Managementul portofoliului de produse  Studiu de caz la SC

Managementul marketingului-politica de produs si de pret Studiu de caz la SC ……

Management strategic- analiza strategică a pietei de automobile din România

Strategia de marketing element central al managementului strategic Studiu de caz la SC

Managementul portofoliului de clienti intr-o companie de asigurari Studiu de caz la SC

Managementul promovării produselor Studiu de caz la SC

Managementul gamei de produse Studiu de caz la SC

Managementul activitătii de publicitate Studiu de caz la SC

Managementul mix-ului de marketing bancar Studiu de caz la SC

Managementul vânzărilor promoTionale aplicate de SC ………

Managementul si politica de distributie Studiu de caz la SC

 Managementul negocierii ofertei de servicii Studiu de caz la SC

Managementul activităTii de vânzare si rolul vânzătorului Studiu de caz la SC

Managementul merchandisingului în activitatea de vânzare  Studiu de caz la SC

Managementul analizei mediului concurential Studiu de caz la SC

Managementul asigurărilor de viata Studiu de caz la SC

Management strategic aplicat în activitătile de logistică Studiu de caz la SC

Managementul si eficienta economică în activitatea de servire a clientilor Studiu de caz la SC

Managementul politicii de preT în piata întreprinderiiStudiu de caz la SC

Managementul componentei de comunicare a mix-ului de marketing Studiu de caz la SC

Managementul pieTei asigurarilor în Romania Studiu de caz la SC

Managementul politicii de distributie a produsului turistic Studiu de caz la SC

Managementul portofoliului de produse la o societate de asigurari Studiu de caz la SC

Managementul campaniei publicitare a firmei Studiu de caz la SC

Managementul promovării în perioada de criză la firma  Studiu de caz la SC

Managementul elaborării strategiei media de către firma Studiu de caz la SC

Management strategic al unei actiuni de sponsorizare Studiu de caz la SC

Managementul relatilor publice utilizate la firma Studiu de caz la SC

Strategii de marcă aplicate de firma…

Managementul promovării vânzărilor adresate consumatorilor aplicate de

firma/supermagazinul Studiu de caz la SC

 Implicatii manageriale în optimizarea deciziilor de marketing Studiu de caz la

SC

 Studiu privind atragerea si fidelizarea clienTilor  Studiu de caz la SC

Managementul strategic al acTiunii de internationalizare Studiu de caz la SC

Studierea obiceiurilor de consum ale populatiei pe piata produsului  Studiu de caz la SC

Managementul mix-ului de comunicare la firma de servicii Studiu de caz la SC

Realizarea profilului consumatorului pentru un produs Studiu de caz la SC

Segmentarea corespunzătoare a pietei de servicii Studiu de cazla SC

Comportamentul consumatorilor fată de produsul

Implementarea managementului politicii de marcă la SC

Management strategic aplicat în activitatea de negociere Studiu de caz la SC

Managementul politicii de produs a organizatiilor publice Studiu de caz la

 Managementul si evolutia transportului public de călători în municipiul Brasov;

 Managementul optimal al traficului rutier în Brasov prin introducerea sensurilor

giratorii;

 Managementul transporturilor Căi de modernizare si fluidizare a traficului în

municipiul Brasov;

 Sistem de monitorizare si control al traficului în municipiul Brasov;

 Managementul transportului interurban de călători cu plecare din Brasov Studiu de caz

la SC Transbus Codreanu SA;

 Model matematic pentru managementul traficului auto într-un sens giratoriu;

 Managementul transportului intermodal auto-feroviar în Brasov Studiu de caz la CFR

Marfă SA;

 Managementul transportului intermodal auto-feroviar în Brasov Studiu de caz la CFR

Călători SA;

 Efecte ale privatizării managementului la CFR Marfă SA;

 Efecte ale privatizării managementului la Tarom SA;

 Strategii si priorităti europene în managementul transporturilor: Transport ;

 Managementul transporturilor în România Măsuri de sincronizare cu exigenTele europene în domeniu;

 Management strategic în transporturi ImportanTa unui aeroport în Brasov;

 Managementul realizării unui aeroport international la Ghimbav;

 Managementul cresterii mobilitătii si continuarea procesului de integrare a reTelelor de transport din UE Cazul autostrăzilor în România;

 Cresterea mobilitătii si continuarea procesului de integrare a retelelor de transport din UE Cazul coridoarelor feroviare din România;

 Managementul sistemelor de informare, gestiune si plată în domeniul transportului de pasageri si de mărfuri;

 Managementul extinderii infrastructurii de transport prin aplicarea principiilor „utilizatorul plăteste” si „poluatorul plăteste“;

 Sisteme inteligente de management al transportului aerian utilizate în România;

 Managementul situatiilor dificile prin Comandamentul Central de Iarnă al CNADR si Politiei Române;

 Managementul traficului în Brasov Evaluarea rezultatelor dării în folosintă a ocolitoarei municipiului Brasov;

 Managementul transporturilor la o firmă de expeditii internationale;

 Managementul transporturilor prin monitorizarea deplasării utilajelor si camioanelor la SC Vectra SA si SC Vectra Service SA;

 Managementul transporturilor prin naliza indicatorilor tehnico-economici în activitatea de transport;

 Managementul transporturilor si oportunitătile de afaceri ale unei companii

 Product lifecycle management la SC Autoliv România SA;

 Managementul inovării si EU Industrial R&D Investment Scoreboard – instrument de evaluare a inovării la nivelul întregii Europe;

 Managementul transferului tehnologic la SC Stabilus SA Brasov;

 Managementul inovării si Sistemul National de Stiintă si tehnologie si structurile sale;

 Activele imateriale ale firmei Tranzactii internationale cu active imateriale Marca si reputaTia;

 Inovarea – dimensiune fundamentală a procesului antreprenorial si managerial;

 Metode creative în slujba managerului;

 Strategia si managementul întocmirii unui proiect inovativ la SC XYZ SRL;

 Factorii de reusită în inovarea industrială (studiu de caz);

 Necesitatea inovării tehnologice în România;

 Reglementări privind proprietatea intelectuală si proprietatea industrială în România;

 Managementul în proprietatea intelectuală Scrierea si înregistrarea unui brevet de inventie;

 Managementul inovării si formele ale transferului tehnologic;

 Locul si rolul activitătii de cercetare-dezvoltare în firma de productie;

 Conceptul Kaizen în inovare si perspectiva implementării lui pe piaTa românească;

 Managementul în proprietatea intelectuală Reglementări nationale si europene privitoare la licente;

 Management, dezvoltare si schimbare organizatională prin inovare;

 Managementul proiectelor de inovare si impactul acestora asupra activităTii firmei;

 Managementul incubatoarelor de afaceri în domeniul întreprinderilor mici si mijlocii;

 Principii manageriale de organizare a inovării;

 Conceperea si implementarea unui proiect de inovare la SC XZY SRL;

 Stimularea capacitătii inovative a IMM-urilor românesti din domeniul IT;

 Managementul inovării prin conceperea unei metodologii de evaluare a rolului culturii organizationale în inovare;

 Problematica economică si managerială a schimbării tehnologice privită prin prisma formelor de transfer al cunostintelor, procedeelor tehnologice si a abilitătilor intelectuale;

 Managementul inovării si cercetarea de marketing inovational (studiu de caz)

 

Vizualizări: 1353

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară / la red literaria !

Alătură-te reţelei reţeaua literară / la red literaria

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor