REDACTEZ LUCRARI DE LUCENTA,LUCRARI DE DISERATIE E-mail:licenteoriginale@yahoo.com

Propuneri de teme pentru lucrarea de licenţă Specializările Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG) şi  Finanţe şi Bănci (FB), anul universitar 2011-2012  

EMAIL licentieftina@yahoo.com

Organizarea şi exercitarea controlului propriu la …..

Controlul operaţiunilor privind imobilizările (corporale, necorporale, financiare) la …..

Controlul existenţei şi mişcării stocurilor (materii prime şi materiale, produse finite, producţia în curs de execuţie, mărfuri  şi ambalaje)  la …..

Controlul tranzacţiilor cu furnizorii şi clienţii la ….. (cumpărările şi vânzările)

Controlul operaţiunilor specifice gestiunii resurselor umane şi salarizării la ….. (aşezarea, urmărirea şi perceperea impozitului pe salarii, cas etc.)

Controlul operaţiunilor specifice trezoreriei (casă şi bancă) la …..

Controlul operaţiunilor privind aşezarea, urmărirea şi perceperea taxei pe valoarea adăugată la Controlul cheltuielilor şi veniturilor la …..

Organizarea, desfăşurarea şi valorificarea inventarierii generale a patrimoniului unui …..

Controlul întocmirii şi circulaţiei documentelor la …….

Controlul existenţei, integrităţii şi pazei bunurilor materiale la …..

Controlul angajării gestionarilor la …..

Controlul costurilor prin intermediul analizei abaterilor la …..

Costurile ca instrument al controlului de gestiune la …..

Controlul exercitat de Curtea de Conturi a României

Auditul situaţilor financiare la …..

Organizarea şi exercitarea auditului intern la ….. (o instituţie publică)

Organizarea controlului de gestiune la …..

Paralela între controlul financiar, controlul de gestiune şi auditul intern

Valorificarea constatărilor controlului financiar şi stabilirea răspunderii la …..

Imaginea fidelă şi pragul de semnificaţie în audit

Implementarea controlului intern la …..

Controlul utilizării creditelor, fondurilor bugetare şi extrabugetare la …..

Principiile, metodologia şi responsabilitatea auditării situaţiilor financiare

Auditul financiar şi soluţiile contabile de determinare a impozitului pe profit

Frauda şi eroarea ca obiect al auditului financiar contabil

Metode, tehnici şi probe de audit financiar contabil

Controlul financiar preventiv – instrument de apărare a patrimoniului

Situaţiile financiare consolidate si contabilitatea investiţiilor în filiale.

Contabilitatea de retratare privind adoptarea pentru prima data a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiara.

Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune si calculaţia costurilor în condiţiile aplicării metodei pe comenzi, pe exemplul unei societăţi comerciale.

Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor în condiţiile aplicării metodei pe faze, pe exemplul unei societăţi comerciale.

Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor în condiţiile aplicării metodei standard-cost, pe exemplul unei societăţi comerciale.

Sistemul informaţional privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor în condiţiile aplicării metodei direct-costing, pe exemplul unei societăţi comerciale.

Evoluţia costurilor si analiza cost-volum-profit. Sistemul de indicatori si decizii.

Contabilitatea manageriala si procesul bugetar.

Bugetarea costurilor de productie si organizarea controlului bugetar.

Contabilitatea lichidării si divizării societăţilor comerciale.

Teorie si practici contabile specifice privind fuziunea societăţilor comerciale.

Evaluare si tratamente contabile privind achiziţia si fuziunea societăţilor comerciale

Contabilitatea operaţiunilor de leasing la …..

Contabilitatea imobilizărilor la societatea X

Contabilitate amortizării imobilizărilor la societatea X

Contabilitatea stocuri lor de materii prime şi materiale la societatea X

Contabilitatea stocurilor de produse la societatea X

Contabilitatea mărfurilor şi ambalajelor la societatea X

Contabilitatea animalelor la societatea X

Contabilitatea relaţiilor cu furnizorii la societatea X

Contabilitatea relaţiilor cu clienţii la societatea X

Contabilitatea decontărilor cu personalul la societatea X

Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului la societatea X

Contabilitatea decontărilor cu bugetul asigurărilor sociale la societatea X

Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată la societatea X

Contabilitatea efectelor de comerţ la societatea X

Contabilitatea importurilor la societatea X

Contabilitatea exporturilor la societatea X

Contabilitatea datoriilor financiare la societatea X

Contabilitatea inflaţiei la societatea X

Contabilitatea lichidării la societatea X

Contabilitatea fuziunii la societatea X

Contabilitatea consolidării conturilor la societatea X

Contabilitatea reducerilor comerciale şi financiare la societatea X

Contabilitatea provizioanelor de depreciere la societatea X

Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli la societatea X

Contabilitatea cheltuielilor la societatea X

Contabilitatea veniturilor la societatea X

Contabilitatea rezultatului la societatea X

Contabilitatea operaţiunilor de leasing cu exemplificare la societatea X

Contabilitatea diferenţelor de curs valutar la societatea X

Situaţia fluxurilor de numerar la societatea X

Situaţiile financiare la societatea X

Sistemul informaţional, amortizarea, gestiunea activelor imobilizate la …..

Sistemul informaţional, gestiunea activelor circulante la …..

Viteza de rotaţie, indicator de performanţă a activelor circulante la …..

Planificarea financiară a activelor circulante la …..

Creditul client la …..

Creditul furnizor la …..

Gestiunea trezoreriei la …..

Gestiunea activităţii de planificare financiară şi instrumentele de planificare financiară la

Politica de dividend la societatea …..corelată cu politica de dividend a unităţilor listate la bursă

Instrumente ale managementului financiar

Performanţa întreprinderii la …..

Diagnosticul global la …..

Finanţări pe termen lung la …..

Finanţări pe termen scurt la …..

Programele structurale de finanţare la nivel de U.E. şi Romania

Finanţări prin Fondul Roman de Dezvoltare Socială

Finanţări structurale şi proprii pentru agricultură

Finanţări prin leasing

Analiza cost-beneficiu la …..

Planul de afaceri. Aspecte teoretice şi practice. Analiza de senzitivitate.

Finanţări prin programul POS-DRU

Finanţări ale cercetării ştiinţifice

Structura financiară a întreprinderii la …..

Finanţări ale întreprinderilor în dificultate la …..

Analiza în dinamică a preţurilor de ofertă la …..

Aspecte ale concurenţei în România

Tarifele de energie electrică în România

Tarifele de gaze în România

Tarifele de poştă si telecomunicaţii în România

Formarea preţurilor de ofertă la export şi livrări intracomunitare. Implicaţii ale fiscalităţii

Formarea preţurilor de import şi achiziţii intracomunitare şi implicaţii ale fiscalităţii

Criza financiară mondială. Aplicaţie la SUA.

BVB şi implicaţiile crizei financiare mondiale

BVB structură, evoluţie

Indicii bursieri la BVB şi indicii bursieri mondiali

Contractele futures la BVB şi BMFS Sibiu

Funcţionarea pieţei de capital în România

Sistemul fiscal. Sistemul fiscal românesc.

Cota unică de impozitare

Impozitarea veniturilor persoanelor fizice

Impozitarea veniturilor din activităţi independente

Impozitul pe profit la …..

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la …..

TVA la …..

Accizele la …..

Modificări şi tendinţe în impozitele locale la …..

Aspecte ale achiziţiilor intracomunitare la …..

Taxele vamale la …..

Indicatori de eficienţa a taxelor vamale

Taxele judiciare de timbru la …..

Taxele extrajudiciare de timbru la …..

Structuri ale bilanţului în România

Lucrările pregătitoare şi sitemul informaţional al : Situaţiilor fianciare anuale la …..

Indicatori de performanţă calculaţi pe baza: Situaţiilor fianciare anuale la …..

Promovarea firmelor pe Internet utilizând site-uri Web.

Utilizarea reţelelor neuronale în diagnoza şi prognoza economică.

Comerţ electronic B2C. Site Web al unei firme

Sistem interactiv de asistare a deciziei financiar bancare

Sistem interactiv de asistare a deciziei pentru evaluarea riscului bancar

Sistem expert pentru evaluarea riscului în decizia de creditare

Comercialitatea în dreptul românesc

Constituirea societăţilor comerciale pe acţiuni

Încheierea contractului comercial

Regimul juridic al societăţilor cu răspundere nelimitată

Contractul comercial ca izvor de obligaţii

Executarea contractelor comerciale

Administrarea societăţilor cu răspundere limitată

Funcţionarea societăţilor cu răspundere limitată

Funcţionarea societăţilor pe acţiuni

Regimul juridic al cecului

Regimul juridic al fondului de comerţ

Regimul juridic al warantelor

Administrarea procedurii insolvenţei

Planul de reorganizare în procedura insolvenţei

Prescripţia în dreptul comercial

Fuziunea societăţilor comerciale: probleme teoretice şi practice

Dizolvarea societăţilor comerciale

Probele în dreptul comercial

Garantarea obligaţiilor comerciale

Regimul juridic al acţiunilor

Studiu privind evoluţia volumului şi structurii obligaţiilor fiscale ale persoanelor fizice de la nivelul unei entităţi administrativ-teritoriale

Posibilităţi de înfăptuire a autonomiei financiare locale pe seama impozitelor şi taxelor locale

Studiu privind rezultatele combaterii evaziunii fiscale la nivelul unei localităţi urbane

Posibilităţi de raţionalizare a cheltuielilor bugetului local al unei unităţi administrativ ­teritoriale

Analiza evoluţiei cheltuielilor de capital la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale

Analiza evoluţiei cheltuielilor pentru acţiuni social-culturale finanţate dintr-un buget local

Studiu privind veniturile şi cheltuielile asigurărilor sociale de stat la nivelul unui judeţ

Studiu privind pensiile la nivelul unui judeţ

Veniturile şi cheltuielile fondului pentru ajutorul de şomaj la nivelul unui judeţ

Bugetele de venituri şi cheltuieli băneşti ale populaţiei la nivelul unui judeţ

Studiu privind evoluţia economii lor băneşti ale populaţiei fructificate prin intermediul CEC dintr-un judeţ

Asigurările de bunuri, persoane şi răspundere civilă la nivelul unui judeţ

Presiunea obligaţiilor faţă de stat asupra costurilor şi rezultatelor financiare ale unei  societăţi financiare

Studiu privind influenţa T.V.A asupra rezultatelor financiare ale unei societăţi comerciale

Impactul impozitului pe profit asupra veniturilor şi cheltuielilor unei societăţi comerciale

Investiţiile în imobilizări la nivelul unei societăţi comerciale

Posibilităţi de perfecţionare a regimurilor de amortizare utilizate de către o societate comercială

Căi de folosire eficientă a mijloacelor fixe ale unei societăţi comerciale

Fundamentarea planului de investiţii şi de finanţare a lor le nivelul unei firme

Diagnosticul financiar al unei societăţi comerciale prezentat prin sistemul de "ratio-uri"

Evaluarea riscului de faliment (pe exemplul a cel puţin 3 firme)

Planificarea amortizării imobilizărilor la nivelul unei firme

Determinarea necesarului de fond de rulment la nivelul unei firme

Impactul vitezei de rotaţie a diferitelor elemente patrimoniale asupra indicatorilor economico - ­financiari ai unei firme

Modelarea matematică a mărimii stocuri lor la nivelul unei firme

Previziunea şi gestiunea valorilor realizabile în termen scurt la nivelul unei societăţi comerciale

Posibilităţi de optimizare a gestiunii creanţelor şi obligaţiilor la nivelul unei societăţi comerciale

Fluxurile de trezorerie la nivelul unei societăţi comerciale

studiu privind influenţa creditelor asupra indicatorilor economico-financiari ai unei firme

Fundamentarea deciziilor financiare la nivelul unei firme

Previziunea profitului la nivelul unei societăţi comerciale

Modele de analiză a structurii financiare la nivelul unei firme

Bugetul de venituri şi cheltuieli al unei societăţi comerciale

"Pasivele stabile" - sursă de finanţare a activităţii unei firme

Studiu privind determinarea costului capitalurilor unei firme

Strategia şi tactica financiară promovată de o firmă

Posibilităţi de perfecţionare a funcţiei financiar - contabile a unei societăţi comerciale

Capacitatea de autofinanţare a unei firme

Posibilităţi de atenuare a blocajului financiar la nivelul unei firme

Echilibrul financiar la nivelul unei firme

Contabilitatea financiară - sursă de date pentru fundamentarea deciziilor financiare la nivelul unei firme

Planul de afaceri şi fundamentarea indicatorilor acestuia la nivelul unei firme

Contabilitatea internă de gestiune şi activitatea financiară a unei firme

Studiu privind drepturile băneşti ale personalului din cadrul unui agent economic

Studiu comparativ privind influenţa climatului social asupra indicatorilor economico financiari (pe exemplul a cel puţin 2 firme)

Funcţiile banilor şi influenţa acestora asupra sănătăţii financiare a unei firme

Studiu privind circulaţia bănească cu numerar la nivelul unui judeţ

Studiu privind activitatea pe piaţa secundară ce funcţionează la nivelul judeţului ...

Studiu privind gradul de dezvoltare la nivelul unităţilor bancare de pe raza unui judeţ.

Diagnosticul stării de performanţă a întreprinderii

Analiza diagnostic a producţiei şi a comercializării acesteia

Analiza cheltuielilor întreprinderii

Analiza producţiei fizice

Analiza rentabilităţii întreprinderii

Analiza patrimoniului întreprinderii

Analiza economică a gestiunii resurselor umane

Analiza economică a  gestiunii resurselor materiale

Analiza echilibrului economico-financiar al firmei

Analiza rezultatelor cu ajutorul indicatorilor valorici

Analiza situaţiei financiar-patrimoniale

Analiza financiară a gestionării resurselor

Analiza performanţei economice şi a riscului

Analiza poziţiei financiare a întreprinderii

Analiza potenţialului intern al firmei

Analiza eficienţei gestiunii economico-financiare în cadrul firmei

Analiza riscurilor întreprinderii

Contabilizarea imobilizărilor şi a ajustărilor pentru deprecierea acestora la SC …..

Transpunerea în contabilitate a decontărilor cu salariaţii la SC …..

Aspecte financiar-contabile privind rezultatul şi elementele generatoare ale acestuia la SC …..

Valenţe şi limite ale leasingului în economia românească. Reflectarea operaţiunilor de leasing în contabilitatea SC …..

Operaţiuni de natură fiscală şi reflectarea lor în contabilitatea SC …..

Studiu privind întocmirea conturilor anuale la SC …..

Contabilitatea şi gestiunea trezoreriei la SC …..

Contabilitatea mărfurilor şi ambalajelor la SC …..

Instrumentarea contabilă privind decontările cu bugetul statului la SC …..

Contabilitatea relaţiilor comerciale cu furnizorii şi clienţii la SC …..

Starea financiară a patrimoniului redată prin intermediul bilanţului contabil la SC …..

Contabilitatea veniturilor şi a cheltuielilor la SC …..

Inventarierea activelor circulante materiale  la SC …..

Performanţa financiară redată prin intermediul contului de rezultat la SC …..

Contabilitatea execuţiei bugetare la instituţia …..

Particularităţi privind organizarea contabilităţii la DGFP …..

Contul de execuţie bugetară, componentă de bază  a situaţiilor financiare la …..

Consideraţii cu privire la modul de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare la …..

Particularităţile  organizării şi  conducerii contabilităţii la …..

Reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni derulate prin Trezoreria …..

Aspecte teoretice şi practice privind decontările interne la …..

Cheltuielile publice şi reflectarea acestora în contabilitatea …..

Instrumentarea contabilă a veniturilor publice la …..

Reflectarea operaţiunilor de finanţare în contabilitatea …..

Confruntarea contabilităţii cu realitatea prin inventarierea elementelor patrimoniale de activ şi datorii la …..

Specificul contabilităţii la trezoreria municipiului …..

Transpunerea  contabilă  a  operaţiunilor  derulate  pe  baza  finanţării  complementare  la  Universitatea …..

Dimensiunea financiar-contabilă a remunerării personalului la …..

Câteva consideraţii de natură financiar-contabilă cu privire la activitatea de investiţii derulată la …..

Interdependenţa prevedere-economisire în realizarea asigurărilor de sănătate la CJASS

Prestaţiile publice de pensii la CJPAS…..

Modalităţi de realizare a protecţiei sociale a şomerilor la AJOFM …..

Asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale la nivelul CJPAS …..

Stimularea ocupării forţei de muncă la AJOFM …..

Realizarea securităţii sociale prin intermediul asistenţei sociale la Primăria …..

în perioada 1990-2007

Regimul ajutoarelor de stat în economia României în perioada postaderare

Politica fiscală şi bugetară, obiective şi instrumente de relansare şi creşterea economiei

Pilonul III de asigurări – o alternativă pentru sistemul public de pensii

Importanţa cheltuielilor publice pentru acţiuni social-culturale pentru dezvoltarea umană durabilă a României

Rolul impozitelor indirecte în formarea resurselor bugetare ale României

Bugetul UE prezent şi perspective

Finanţe – mediu. Programe de sprijin ale politicilor financiare naţionale de mediu

Fundamentarea şi execuţia veniturilor bugetelor locale (pe exemplul unei unităţi administrativ-teritoriale)

Analiza desfăşurării procesului bugetar la unităţile administrativ-teritoriale (pe exemplul unei unităţi administrativ-teritoriale)

Performanţele băncilor comerciale din Romania.

Studiu privind creditarea societăţilor comerciale de către banca …..

Riscurile în activitatea e retail banking şi gestionarea lor

Riscurile în procesul creditării şi gestionarea lor de către banca …..

Implicaţiile Basel II asupra gestionării riscurilor bancare

Ratingul- instrument de consolidare al supravegherii prudenţiale

Supravegherea bancară şi rolul acesteia în asigurarea stabilităţii financiare

Metode şi tehnici de gestionare a riscurilor bancare

Analiza activităţii bancare pe baza bilanţului şi a contului de profit si pierdere

Managementul depozitelor bancare şi modalităţi de asigurare şi reasigurare a acestora la banca …..

Managementul riscurilor asociate activităţilor bancare cu carduri şi bani electronici la banca …..

Gestiunea eficientă a operaţiunilor active la banca …..

Previzionarea şi gestionarea crizelor bancare

Managementul riscurilor asociate relaţiilor interbancare

Gestiunea instrumentelor şi modalităţilor de plată

Riscurile în procesul creditării. Căi de prevenire şi acoperire a acestora

Sistemul electronic de transfer al fondurilor

Analiza riscului operaţional la banca …..

Analiza riscului de piaţă la banca …..

Analiza profitabilităţii la banca …..

Piaţa valutară internaţională

Contractele Futures

Contractele Forward

Contracte de opţiune

Piaţa eurodevizelor.

Creditul internaţional. Trăsături, forme, garanţii.

Riscul de ţară

Rolul instituţiilor financiar-bancare în generarea fluxurilor financiare

Contabilitatea operaţiunilor privind capitalurile băncilor

Contabilitatea operaţiunilor privind imobilizările băncilor

Tratamentul contabil al operaţiunilor cu numerar la banca

Contabilitatea operaţiunilor privind cheltuielile băncilor

Contabilitatea operaţiunilor privind veniturile băncilor

Contabilitatea operaţiunilor bancare exprimate în devize

Contabilitatea principalelor operaţiuni la nivelul cooperativelor de credit

Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie la banca

Contabilitatea creditelor bancare

Contabilitatea depozitelor clientelei bancare

Contabilitatea operaţiunilor bancare cu carduri

Contabilitatea operaţiunilor bancare în conturile curente ale clientelei

Situaţiile financiare ale unei societăţi bancare

Analiza bilanţului contabil si a contului de profit şi pierdere la o societate bancară

Analiza metodologiei de creditare bancară a activităţii curente şi fundamentarea acordării de credite unei întreprinderi

Dobânda bancară şi implicaţiile ei asupra economiei

Modalităţi de plată utilizate în activitatea bancară şi eficienţa acestora

Instrumente de plată utilizate în România şi perspectivele lor

Tehnica operativă a operaţiunilor bancare în devize

Rentabilitatea resurselor şi plasamentelor la nivelul unităţilor bancare teritoriale

Transferurile de fonduri şi compensaţiile în relaţiile bancare internaţionale. Studiu comparativ

Metode şi tehnici specifice în evaluarea performanţelor bancare

Organizarea operaţiunilor de casă în activitatea bancară

Studiu comparativ al activităţii de casierie la băncile comerciale româneşti

Creditul – principalul produs al băncilor comerciale în activitatea de „corporate”

Creditul bancar în activitatea de „retail”

Sistemele de decontare şi implicaţiile lor asupra stării de lichiditate

Instrumente de plată utilizate în practica bancară şi eficienţa lor în accelerarea circulaţiei monetare

Sistemul de plăţi în România şi eficienţa sa

Serviciile de plăţi în relaţiile cu populaţia şi eficienţa lor în structurarea agregatelor monetare

Gestionarea riscului de creditare – premisă a unei activităţi bancare eficiente

Relevanţa evaluării şi controlului riscului bancar asupra activităţii de creditare

Politici de gestionare a riscurilor în activitatea bancară

Creditul ipotecar în România şi perspectivele sale

Politica de dobânzi a băncilor comerciale şi efectele acesteia asupra performanţelor financiare

Profitabilitatea şi analiza performanţelor activităţii bancare (pe exemplul unei bănci comerciale)

Piaţa cardurilor şi perspectivele ei în România

Tranziţia de la „banca tradiţională” la „banca virtuală” şi implicaţiile sale

Studiu comparativ privind dezvoltarea e-bankingului la băncile comerciale româneşti faţă de cele europene

Opţiuni privind evaluarea performanţelor agenţilor economici în activitatea de creditare bancară

Analiza comparativă a acordării şi gestionării creditelor ipotecare faţă de cele imobiliare

Urmărirea şi recuperarea creditelor bancare neperformante (studiu de caz)

Restructurarea sistemului bancar naţional în perspectiva integrării monetar-europene a României

Sistemul monetar naţional şi mutaţii actuale în configurarea acestuia

Obiectivele şi instrumentele politicii monetare a BNR în contextul integrării europene

Acreditivul bancar şi rolul său asigurator în derularea plăţilor

Incasso-ul documentar şi rolul său asigurator în derularea plăţilor

Plăţile fără numerar în perspectiva unificării monetare europene

Sisteme de decontare utilizate în tranzacţiile externe: analiză comparativă între România şi parteneri din ţările europene

Politica ratei cursului de schimb în România din perspectiva integrării monetare europene 

Sistemul monetar internaţional în contextul globalizării financiare

Sistemul monetar european în contextul globalizării financiare

Supravegherea bancară – obiectiv important al băncilor centrale

Premise şi consecinţe ale introducerii euro ca monedă unică în ţările Europei Centrale şi de Est

Evoluţia coşului zilnic măsurată prin indici statistici

Studiu comparativ al câtorva modele de previziune a cursului valutar

Indicatori statistici la nivel macroeconomic-calcul şi interpretare

Previziunea cursului unei acţiuni

Analiza poziţiei financiare şi a echilibrului financiar al întreprinderii

Analiza performanţelor financiare ale întreprinderii

Analiza cheltuielilor variabile şi a celor fixe la SC …..

Optimizarea gestiunii activelor şi pasivelor circulante

Analiza cash-flow-urilor întreprinderii

Analiza performanţelor întreprinderii pe baza sistemului de rate

Fundamentarea deciziei de creditare pe termen scurt a întreprinderii

Diagnosticul financiar al întreprinderii …..

Diagnosticul rentabilităţii şi al riscului la nivelul întreprinderii

Analiza şi evaluarea riscurilor la nivelul întreprinderii …..

Analiza financiară a întreprinderii …..

Evaluarea patrimonială şi financiară a unei întreprinderii

Studiul privind gestiunea eficientă a activelor şi pasivelor circulante, la o SC

Analiza valorii adăugate şi a implicaţiilor acesteia asupra celorlalţi indicatori de performanţă la firma …..

Analiza profitului şi rentabilităţii şi a implicaţiilor acesteia asupra celorlalţi indicatori de performanţă la firma …..

Analiza situaţiei financiar-patrimoniale şi a implicaţiilor acesteia asupra celorlalţi indicatori de performanţă la firma …..

Analiza – diagnostic a activităţii S.C …..

Analiza eficienţei activelor imobilizate la S.C …..

Analiza eficienţei utilizării capitalului firmei la S.C …..

Analiza echilibrului economico-financiar al firmei la S.C …..

Analiza relaţiei cost-profit în managementul firmei la S.C …..

Analiza corelaţiei cheltuieli materiale-valoare adăugată la S.C …..

Analiza eficienţei cheltuielilor cu personalul la S.C …..

Analiza costurilor în managementul firmei la S.C …..

Analiza eficienţei utilizării activelor fixe la S.C …..

Analiza corelaţiei rentabilitate – patrimoniu la S.C …..

Analiza diagnostic si raport de evaluare la …..

Riscurile în activitatea de creditare la nivelul societăţii bancare …..

Riscul valutar şi posibilităţi de gestionare a acestuia la nivel microeconomic

Evaluarea unei întreprinderi în viziune patrimonială şi efectele sale

Evaluarea unei firme pe bază de venituri şi efectele sale

Evaluarea unei societăţi necotate la bursă şi particularităţile sale

Evaluarea unei societăţi comerciale cotate şi implicaţiile sale

Analiza lichidităţii, solvabilităţii şi capacităţii de plată – suport al deciziilor financiare ale întreprinderi

Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice – caracteristici şi posibilităţi de diversificare

Asigurări ale clădirilor şi conţinutului acestora şi posibilităţi de perfecţionare

Căi de diversificare a asigurărilor de viaţă

Asigurări de viaţă cu acumulare de capital – caracteristici şi posibilităţi de perfecţionare

Caracteristici ale asigurărilor de viaţă unit-linked şi căi de amplificare a acestora

Asigurări de accidente şi căi de perfecţionare

Aspecte specifice ale asigurărilor facultative de răspundere civilă şi posibilităţi de amplificare a acestora

Asigurări de răspundere civilă profesională şi căi de diversificare a acestora

Căi de extindere a asigurării bunurilor pe timpul transportului internaţional (cargo)

Asigurarea bunurilor pe timpul transportului terestru pe teritoriul României şi posibilităţi de perfecţionare

Elemente specifice ale asigurărilor de autovehicule (RCA şi auto casco) şi posibilităţi de perfecţionare

Evoluţia şi caracteristicile pieţei asigurărilor din România

Contabilitatea operaţiunilor privind livrările şi achiziţiile intracomunitare

Politici, opţiuni şi tratamente contabile privind alimentaţia publică la SC…

Organizarea contabilităţii financiare într-o unitate hotelieră

Contabilitatea activităţii de cazare şi a altor activităţi complementare

Instrumentarea contabilă a operaţiunilor privind impozitele, taxele şi contribuţiile datorate de către o unitate hotelieră

Organizarea contabilităţii financiare într-o exploataţie agricolă

Politici şi tratamente contabile privind subvenţiile acordate exploataţiilor agricole

Paralelă între arendă şi leasing. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului

Politici, opţiuni şi tratamente contabile privind activele biologice la SC…

Evaluarea riscurilor şi incertitudinilor în contabilitatea unei exploataţii agricole

Contabilitatea fondurilor nerambursabile la SC…

Costul istoric versus valoarea justă în exploataţiile agricole

Prezentarea informaţiilor contabile în situaţiile financiare ale unei exploataţii agricole (cu referire la IAS 41 Agricultura)

Contabilitatea în partidă simplă la o entitate agricolă

Reguli contabile şi fiscale privind taxa pe valoarea adăugată în agricultură

Dificultăţi de evaluare şi prezentare a producţiei în curs de execuţie la o exploataţie agricolă

Organizarea contabilităţii la o asociaţie composesorală

Politici şi opţiuni contabile la Asociaţia de proprietari…

Politici şi opţiuni contabile la Fundaţia…

Politici şi opţiuni contabile privind activele şi datoriile contingente la SC….

Relaţia contabilitate-fiscalitate. Tratamente contabile şi fiscale la SC…

Întocmirea, prezentarea şi analiza situaţiei fluxurilor de trezorerie la SC….

Instrumentarea contabilă, financiară şi juridică a contractului de franciză

Particularităţi privind contabilitatea la o casă de amanet

Întocmirea, publicarea şi analiza situaţiilor financiare la SC….

Comparaţii privind prezentarea informaţiilor contabile în bilanţul contabil

Comparaţii privind prezentarea informaţiilor contabile în contul de profit şi pierdere

Prezentarea informaţiilor contabile în notele explicative la situaţiile financiare anuale

Organizarea contabilităţii financiare la o unitate de contrucţii-montaj

Contabilitatea contractelor de construcţii

Ameliorarea sistemului de control de gestiune la …..

Analiza cheltuielilor şi veniturilor la .....

Analiza pachetelor de programe economice utilizate în cadrul .....

Analiza performanţei financiare la …..

Aspecte privind organizarea şi conducerea contabilităţii la ..... cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor

Calculaţia şi analiza costurilor la …..

Calculul informatizat al salariilor la …..

Construcţia bugetului de trezorerie şi a situaţiilor financiare previzionale la .....

Contabilitatea financiară şi de gestiune a cheltuielilor la …..

Contabilitatea creanţelor şi obligaţiilor comerciale la .....

Contabilitatea imobilizărilor la .....

Contabilitatea şi analiza cheltuielilor la …..

Contabilitatea şi controlul costurilor la …..

Contabilitatea şi controlul stocurilor la .....

Contabilitatea şi tehnologiile informatice la .....

Decontările cu salariaţii la …..: aspecte contabile şi informatice

Desenarea instrumentelor controlului de gestiune la …..

Diagnosticul sistemului de control de gestiune la …..

Elaborarea informatizată a situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile semestriale la .....

Elaborarea informatizată a reţelei interne de bugete la …..

Elemente specifice contabilităţii şi controlului de gestiune la …..

Evaluarea comportamentului costurilor la .....

Evaluarea performanţei globale la .....

Exercitarea controlului de gestiune la .....

Exercitarea controlului de gestiune pe baza bugetelor în cadrul .....

Gestiunea, contabililtatea şi controlul producţiei la …..

Gestiunea contabilă şi informatică a inventarierii patrimoniului la …..

Gestiunea activităţii prin analiza cost-volum-profit la .....

Gestiunea şi contabilitatea activelor imobilizate la …..

Gestiunea şi contabilitatea activelor circulante la …..

Gestiunea şi contabilitatea stocurilor la .....

Gestionarea impozitelor şi taxelor la primăria …..

Gestionarea informatizată a declaraţiilor fiscale la …..

Implementarea contabilităţii de gestiune la …..

Instrumente utilizate în realizarea controlului performanţelor la .....

Instrumentarea contabilă şi informatică a decontărilor cu salariaţii la .....

Întocmirea documentelor şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare la ..... prin utilizarea programului de contabilitate .....

Întocmirea, editarea şi arhivarea electronică a registrelor, jurnalelor şi altor documente financiar-contabile la .....

Locul şi rolul sistemelor şi tehnologiilor informaţionale în derularea activităţilor .....

Organizarea controlului de gestiune la .....

Managementul informatizat al contabilităţii ….. la …..

Particularităţi ale contabilităţii trezoreriei la …..

Programe de plăţi la .....

Perfecţionarea sistemului de contabilitate şi control de gestiune la …..

Prelucrarea automatizată a datelor contabilităţii interne la …..

Rolul controlorului de gestiune în cadrul .....

Sistemul informaţional-contabil al impozitelor şi taxelor la …..

Sistemul informaţional-contabil al ….. la .....

Sistemul informaţional al contabilităţii de gestiune la …..

Tratamentul contabil şi informatic al stocurilor la …

Tratamentul contabil şi informatic al decontărilor cu furnizorii la …..

Tratamentul contabil şi informatic al decontărilor cu clienţii la …..

Tratamentul fiscal-contabil şi informatic al taxei pe valoarea adăugată la …..

Tratamentul contabil al cheltuielilor de exploatare la …..

Tratamentul contabil şi calculatoriu al costurilor la …..

Vizualizări: 947

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară / la red literaria !

Alătură-te reţelei reţeaua literară / la red literaria

Comentariu publicat de Chiriac pe Ianuarie 14, 2013 la 8:02pm
Elaboram lucrari de licenta/disertatie ieftine
Echipa de profesori universitari, elaboram lucrari de licenta si disertatie rapid si la comanda in functie de cerintele dumneavoastra. Lucrarile sunt originale si de calitate superioara. Nu cerem avans iar plata se va face numai dupa ce clientul va vizualiza proiectul inainte.
Oras: BUCURESTI
Telefon: 0733174955
E-mail: andreea.chiriac2013@yahoo.com
Pret: 700 ron / 1 buc
Nume: Andreea Chiriac

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2020   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor