SFINTUL APOSTOL IUDA TADEU/ SAINT APOSTLE JUDE THADDEUS

 

 

SFINTUL APOSTOL IUDA TADEU

SFINTUL PATRON AL CELOR CE ISI PIERD SPERANTA, AL CAUZELOR APROAPE PIERDUTE, AL SITUATIILOR CU ADEVARAT DISPERATE

(viata Sfintului Apostol - rugaciuni)

***

SAINT APOSTLE JUDE THADDEUS

SFINTUL PATRON AL CELOR CE ISI PIERD SPERANTA, AL CAUZELOR APROAPE PIERDUTE, AL SITUATIILOR CU ADEVARAT DISPERATE

(the life of the Saint Apostle – prayers)

***

(http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Iuda // http://rugaciune.20m.com/ApIudaT.htm //http://www.vietile-sfintilor.ro/vieti/iunie/06-19-sf_apostol_iuda.html)

Sfântul Apostol Iuda a fost unul din cei doisprezece Sfinţi Apostoli ai lui Hristos, trăgându-se din seminţia lui David şi a lui Solomon. El s-a născut în Nazaretul Galileii, din tatăl său, Iosif teslarul - care a fost după aceea logodnicul Preacuratei Fecioare Maria - şi din maica sa Salomeea, nu cea din Betleem, ci alta, care a fost fiica lui Agheu, fiul lui Varahie şi fratele lui Zaharia. Pe ea a luat-o Iosif în însoţire legiuită şi i-a născut pe aceşti fii, care sunt pomeniţi în Evanghelia lui Matei: Iacob, Iosie, Simon şi Iuda. însă acest Sfânt Iuda se numeşte Iuda al lui Iacov - adică fratele lui Iacov cel numit fratele Domnului -, căci pentru smerenie, singur se făcea nevrednic să se numească fratele Domnului după trup, de vreme ce la început a greşit din neştiinţă faţă de El, pe de o parte pentru necredinţă, iar pe de alta pentru neiubirea de frate. Cu necredinţa a greşit, precum adevereşte despre aceasta Sfântul Ioan, zicând: Nici fraţii lui nu credeau în El.

Tâlcuind aceasta, Sfântul Teofilact spune că feciorii lui Iosif sunt fraţi ai Lui şi zice: „Il ocărăsc fraţii lui, feciorii lui Iosif, între care este şi acest Iuda. Insă de unde aveau ei această necredinţă? Din socoteala cea putredă şi din zavistie, pentru că obiceiul rudeniilor este ca totdeauna să urască mai mult pe ai săi, decât pe cei străini". Deci este arătat că Iuda de la început a greşit întru neştiinţă către Hristos, cu necredinţa şi cu zavistia. El a mai greşit şi cu neiubirea de frate, precum se scrie despre aceasta în Viaţa Sfântului Iacov, fratele Domnului, pentru că Iosif - după întoarcerea din Egipt - împărţind pământul său fiilor lui cei fireşti, pe care i-a avut cu femeia cea dintâi, a voit să facă parte şi Domnului nostru Iisus Hristos, Cel născut fără de stricăciune, mai presus de fire, din Preacurata Fecioară, fiind Acela atunci încă prunc mic, iar ceilalţi fii ai lui Iosif - între care şi acest Iuda - nu voiau să-L primească la moştenire împreună cu ei, ca pe Cel ce nu era născut din aceeaşi maică. Iar Iacov L-a primit pe El împreună moştenitor la partea sa, şi de aceea Iacov s-a numit după aceea „fratele Domnului". Deci Sfântul Iuda, ştiind greşelile sale cele mai dinainte, nu îndrăznea să se numească fratele Domnului, ci numai al lui Iacov, precum scrie şi în scrisoarea sa, zicând: „Iuda, sluga lui Iisus Hristos şi fratele lui Iacov...". Acest sfânt apostol are încă şi alte felurite numiri.

Astfel, Sfântul Matei Evanghelistul îl numeşte Levi sau Tadeu şi aceasta nu fără oarecare taine, pe care le putem cunoaşte în parte din tâlcuiri, pentru că Levi se numeşte „împreunat" sau „din inimă" sau „ca un leu". Deci Sfântul Iuda s-a numit Levi, pentru că după greşeala lui cea mai dinainte, ce o făcuse din neştiinţă, după ce a cunoscut că Iisus este adevăratul Mesia, s-a alăturat lângă Dânsul cu dragoste din inimă şi ca un leu s-a nevoit cu bărbăţie pentru El. Drept aceea, cu dreptate şi cu cuviinţă s-au zis despre dânsul aceste cuvinte, care oarecând s-au zis şi despre Iuda cel dinainte, fiul lui Iacov şi strămoşul lui Hristos: ludo, pe tine te laudă fraţii tăi; culcându-te, ai dormit ca un leu şi ca un pui de leu. Iar Tadeu se tâlcuieşte "lăudător" şi "mărturisitor" sau "sânii laptelui". Deci Sfântul Iuda a fost numit Tadeu, căci, lăudând şi mărturisind pe Hristos Dumnezeu, hrănea din învăţăturile sale apostoleşti ca prin nişte sâni de lapte pe cei ce erau prunci în credinţă, adică pe cei dintâi credincioşi ai Bisericii.

Mai sunt încă şi unii care socotesc cum că acest Sfânt Iuda, iar nu altul, este numit Varsava în Faptele Apostolilor. Acolo se zice: Au voit apostolii şi bătrânii cu toată adunarea să aleagă pe un bărbat dintr-înşii şi să-l trimită în Antiohia cu Pavel şi cu Varnava, anume pe Iuda, care se numea Varsava. Deci Varsava se tâlcuieşte „fiul întoarcerii" şi de aceea se numeşte Sfântul Iuda Varsava, fiindcă, după greşelile sale cele de mai înainte către Hristos, s-a întors la El prin pocăinţă, cu credinţă şi cu dragoste. Căci, în cele ce greşise mai mult, în acelea a arătat mare îndreptare. El greşise mai întâi prin necredinţă, după aceea a crezut într-însul fără îndoială şi s-a făcut Apostolul şi propovăduitorul Lui. Greşise către Hristos şi prin neiubire, iar după aceea atât L-a iubit, încât şi-a pus şi sufletul pentru Dânsul, pentru că avea mare râvnă pentru Hristos şi dorea ca toată lumea să-L cunoască pe Hristos, adevăratul Dumnezeu, să creadă într-însul, să-L iubească şi să-şi câştige mântuirea. Această râvnă a lui este povestită şi în Sfânta Evanghelie. Căci, pe când Domnul grăia către ucenicii Săi: Cel ce mă iubeşte pe Mine, va fi iubit de Tatăl Meu şi Eu îl voi iubi pe el şi singur Mă voi arăta lui... atunci Iuda -nu Iscarioteanul, ci acest frate al Domnului după trup - a zis către dânsul: Doamne, ce este că ai să Te arăţi nouă, şi nu lumii? Ca şi cum ar fi zis: „Doamne, nu numai nouă să ne dai cunoştinţa Ta, ci la toată lumea. Nu numai nouă singuri să ne arăţi mântuirea Ta, ci şi la tot neamul omenesc, ca nu numai noi, robii şi ucenicii Tăi, ci şi toată lumea, cunoscându-Te pe Tine Făcătorul şi Mântuitorul său, să Te iubească cu căldură, să-Ţi slujească cu credinţă şi să Te proslăvească în veci".

Iar după înălţarea Domnului, Sfântul Apostol Iuda a propovăduit pe Hristos în felurite ţări. Despre aceasta ne spune Nichifor, istoricul bisericesc, zicând despre dânsul astfel: „Dumnezeiescul Iuda, nu Iscarioteanul, ci altul, care avea două nume, Tadeu şi Levi, fiul lui Iosif şi fratele lui Iacov, cel aruncat de pe aripa bisericii, a propovăduit mai întâi Evanghelia în Iudeea, Galileea, Samaria, şi Idumeea, apoi în cetăţile Arabiei, în părţile Siriei şi ale Mesopotamiei; iar mai pe urmă, s-a dus în Edesa, în cetatea lui Avgar, unde mai înainte propovăduise pe Hristos alt Tadeu, care era unul din cei şaptezeci de apostoli. Acolo, dacă lipsea ceva din slujba acelui Tadeu, acest Iuda Tadeu le-a împlinit bine".

Incă să se mai ştie că Sfântul Iuda a binevestit cuvântul mântuirii şi în Persia, iar de acolo a scris în limba grecească Epistola sobornicească către toţi credincioşii, care, deşi este scrisă pe scurt, este însă de mare înţelegere şi plină de învăţături folositoare. Unele cuvinte din acea scrisoare sunt dogmatice, adică despre taina Prea Sfintei Treimi şi a întrupării lui Hristos, despre deosebirea îngerilor buni de cei răi şi despre înfricoşata judecată ce va să fie; iar altele sunt învăţătoare de obiceiuri, care sfătuiesc pe oameni a fugi de necurăţiile păcatelor trupeşti, de huliri, de mândrie, de neascultare, de zavistie şi de urâciune, de meşteşugiri şi de vicleşuguri, ca fiecare să fie statornic în chemarea sa, în credinţă, în rugăciune şi în dragoste. Aşijderea, ele mai învaţă a se îngriji de întoarcerea celor rătăciţi la adevărata credinţă şi a se păzi de eretici, ale căror obiceiuri vătămătoare de suflet le-a vădit luminos, iar pierzarea lor a arătat-o asemenea cu a sodomitenilor.

In scrisoarea sa arată încă şi aceasta, că nu este destul pentru mântuire, ca să se lepede cineva de păgânătate şi să fie chemat la sfânta credinţă, ci se cuvine ca, pe lângă credinţă, să facă şi fapte bune cuviincioase chemării şi vrednice de mântuire. Pentru aceasta el aduce spre pildă pe îngerii şi oamenii pedepsiţi de Dumnezeu. Pe îngerii răi Dumnezeu i-a legat în întuneric cu legăturile cele veşnice şi spre judecata Sa îi păzeşte, deoarece nu şi-au păzit rânduiala lor. Pe oamenii cei scoşi din Egipt i-a pierdut în pustie, deoarece n-au umblat după chemarea lui Dumnezeu, ci s-au abătut la îndărătnicii. Astfel Sfântul Apostol Iuda a arătat în trimiterea sa prin cuvinte scurte lucruri mari.

El a suferit multe dureri şi osteneli, trecând prin multe ţări, propovăduind pe Hristos, botezând şi încredinţând popoarele şi povă-ţuindu-le la mântuire. Apoi, după ce s-a dus în părţile Araratului, întorcând mulţime de popor de la înşelăciunea idolească la Hristos, a fost prins de închinătorii la idoli şi, după ce l-au muncit mult, l-au spânzurat pe un lemn în chip de cruce. Şi fiind străpuns cu săgeţi de cei necredincioşi, şi-a sfârşit nevoinţa şi alergarea sa, şi a trecut la Hristos Dumnezeu, ca să-şi ia cununa cea veşnică a răsplătirii apostoleşti la ceruri.

Rugãciuni cãtre Sfântul Apostol Iuda Tadeu

Preasfinte Apostol Iuda Tadeu, servitor credincios si prieten al lui Isus, numele trãdãtorului care l-a vândut pe indrãgitul Stãpân în mâinile dusmanilor Lui te-a facut sã fi uitat de multi.  Dar Biserica te onoreazã si te invocã universal ca patron al cauzelor pierdute în situatiile cele mai disperate.

Roagã-te pentru mine, care sunt asa de neajutorat si singur.  Foloseste-ti te rog darul special primit de a aduce ajutor grabnic acolo unde ajutorul este extrem de necesar.

Ajutã-mã în aceastã nevoie mare, spre a primi ajutor si consolare din Rai în toate nevoile, problemele si suferintele si mai ales (spune cerinta …) spre a-l binecuvânta pe Dumnezeu impreunã cu tine si cu toti alesii în vesnicie.
Îti promit, o fericite Sfinte Iuda Tadeu, sã nu uit de aceastã binefacere, sã te preamãresc întotdeauna ca patronul meu special si puternic, si sã încurajez si pe altii sã-ti fie devotati
. Amin.

Sfinte apostole Iuda Tadeu, slujitor credincios, ucenic si prieten al lui Isus, Biserica te cinsteste si te cheama pretutindeni in ajutor, in mod deosebit in situatiile cele mai grele, cand nu se intrevede nici o rezolvare.
Roaga-te pentru mine caci sunt atit de singur si neajutorat.  Foloseste puterea care ti s-a dat de a interveni grabnic atunci cand totul pare pierdut; da-mi ajutor in toate nevoile, necazurile si suferintele vietii si mai ales in aceasta stramtorare in care ma aflu acum …, ca sa-l laud pe Dumnezeu impreuna cu tine si cu toti sfintii in vecii vecilor.
Nu voi uita, sfinte Iuda Tadeu, binefacerile tale, ci iti voi fi pururi recunoscator, cinstindu-te ca pe aparatorul meu iubit.

Amin.

Novena catre Sfantul Apostol Iuda Tadeu

(Aceasta rugaciune trebuie facuta de 6 ori pe zi pentru 9 zile consecutive.)

Preasfanta Inima a lui Isus sa fie adorata si iubita in toate altarele in vecii vecilor! Amin.
Preasfanta Inima a lui Isus sa fie onorata si marita acum si pentru totdeauna! Amin.
Sfinte Iuda Tadeu roaga-te pentru noi si asculta-ne rugaciunile!
Binecuvantata sa fie Sfinta Inima a lui Isus!
Binecuvantata sa fie Imaculata Inima a Mariei!
Binecuvintat sa fie Sfantul Iuda Tadeu in toata lumea pentru totdeauna!

O, Sfinte Iuda, Apostol si Martir, mare in virtute si bogat in miracole, ruda apropiata a lui Isus Cristos, mijlocitor credincios pentru toti care te cheama in ajutor in timp de nevoie, la tine apelez din toata inima si te rog cu umilinta.
Tie Dumnezeu ti-a dat puteri asa de mari ca sa-mi fi ajutor.
Ajuta-ma in cerinta mea prezenta si urgenta.

Drept compensatie promit sa te fac cunoscut si invocat de altii.

Sfinte Iuda roaga-te pentru noi toti care-ti cerem ajutor.

Amin.

Tatal Nostru ... , Nascatoare ... , Marire Tatalui ...(de 3 ori).

O, marite Apostol, Sfinte Iuda Tadeu, ruda a lui Isus si a Mariei, te salut prin intermediul Preasfintei Inimi a lui Isus.

Prin inima Lui il maresc si ii multumesc lui Dumnezeu pentru haruruile cu care te-a inzestrat.
Ma pun umilit in fata ta si te rog din inima sa ma privesti cu compasiune.

O, nu-mi dispretui rugaciunile. Nu-mi infrange increderea in tine.

Tie Dumnezeu ti-a dat privilegiul de a ajuta omenirea in cele mai disperate probleme. O, vino in ajutorul meu ca sa maresc binecuvintarile lui Dumnezeu.
Toata viata iti voi fi recunoscator si te voi urma cu credinta pana iti voi putea multumi in Rai.

Amin

***

(http://www.stjudefw.org/stjudethaddeus.html

//http://en.wikipedia.org/wiki/Jude_the_Apostle

//http://www.catholic.org/saints/saint.php saint_id=127//http://www.catholic-pages.com/saints/st_jude.asp

//http://www.newadvent.org/cathen/08542b.htm)

St. Jude (Luke 6:16 and Acts 1:13) or Thaddeus (Matthew and Mark) or Lebbaeus (John 14:22; Matt. 10:3) is described in the New Testament as a relative (adelphos) of Jesus (Matthew 13:55 and Mark 6:3), and also the brother of James the Less (Epistle of Jude). The greek name for Jude is Judas, but before and especially after the Death of Christ there would have been a need to distinguish him from Judas Iscariot. "Thaddaeus" is possibly a variant of "Theudas," which in turn is perhaps used as a Greek equivalent of "Judas" (with the Hebrew Name of God replaced by the Greek "theos"). St. Jude may also have been the author of the shortest book in the New Testament, the letter of Jude which was written by a man passionately concerned both about the purity of the Christian faith and the good reputation of Christian people and warns against corrupt influences that have crept in. The writer had, he tells us, planned to write a different letter, but hearing of the misleading views put out by some false teachers in the Christian community, he is urgently writing to warn the church not to heed them. It includes a memorable exhortation to "contend for the faith once delivered to the saints," and an even more memorable closing:

Now to him who is able to keep you from falling, and to make you stand without blemish in the presence of his glory with rejoicing, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, power, and authority, before all time and now and forever. Amen.

- The Letter of Jude v.24-25

Ancient writers tell us that he preached the Gospel in Judea, Samaria, Idumaea, Syria, Mesopotamia, and Lybia. According to Eusebius, he returned to Jerusalem in the year 62, and assisted at the election of his brother, St. Simeon, as Bishop of Jerusalem. He is an author of an epistle (letter) to the Churches of the East, particularly the Jewish converts, directed against the heresies of the Simonians, Nicolaites, and Gnostics. This Apostle is said to have suffered martyrdom in Armenia, which was then subject to Persia. The final conversion of the Armenian nation to Christianity did not take place until the third century of our era. Jude was the one who asked Jesus at the Last Supper why He chose to reveal Himself only to the disciples and not the world. Jesus said "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him." (John 14:22f) Little else is known of his life. Legend claims that he visited Beirut and Edessa. Western tradition says that after preaching in Egypt, Simon joined Jude, and they went on missions for time in Persia. From the 6th century legends say Simon and Jude were martyred together in Persia at Sufian (Siani). Jude is invoked in desperate situations because his New Testament letter stresses that the faithful should persevere in the environment of harsh, difficult circumstances, just as their forefathers had done before them. Therefore, he is the patron saint of desperate cases and his feast day is October 28.

Prayers to Saint Jude

Saint Jude Parish prayer to Saint Jude

On the Feast of Saint Jude (October 28), our parish prays for the intercession of our patron saint. This is a prayer of our parish, not from any outside source.
Saint Jude, cousin and friend of our Lord,
Christ chose you to be his Apostle.
You learned from him the message of our salvation.
Join us in our prayers today.
Saint Jude, you helped lay the foundation of Christ's church.
You took the message of Christ's love to many distant place.
Join us in our prayers today.
Saint Jude, you died a martyr for the love of Jesus.
You inspire us by your generous love.
Join us in our prayers today.
Saint Jude, you share the happiness of heaven.
You have sealed forever your friendship with Jesus.
Join us in our prayers today.
Saint Jude, you share the name of Judas who betrayed our Lord,
and many have forgotten you.
But we have not forgotten you.
We pray to you, patron of hopeless cases
and of those who despair.
We are sinners, but we trust in God's mercy and love.
Intercede for us,
that our faith be kept strong in our sorrows and trials.
Help us to see in our troubles God's plan for our salvation.
Intercede with God for us in our present needs.
Join us as we pray in Jesus' name.
Amen.
Most holy apostle, St. Jude, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless causes, of things almost despaired of. Come to my assistance in this great need that I may receive the consolation and help of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, particularly add your own request here and that I may praise God with you and all the elect forever. I promise, O blessed St. Jude, to be ever mindful of this great favor, to always honor you as my special and powerful patron, and to gratefully encourage devotion to you. Amen.
To be said when problems arise or when one seems to be deprived of all visible help, or for cases almost despaired of.
Most holy apostle, St. Jude,faithful servant and friend of Jesus, the Church honors and invokes you universally, as the patron of hopeless cases,of things almost despaired of.  Pray for me, I am so helpless and alone. Make use I implore you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need that I may receive the consolation and help of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, particularly add your own request here and that I may praise God with you and all the elect forever.
I promise, O blessed St. Jude,to be ever mindful of this great favor, to always honor you as my special and powerful patron, and to gratefully encourage devotion to you. Amen.
To encourage devotion to St. Jude, acknowledge in writing favors received.
St. Jude, glorious Apostle, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor has caused you to be forgotten by many, but the true Church invokes you universally as the Patron of things despaired of; pray for me, that finally I may receive the consolations and the succor of Heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, particularly (here make your request), and that I may bless God with the Elect throughout Eternity.
Amen.Vizualizări: 1548

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru în reţeaua literară !

Alătură-te reţelei reţeaua literară

Insignă

Se încarcă...

Fişiere video

  • Adăugare fişiere video
  • Vizualizează Tot

Statistici

Top Poetry Sites

© 2021   Created by Gelu Vlaşin.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor